შაბათი, მაისი 18, 2024
- Advertisement -spot_img
მთავარიასტროლოგიური პროგნოზი21 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

21 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

ვერ­ძი

წარ­მა­ტე­ბუ­ლი დღეა, ზო­გი­ერ­თი სურ­ვი­ლი თქვე­ნი უშუ­ა­ლო მო­ნა­წი­ლე­ო­ბის გა­რე­შე შე­იძ­ლე­ბა ახ­დეს. დღის პირ­ველ ნა­ხე­ვარ­ში ჯო­ბია ლო­დი­ნი და ამაღ­ლე­ბუ­ლი გან­წყო­ბის შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბა და არ ჩა­ე­რი­ოთ იმა­ში, რაც ხდე­ბა. სა­ღა­მოს ენერ­გი­ის დონე მო­ი­მა­ტებს. შე­საძ­ლე­ბე­ლია სა­ინ­ტე­რე­სო ადა­მი­ა­ნებ­თან შეხ­ვედ­რე­ბი.

კურო

უპი­რა­ტე­სო­ბა მი­ა­ნი­ჭეთ აქ­ტი­ვო­ბებს, რომ­ლე­ბიც ნამ­დვი­ლად მოგ­წონთ და მო­აქვს და­დე­ბი­თი ემო­ცი­ე­ბი. წი­ნა­აღ­მდეგ შემ­თხვე­ვა­ში, გა­გი­ჭირ­დე­ბათ კონ­ცენ­ტრი­რე­ბა და შეც­დო­მე­ბის თა­ვი­დან აცი­ლე­ბა. უმ­ჯო­ბე­სია დღეს არ და­ი­წყოთ დიდი და რთუ­ლი პრო­ექ­ტი. ნა­ბიჯ-ნა­ბიჯ გეგ­მა და­გეხ­მა­რე­ბათ უფრო ეფექ­ტუ­რად იმუ­შა­ოთ.

ტყუ­პი

​წარ­მა­ტე­ბუ­ლი დღის­თვის უნდა შე­ად­გი­ნოთ გეგ­მა და მიჰ­ყვეთ. ნუ იხელ­მძღვა­ნე­ლებთ თქვე­ნი უშუ­ა­ლო სურ­ვი­ლე­ბით: ამან შე­იძ­ლე­ბა რთულ ვი­თა­რე­ბა­ში ჩა­გაგ­დოთ. 21 მარტს გა­ცე­მუ­ლი და­პი­რე­ბე­ბი დიდი ალ­ბა­თო­ბით არ შეს­რულ­დე­ბა. გა­ით­ვა­ლის­წი­ნეთ ეს და არ და­ი­ჯე­როთ ყვე­ლა­ფე­რი, რა­საც გა­ი­გებთ.

კირჩხი­ბი

გაძ­ლი­ე­რე­ბუ­ლია ემო­ცი­უ­რი ფონი, ამი­ტომ გა­გი­ჭირ­დე­ბათ თა­ვის შე­კა­ვე­ბა. სა­უ­ბარ­ში შე­საძ­ლოა თქვე­ნი თა­ნა­მო­სა­უბ­რის შე­უ­რა­ცხყო­ფა ან პი­რა­დი ინ­ფორ­მა­ცი­ის გა­ცე­მა. უმ­ჯო­ბე­სია შე­ზღუ­დოთ კო­მუ­ნი­კა­ცია და შე­ი­ნარ­ჩუ­ნოთ დის­ტან­ცია სხვე­ბის­გან. არ და­არ­ღვი­ოთ წე­სე­ბი.

ლომი

სის­წრა­ფე ზი­ანს მო­გა­ყე­ნებთ. იმოძ­რა­ვეთ ფრთხი­ლად, გა­მოთ­ვა­ლეთ ყო­ვე­ლი ნა­ბი­ჯი, რათა არ მოხ­ვდეთ რთულ სი­ტუ­ა­ცი­ა­ში. კარ­გი იდე­აა და­გეგ­მოთ თქვე­ნი დღე ისე, რომ ყვე­ლა­ფე­რი დრო­უ­ლად გა­ა­კე­თოთ. ნუ და­ი­ჯე­რებთ ყვე­ლა­ფერს, რა­საც გე­ტყვი­ან, გა­და­ა­მოწ­მეთ ინ­ფორ­მა­ცია.

ქალ­წუ­ლი

დღის პირ­ვე­ლი ნა­ხე­ვა­რი შე­სა­ფე­რი­სია და­გეგ­მვი­სა და გა­სა­ნა­წი­ლებ­ლად. ნუ გა­რის­კავთ, რა­საც აკე­თებთ, გა­მო­ი­ყე­ნეთ სტან­დარ­ტუ­ლი, ცნო­ბი­ლი მე­თო­დე­ბი თქვენს საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში. ჯო­ბია შე­ზღუ­დოთ კონ­ტაქ­ტე­ბი, ნაკ­ლე­ბად ესა­უბ­რეთ სხვებს და კა­მათ­ში არ ჩა­ერ­თოთ.

სას­წო­რი

და­ფიქ­რდით, ვი­ღაც ცდი­ლობს შეც­დო­მა­ში შე­გიყ­ვა­ნოთ და არას­წო­რი ინ­ფორ­მა­ცია მო­გა­წო­დოთ. შე­ა­მოწ­მეთ ყვე­ლა ფაქ­ტი მათ გა­მო­ყე­ნე­ბამ­დე, ნუ მი­ი­ღებთ გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბებს და­უ­ფიქ­რებ­ლად. დღის რა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი და­გეგ­მვა თქვენს საქ­მეს უფრო ეფექ­ტურს გახ­დის და თავ­და­ჯე­რე­ბუ­ლო­ბას მო­გა­ნი­ჭებთ.

მო­რი­ე­ლი

დღეს არ უნდა მო­უს­მი­ნოთ და არ ენ­დოთ სხვებს: ბევ­რი მოგ­ცემთ არას­წორ ინ­ფორ­მა­ცი­ას. ყვე­ლა­ფე­რი დრო­უ­ლად რომ გა­ა­კე­თოთ, იმოქ­მე­დეთ თქვე­ნი გეგ­მის მი­ხედ­ვით. არ იჩ­ქა­როთ გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბის მი­ღე­ბი­სას: ორ­ჯერ და­ფიქ­რდით, გა­მოთ­ვა­ლეთ ყვე­ლა რის­კი და შე­დე­გი.

მშვილ­დო­სა­ნი

დღეს თქვე­ნი გან­წყო­ბა შე­იც­ვლე­ბა მთე­ლი დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში, ამი­ტომ იყა­ვით პო­ზი­ტი­უ­რი და მეტი კო­მუ­ნი­კა­ცია გქონ­დეთ ხა­ლი­სი­ან ადა­მი­ა­ნებ­თან. გა­მო­ავ­ლი­ნეთ თქვე­ნი ფან­ტა­ზია, შე­ად­გი­ნეთ თა­მა­მი გეგ­მე­ბი. სა­უ­ბარ­ში შე­გიძ­ლი­ათ გა­ი­გოთ რამ­დე­ნი­მე მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ინ­ფორ­მა­ცია, მაგ­რამ შე­ა­მოწ­მეთ ყვე­ლა ფაქ­ტი.

თხის რქა

მო­გინ­დე­ბათ რა­ი­მე სა­ი­დუმ­ლოს გა­გე­ბა, ვინ­მეს ფრა­ზის მნიშ­ვნე­ლო­ბის ამოც­ნო­ბა. თუმ­ცა, ამა­ზე დიდი დრო არ უნდა და­ხარ­ჯო. ბევ­რი სა­მუ­შაო გაქვთ გა­სა­კე­თე­ბე­ლი და მას­ზე ფო­კუ­სი­რე­ბა გჭირ­დე­ბათ. თუ დახ­მა­რე­ბა გჭირ­დე­ბათ, და­უ­კავ­შირ­დით თქვენს კო­ლე­გებს და მე­გობ­რებს.

მერ­წყუ­ლი

დი­დია შეც­დო­მის დაშ­ვე­ბის ალ­ბა­თო­ბა. გა­და­ა­მოწ­მეთ ყვე­ლა სა­მუ­შაო, რაც უკვე გა­ა­კე­თეთ, ყუ­რა­დღე­ბა მი­აქ­ცი­ეთ მცი­რე დე­ტა­ლებ­საც კი. 21 მარტს დაშ­ვე­ბულ­მა შეც­დო­მებ­მა შე­საძ­ლოა უარ­ყო­ფი­თად იმოქ­მე­დოს თქვენს პრო­ფე­სი­ულ პო­ზი­ცი­ა­ზე. ჰკი­თხეთ პრო­ფე­სი­ო­ნალ ადა­მი­ა­ნებს რჩე­ვე­ბი.

თევ­ზე­ბი

არ გირ­ჩევთ სა­კუ­თა­რი გეგ­მე­ბის სხვე­ბის­თვის გა­ზი­ა­რე­ბას. მო­ის­მენთ უამ­რავ კრი­ტი­კას და მავ­ნე გა­მო­ნათ­ქვამს. ფო­კუ­სი­რე­ბა მო­ახ­დი­ნეთ სა­მუ­შა­ო­ზე, ნაკ­ლე­ბი ისა­უბ­რეთ და არ ჩა­ერ­თოთ კა­მათ­ში. წი­ნა­აღ­მდეგ შემ­თხვე­ვა­ში, და­ძა­ბუ­ლი სი­ტუ­ა­ცია შე­იქ­მნე­ბა და შე­იძ­ლე­ბა თქვენ­თვის სა­ჭი­რო ურ­თი­ერ­თო­ბა სწრა­ფად გა­უ­ა­რეს­დეს.

მასალის გამოყენების პირობები
მსგავსი სიახლეები
ბერძნული კუნძული კიმოლოსი: მსოფლიოში ყველაზე სუფთა წყალი

ბერძნული კუნძული კიმოლოსი: მსოფლიოში ყველაზე სუფთა წყალი

17 May, 2024
საუკეთესო აქტივობები რუმინეთში

საუკეთესო აქტივობები რუმინეთში

16 May, 2024
ითაკა – საბერძნეთის ნაკლებად დატვირთული უმშვენიერესი კუნძული

ითაკა – საბერძნეთის ნაკლებად დატვირთული უმშვენიერესი კუნძული

16 May, 2024
“შენი აზრი” – გიორგი ფხაკაძე  საქართველოში პაციენტთა კმაყოფილების კვლევის პროცესს იწყებს

“შენი აზრი” – გიორგი ფხაკაძე საქართველოში პაციენტთა კმაყოფილების კვლევის პროცესს იწყებს

მაისი 18, 2024
„ღმერთის მიერ  გამოგზავნილი“ – უკვდავების წყალი ჩვენს რეალობაში

„ღმერთის მიერ  გამოგზავნილი“ – უკვდავების წყალი ჩვენს რეალობაში

მაისი 16, 2024
იწვევს თუ არა, კონტრაცეპტივების გამოყენება ღრძილების მოცულობაში გაზრდას?

იწვევს თუ არა, კონტრაცეპტივების გამოყენება ღრძილების მოცულობაში გაზრდას?

მაისი 16, 2024
„მიყვარხართ და მენატრებით“ – რომელ არხზე გავა თათია შარანგიას გადაცემა „სთორი“, რომელიც ტელეეკრანს დღეს დაუბრუნდება

„მიყვარხართ და მენატრებით“ – რომელ არხზე გავა თათია შარანგიას გადაცემა „სთორი“, რომელიც ტელეეკრანს დღეს დაუბრუნდება

18 მაისი 2024
გიორგი ყიფშიძე მამაზე: „იმედი მაქვს მაპატიებს ამ ინტერვიუს!!! მე უკვე ვაპატიე რაზეც ბრაზი მქონდა!

გიორგი ყიფშიძე მამაზე: „იმედი მაქვს მაპატიებს ამ ინტერვიუს!!! მე უკვე ვაპატიე რაზეც ბრაზი მქონდა!

18 მაისი 2024
გარდაიცვალა ჯანდაცვის ყოფილი მინისტრი ავთანდილ ჯორბენაძე

გარდაიცვალა ჯანდაცვის ყოფილი მინისტრი ავთანდილ ჯორბენაძე

17 მაისი 2024
გზამკვლევი გაზაფხულზე სახლის საფუძვლიანად დასასუფთავებლად

გზამკვლევი გაზაფხულზე სახლის საფუძვლიანად დასასუფთავებლად

მაისი 18, 2024
სიდნეის ოპერის თეატრი – არქიტექტურული ძეგლი, რომელიც “იუნესკოს” მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაშია

სიდნეის ოპერის თეატრი – არქიტექტურული ძეგლი, რომელიც “იუნესკოს” მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაშია

მაისი 18, 2024
რა შეცდომები დაასახელეს ექსპერტებმა აბაზანის დიზაინში

რა შეცდომები დაასახელეს ექსპერტებმა აბაზანის დიზაინში

მაისი 18, 2024
ტყე – კაცობრიობის აკვანი და მარჩენალი

ტყე – კაცობრიობის აკვანი და მარჩენალი

მაისი 16, 2024
ხეხილის განოყიერებისას საჭიროა: დარ­გვის­წინა, ახალგაზრდა და მსხმოიარე ნარგა­ვე­ბის განოყიერება

ხეხილის განოყიერებისას საჭიროა: დარ­გვის­წინა, ახალგაზრდა და მსხმოიარე ნარგა­ვე­ბის განოყიერება

მაისი 16, 2024
ხეხილის რწყვის ვადები, ნორმები და წესები

ხეხილის რწყვის ვადები, ნორმები და წესები

მაისი 16, 2024
რა საიდუმლოებას ინახავს ბერების მიერ აშენებული ახალი ათონი, რომელიც სტალინის საყვარელი ადგილი იყო

რა საიდუმლოებას ინახავს ბერების მიერ აშენებული ახალი ათონი, რომელიც სტალინის საყვარელი ადგილი იყო

18 მაისი 2024
რატომ არის წვიმის წყლის შეგროვება აკრძალული აშშ–სა და კანადაში?

რატომ არის წვიმის წყლის შეგროვება აკრძალული აშშ–სა და კანადაში?

18 მაისი 2024
იცოდით, რატომ ატარებდნენ ჩინეთში მამაკაცები ნაწნავს გაპარსულ თავზე ?

იცოდით, რატომ ატარებდნენ ჩინეთში მამაკაცები ნაწნავს გაპარსულ თავზე ?

18 მაისი 2024
გელათის სამონასტრო კომპლექსი საქართველოს დიდებულ წარსულში და დავით აღმაშენებლის ბრწყინვალე ეპოქაში გამოგზაურებთ

გელათის სამონასტრო კომპლექსი საქართველოს დიდებულ წარსულში და დავით აღმაშენებლის ბრწყინვალე ეპოქაში გამოგზაურებთ

მაისი 16, 2024
მოწა­მე­თა – მთებითა და სიმწვანეებით გარშემორტყმული, საქართველოს ნამდვილი კულტურული საგანძურია

მოწა­მე­თა – მთებითა და სიმწვანეებით გარშემორტყმული, საქართველოს ნამდვილი კულტურული საგანძურია

მაისი 16, 2024
განსაკუთრებით პოპულარულია ტურისტებისა და მთამსვლელებისთვის

განსაკუთრებით პოპულარულია ტურისტებისა და მთამსვლელებისთვის

მაისი 15, 2024
მოამზადეთ ალუბლის ტარტი დარიჩინით

მოამზადეთ ალუბლის ტარტი დარიჩინით

მაისი 18, 2024
რა არის კვებითი აშლილობა

რა არის კვებითი აშლილობა

მაისი 18, 2024
რატომ არის სასარგებლო თაფლიანი წყლის დალევა

რატომ არის სასარგებლო თაფლიანი წყლის დალევა

მაისი 18, 2024
ვარსკვლავები, რომლებიც გვიჩვენებენ, რომ ჩვენი ჭაღარა თმის არ უნდა შეგვრცხვეს

ვარსკვლავები, რომლებიც გვიჩვენებენ, რომ ჩვენი ჭაღარა თმის არ უნდა შეგვრცხვეს

მაისი 18, 2024
ექსკლუზიური ინტერვიუ ფსიქოლოგ ინგა ბლესსთან, რომელმაც დეკორის შექმნის ჰობი საინტერესო საქმიანობად აქცია ✨️

ექსკლუზიური ინტერვიუ ფსიქოლოგ ინგა ბლესსთან, რომელმაც დეკორის შექმნის ჰობი საინტერესო საქმიანობად აქცია ✨️

მაისი 18, 2024
მონიკა ბელუჩიმ დემნა გვასალიას შექმნილი სამოსი მოირგო

მონიკა ბელუჩიმ დემნა გვასალიას შექმნილი სამოსი მოირგო

მაისი 18, 2024
20 მარტივი გადაწყვეტილება ბევრი ნივთის ჩემოდანში ჩასატევად

20 მარტივი გადაწყვეტილება ბევრი ნივთის ჩემოდანში ჩასატევად

18 მაისი 2024
WIZZ AIR EURO 2024-ისთვის საქართველოდან გერმანიის მიმართულებით სპეციალურ რეისებს ამატებს

WIZZ AIR EURO 2024-ისთვის საქართველოდან გერმანიის მიმართულებით სპეციალურ რეისებს ამატებს

18 მაისი 2024
გინდათ დასვენება კარიბის ზღაპრულ სანაპიროზე ბიუჯეტურად? – მოგზაური ირაკლი ნინუა პუნტა კანადან გიზიარებთ რჩევებს

გინდათ დასვენება კარიბის ზღაპრულ სანაპიროზე ბიუჯეტურად? – მოგზაური ირაკლი ნინუა პუნტა კანადან გიზიარებთ რჩევებს

18 მაისი 2024
ვერა – თბილისის უძველესი უბანი

ვერა – თბილისის უძველესი უბანი

მაისი 17, 2024
თბილისში 17 მაისის მსვლელობასთან დაკავშირებით გარკვეულ ქუჩებზე ტრანსპორტის გადაადგილება შეიზღუდა

თბილისში 17 მაისის მსვლელობასთან დაკავშირებით გარკვეულ ქუჩებზე ტრანსპორტის გადაადგილება შეიზღუდა

მაისი 17, 2024
თბილისის მერიის მიერ შშმ პირებისთვის გადაცემული საკურორტო ვაუჩერების გამოყენება 15 სექტემბრის ჩათვლითაა შესაძლებელი – გაეცანით დეტალებს

თბილისის მერიის მიერ შშმ პირებისთვის გადაცემული საკურორტო ვაუჩერების გამოყენება 15 სექტემბრის ჩათვლითაა შესაძლებელი – გაეცანით დეტალებს

მაისი 16, 2024

ბოლო სიახლეები