19 აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი

0
152

 

ვერ­ძი

კო­მუ­ნი­კა­ცია უფრო მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ხდე­ბა, რად­გან ინ­ფორ­მა­ცი­ის გა­ზი­ა­რე­ბის სურ­ვი­ლი გაქვთ. თუ მარ­ტო­ხე­ლა ხართ, შე­საძ­ლოა გა­და­წყვი­ტოთ ვინ­მეს გაც­ნო­ბა. არ­სე­ბუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბი შე­საძ­ლოა უფრო ვნე­ბი­ა­ნი გახ­დეს. გა­ა­თა­ვი­სუფ­ლეთ დაგ­რო­ვი­ლი ენერ­გია კრე­ა­ტი­უ­ლო­ბის, ფი­ზი­კუ­რი ვარ­ჯი­შის და ინ­ტი­მუ­რი ურ­თი­ერ­თო­ბის მეშ­ვე­ო­ბით.

კურო

თქვენ მზად ხართ გა­წი­როთ სა­კუ­თა­რი თავი სხვე­ბის­თვის. ეს კე­თილ­შო­ბი­ლუ­რი თვი­სე­ბაა და ამის წყა­ლო­ბით ბევ­რი ნამ­დვი­ლი მე­გო­ბა­რი გყავს, მაგ­რამ ზოგ­ჯერ სა­კუ­თარ თავ­ზეც უნდა იფიქ­როთ. ნუ შე­გე­შინ­დე­ბათ, როცა ხე­დავთ წინ სა­მუ­შა­ოს მო­ცუ­ლო­ბას, გა­ა­კე­თეთ ყვე­ლა­ფე­რი მშვი­დად და სის­ტე­მა­ტუ­რად.

ტყუ­პი

თუ გარ­შე­მო მყო­ფე­ბი არა­აქ­ტი­უ­რე­ბი არი­ან, ნუ შე­გე­შინ­დე­ბათ მარ­ტო მოქ­მე­დე­ბის. მა­ინც და­ი­ცავთ იმ ტემპს, რო­მე­ლიც თქვენ­თვის შე­სა­ფე­რი­სია და ვინ იცის, იქ­ნებ უკე­თეს შე­დეგს მი­აღ­წი­ოთ. ნუ იქ­ნე­ბით გულ­გრი­ლე­ბი, და­ეხ­მა­რეთ საყ­ვა­რელ ადა­მი­ა­ნებს. მათ თქვე­ნი მხარ­და­ჭე­რა სჭირ­დე­ბათ. ეწ­ვი­ეთ თქვენს ახ­ლობ­ლებს, გა­არ­კვი­ეთ რა ხდე­ბა მათ­თან.

კირჩხი­ბი

გა­უფრ­თხილ­დით ენერ­გი­ას და ნერ­ვებს. და­ა­ყე­ნეთ გო­ნივ­რუ­ლი ტემ­პი და შე­ი­ნარ­ჩუ­ნეთ მთე­ლი დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში, რათა თქვე­ნი ენერ­გია თა­ნაბ­რად გა­და­ნა­წილ­დეს. ახლა არ არის შე­სა­ფე­რი­სი დრო ექ­სპე­რი­მენ­ტე­ბის­თვის. მო­ე­რი­დეთ გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბე­ბის მი­ღე­ბას, ცვლი­ლე­ბებს. ეს არ გა­მო­იწ­ვევს რა­ი­მე კარ­გს. ჯო­ბია სა­ღა­მო ოჯახ­თან ერ­თად გა­ა­ტა­როთ.

ლომი

შე­საძ­ლოა, ბოლო რამ­დე­ნი­მე დღე და­ხარ­ჯეთ თქვე­ნი სა­მუ­შა­ოს შეს­რუ­ლე­ბის­თვის. გა­და­დეთ თქვე­ნი საზ­რუ­ნა­ვი და უბ­რა­ლოდ და­ის­ვე­ნეთ და ისი­ა­მოვ­ნეთ ცხოვ­რე­ბით. ეს არ ნიშ­ნავს, რომ თქვენ უნდა მი­ა­ტო­ვოთ სამ­სა­ხუ­რი ან თავი აა­რი­დოთ პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბებს, უბ­რა­ლოდ გა­ა­კე­თეთ ყვე­ლა­ზე მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი საქ­მე­ე­ბი და და­ის­ვე­ნეთ.

ქალ­წუ­ლი

გა­უ­ზი­ა­რეთ თქვე­ნი გუ­ლის­ნა­დე­ბი თქვენს სა­უ­კე­თე­სო მე­გო­ბარს. აღ­მო­ა­ჩენთ, რომ შვე­ბას იგ­რძნობთ, როცა ენ­დო­ბით ვინ­მეს. იღ­ბა­ლი ხელს უწყობს მომ­ზა­დე­ბულ ადა­მი­ა­ნებს, ამი­ტომ ცოტა მეტი დრო უნდა და­უთ­მოთ და­ვა­ლე­ბის შეს­რუ­ლე­ბას ან სა­მუ­შა­ოს შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცი­ის მო­ძი­ე­ბას.

სას­წო­რი

17 აპ­რილს სამ­სა­ხურ­ში უნდა გა­მო­ავ­ლი­ნოთ მონ­დო­მე­ბა, გამ­ძლე­ო­ბა და მოთ­მი­ნე­ბა, რომ გახ­დეთ უფრო ეფექ­ტუ­რი და პრო­დუქ­ტი­უ­ლი. ეს კარ­გი დროა იმის­თვის, რომ იმუ­შა­ოთ თქვენს გრძელ­ვა­დი­ან პრო­ექ­ტებ­ზე, აი­ღოთ მეტი პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბა ან სა­კუ­თა­რი თა­ვის პო­პუ­ლა­რი­ზა­ცია შეძ­ლოთ. ხალ­ხმა შე­იძ­ლე­ბა მოგ­მარ­თოთ რჩე­ვის­თვის.

მო­რი­ე­ლი

თუ თქვე­ნი ჩვე­უ­ლი მიდ­გო­მა სა­მუ­შა­ო­სად­მი ან ხალ­ხი­სად­მი არ მუ­შა­ობს, ნუ შე­გე­შინ­დე­ბათ რა­ი­მე გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი სცა­დოთ, მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ თა­ვი­დან შე­იძ­ლე­ბა უხერ­ხუ­ლად იგ­რძნოთ თავი. მოგ­ვი­ა­ნე­ბით ნა­ხავთ, რომ ეს სწო­რი ნა­ბი­ჯი იყო. ზო­გი­ერთს გე­ლო­დე­ბათ ჯილ­დო ან შე­ქე­ბა.

მშვილ­დო­სა­ნი

ნუ შე­ა­ფა­სებ სა­კუ­თარ თავს. თქვენ გექ­ნე­ბათ ამის დამ­ტკი­ცე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა და უფრო მე­ტიც, სე­რი­ო­ზუ­ლი სი­ტუ­ა­ცი­ის დაძ­ლე­ვით, შე­საძ­ლოა მი­ი­ღოთ ქება, რო­მელ­საც იმ­სა­ხუ­რებთ. ოჯა­ხი ემო­ცი­ურ კმა­ყო­ფი­ლე­ბას მო­გი­ტანთ. თა­ვი­სუ­ფალ მშვილ­დოს­ნებს გა­უჩ­ნდე­ბათ ოჯა­ხის შექ­მნი­სა და ვინ­მე გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლის გაც­ნო­ბის სურ­ვი­ლი.

თხის რქა

თუ ვერ ხვდე­ბით, რო­გორ მო­იქ­ცეთ, ნუ იჩ­ქა­რებთ გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბის მი­ღე­ბას. და­უ­კავ­შირ­დით თქვენს მე­გობ­რებს ან კო­ლე­გებს, ისი­ნი მოგ­ცე­მენ კარგ რჩე­ვას. თქვე­ნი პარტნი­ო­რის გუ­ნე­ბა-გან­წყო­ბა შე­იძ­ლე­ბა იყოს გა­მა­ღი­ზი­ა­ნე­ბე­ლი. გა­მო­ნა­ხეთ კომ­პრო­მი­სი, რათა შე­ი­ნარ­ჩუ­ნოთ ჰარ­მო­ნია თქვენს ურ­თი­ერ­თო­ბა­ში. დღის მე­ო­რე ნა­ხე­ვა­რი გაზ­რდის გო­ნებ­რივ ენერ­გი­ას და კონ­ცენ­ტრა­ცი­ას დო­კუ­მენ­ტებ­თან მუ­შა­ო­ბი­სა და სწავ­ლი­სას.

მერ­წყუ­ლი

თქვე­ნი კონ­ცენ­ტრა­ცია სა­მუ­შა­ო­ზე მაქ­სი­მა­ლუ­რია, არა­ფე­რი გა­გი­ფან­ტავთ, ასე რომ მარ­ტი­ვად მი­აღ­წევთ თქვენს მი­ზანს. შე­იძ­ლე­ბა თავ­ში კარ­გი იდეა გქონ­დეთ, მაგ­რამ ახლა ამა­ზე სა­უბ­რის შე­სა­ფე­რი­სი დრო არ არის. უფრო ყუ­რა­დღე­ბი­ა­ნი უნდა იყოთ თქვე­ნი საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბის, გან­სა­კუთ­რე­ბით თქვე­ნი პარტნი­ო­რის მი­მართ.

თევ­ზე­ბი

სიყ­ვა­რუ­ლი­სა და სი­ლა­მა­ზის სა­კი­თხე­ბი დღეს ცენ­ტრა­ლურ ად­გილს იკა­ვებს. ასე რომ, არ გა­მო­ტო­ვოთ ეს შე­საძ­ლებ­ლო­ბა, უთხრათ ვინ­მეს, რომ გიყ­ვართ. სა­კუ­თა­რი თა­ვის სიყ­ვა­რუ­ლი აად­ვი­ლებს სხვე­ბის სიყ­ვა­რულს და მო­აქვს სი­ა­მოვ­ნე­ბის შეგ­რძნე­ბა. თქვენ შეძ­ლებთ სწრა­ფად და­ას­რუ­ლოთ სა­მუ­შა­ოს სა­ჭი­რო მო­ცუ­ლო­ბა, ასე რომ გექ­ნე­ბათ დრო სა­კუ­თა­რი თა­ვის­თვის.

რის განვითარებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისათვის. აღნიშნული ცერემონია ტრადიციულია და ყოველ წელს იმართება, რომელიც წარმოადგენს პრესტიჟულ ჯილდოს კულტურის სფეროში მოღვაწე ნებისმიერი ხელოვანისათვის. ნომინანტების შერჩევა ხელოვნების სფეროში მოღვაწე პროფესიონალებისაგან დაკომპლექტებული წევრებისგან ფარული კენჭისყრით ხდება.

მასალის გამოყენების პირობები

დატოვე პასუხი

გთხოვთ, მიუთითოთ თქვენი კომენტარი!
გთხოვთ, შეიყვანოთ თქვენი სახელი აქ