18 აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი

0
400

ვერ­ძი

ეს დღე შე­სა­ნიშ­ნა­ვია სხვა­დას­ხვა ფი­ნან­სუ­რი სა­კი­თხე­ბის მო­საგ­ვა­რებ­ლად, ფუ­ლა­დი ტრან­ზაქ­ცი­ე­ბი­სა და ოჯახ­თან ერ­თად შეს­ყიდ­ვე­ბის გან­სა­ხილ­ვე­ლად. იფიქ­რეთ შე­მო­სავ­ლის ახალ წყა­რო­ებ­ზე, მომ­გე­ბი­ან ინ­ვეს­ტი­ცი­ებ­ზე. დღეს გუნდში მუ­შა­ო­ბა მეტ სარ­გე­ბელს მო­გი­ტანთ.

კურო

იმის­თვის, რომ წვრილ­მან სა­კი­თხებ­ზე ბევ­რი დრო არ და­კარ­გოთ, დღე ყვე­ლა­ზე მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი და რთუ­ლი საქ­მით და­ი­წყეთ. იმუ­შა­ვეთ თქვენ­თვის კომ­ფორ­ტუ­ლი ტემ­პით. თქვე­ნი მჭევ­რმე­ტყვე­ლე­ბის ნიჭი მა­ღალ დო­ნე­ზეა; შე­გიძ­ლი­ათ და­არ­წმუ­ნოთ ყვე­ლა­ზე სკეპ­ტი­კუ­რად გან­წყო­ბი­ლი თა­ნა­მო­სა­უბ­რე, რომ მარ­თა­ლი ხართ.

ტყუ­პი

იყა­ვით ფხიზ­ლად, ნუ და­უ­ჯე­რებთ ყვე­ლა­ფერს, რა­საც დღეს გე­ტყვი­ან ან გთა­ვა­ზო­ბენ. სა­სარ­გებ­ლოა იფიქ­როთ თქვენს ფი­ნან­სებ­ზე და გა­და­ხე­დოთ პი­რად ხარ­ჯებს, ოჯა­ხურ ბი­უ­ჯეტს. არ­სე­ბობს შეც­დო­მის დაშ­ვე­ბის ალ­ბა­თო­ბა. შე­ა­მოწ­მეთ ყვე­ლა დე­ტა­ლი, ყუ­რა­დღე­ბით წა­ი­კი­თხეთ დო­კუ­მენ­ტე­ბი.

კირჩხი­ბი

დღეს ზედ­მე­ტად ბევ­რი სა­მუ­შაო გექ­ნე­ბათ და იმის­თვის, რომ ყვე­ლა­ფე­რი დრო­უ­ლად მო­აგ­ვა­როთ, ნუ შე­გე­შინ­დე­ბათ გარ­კვე­უ­ლი პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბის გა­ნა­წი­ლე­ბა კო­ლე­გებ­ზე ან ახ­ლობ­ლებ­ზე. კარ­გი დღეა ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის გა­სა­უმ­ჯო­ბე­სებ­ლად და გა­წყვე­ტი­ლი კავ­ში­რე­ბის გა­ნახ­ლე­ბის­თვის. გუ­ლახ­დი­ლი სა­უ­ბა­რი ყვე­ლა პრობ­ლე­მის გა­დაჭ­რა­სა და გა­უ­გებ­რო­ბე­ბის გარ­კვე­ვა­ში და­გეხ­მა­რე­ბათ.

ლომი

შე­უძ­ლე­ბე­ლი იქ­ნე­ბა რა­ი­მე რთუ­ლი სა­კი­თხის გა­და­დე­ბა. ეცა­დეთ და გა­ა­კე­თეთ ყვე­ლა­ფე­რი დრო­უ­ლად. შე­იძ­ლე­ბა ყვე­ლაფ­რის ნუ­ლი­დან და­წყე­ბამ მო­გი­წი­ოთ, მაგ­რამ 18 აპ­რილს ვარ­სკვლა­ვე­ბი თქვენს მხა­რეს არი­ან. თუ დატ­ვირ­თვას ვერ უმკლავ­დე­ბით, სთხო­ვეთ ახ­ლობ­ლებს დახ­მა­რე­ბა: ისი­ნი ყვე­ლა საქ­მეს შე­სა­ნიშ­ნა­ვად შე­ას­რუ­ლე­ბენ.

ქალ­წუ­ლი

რთუ­ლი პრობ­ლე­მის გა­დაჭ­რა­ში გავ­ლე­ნი­ა­ნი მე­გობ­რე­ბი და­გეხ­მა­რე­ბი­ან. ნუ შე­გე­შინ­დე­ბათ მათ­თან და­კავ­ში­რე­ბა მხარ­და­ჭე­რის­თვის, გა­მო­ი­ყე­ნეთ თქვე­ნი საქ­მი­ა­ნი კავ­ში­რე­ბი. ოჯახ­ში და­ძა­ბუ­ლო­ბის თა­ვი­დან ასა­ცი­ლებ­ლად, ერ­თად გა­ნი­ხი­ლეთ ყვე­ლა თქვე­ნი გეგ­მა, გა­ით­ვა­ლის­წი­ნეთ მათი აზრი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბის მი­ღე­ბი­სას.

სას­წო­რი

ბოლო დროს დიდი დატ­ვირ­თვის გამო მუდ­მი­ვად შორს იყა­ვით სახ­ლი­დან. ყუ­რა­დღე­ბა მი­აქ­ცი­ეთ ოჯახს, გა­ა­ტა­რეთ სა­ღა­მო მათ­თან ერ­თად, მი­ი­ღეთ მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა სა­ო­ჯა­ხო საქ­მე­ებ­ში. ენერ­გი­ის მა­ღა­ლი დონე და­გეხ­მა­რე­ბათ ნა­ყო­ფი­ე­რი დღე გა­ა­ტა­როთ.

მო­რი­ე­ლი

შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი გან­წყო­ბა და ექ­სპე­რი­მენ­ტე­ბის სურ­ვი­ლი და­გეხ­მა­რე­ბათ გა­დაჭ­რათ რამ­დე­ნი­მე მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი პრობ­ლე­მა და და­იმ­სა­ხუ­როთ უფ­რო­სის მო­წო­ნე­ბა. ნუ შე­გე­შინ­დე­ბათ ნი­ჭის გა­მოვ­ლე­ნის, რუ­ტი­ნულ სა­მუ­შა­ოს ორი­გი­ნა­ლუ­რად მი­უდ­გეთ. კარ­გი დღეა ფი­ნან­სუ­რი სა­კი­თხე­ბის მო­საგ­ვა­რებ­ლად და ოჯა­ხის ბი­უ­ჯე­ტის გან­სა­ხილ­ვე­ლად.

მშვილ­დო­სა­ნი

შე­ე­ცა­დეთ იყოთ პრაქ­ტი­კუ­ლი და რე­ა­ლის­ტუ­რი თქვენს საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში და მეტი იფიქ­რეთ აქ­ტუ­ა­ლურ სა­კი­თხებ­ზე. ზო­გი­ერ­თი პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბა ოჯა­ხის წევ­რებს ან მე­გობ­რებს მი­ან­დეთ: ისი­ნი შე­სა­ნიშ­ნა­ვად გა­ა­კე­თე­ბენ ყვე­ლა­ფერს. ახ­ლობ­ლებს თქვე­ნი ყუ­რა­დღე­ბა სჭირ­დე­ბათ, გა­მო­ხა­ტეთ სიყ­ვა­რუ­ლი მათ მი­მართ.

თხის რქა

დღე ხელ­საყ­რე­ლი და სა­ინ­ტე­რე­სოა. გაქვთ ენერ­გი­ის მა­ღა­ლი დონე. არის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა და­ას­რუ­ლოთ ძვე­ლი რთუ­ლი საქ­მე­ე­ბი და და­ი­წყოთ ის, რაც დიდი ხა­ნია გი­ზი­დავთ. ახალ­გაც­ნო­ბი­ლებ­თან კო­მუ­ნი­კა­ცია გა­მო­გად­გე­ბათ. გა­მო­ი­ყე­ნეთ თქვე­ნი ხიბ­ლი და პო­ზი­ტი­უ­რი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა.

მერ­წყუ­ლი

თუ დრო გაქვთ, გა­ა­სუფ­თა­ვეთ სახ­ლი და იმუ­შა­ვეთ ბაღ­ში. 18 აპ­რილს ფი­ზი­კუ­რი აქ­ტი­ვო­ბა სარ­გე­ბელს მო­გი­ტანთ. ასე­ვე იფიქ­რეთ თქვენს გა­რეგ­ნო­ბა­ზე. ჩა­ე­წე­რეთ სპორტდარ­ბაზ­ში, სცა­დეთ ახა­ლი დი­ე­ტა. თქვენს ახ­ლობ­ლებს მხარ­და­ჭე­რა და პრობ­ლე­მე­ბის მოგ­ვა­რე­ბა­ში თქვე­ნი მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა სჭირ­დე­ბათ, უფრო ხში­რად უთხა­რით მათ კე­თი­ლი სი­ტყვე­ბი.

თევ­ზე­ბი

მო­იხ­სე­ნით ვარ­დის­ფე­რი სათ­ვა­ლე და შე­ა­ფა­სეთ არ­სე­ბუ­ლი მდგო­მა­რე­ო­ბა ობი­ექ­ტუ­რად. შე­იძ­ლე­ბა დაგ­ჭირ­დეთ არას­ტან­დარ­ტუ­ლი მე­თო­დე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბა. პირ­ველ რიგ­ში და­ას­რუ­ლეთ ძვე­ლი მო­სა­წყე­ნი საქ­მე­ე­ბი და მხო­ლოდ ამის შემ­დეგ და­ი­წყეთ ახა­ლი პრო­ექ­ტე­ბი. მო­ე­რი­დეთ აჩ­ქა­რე­ბას, იმოქ­მე­დეთ თქვენ­თვის კომ­ფორ­ტუ­ლი ტემ­პით.

მასალის გამოყენების პირობები

დატოვე პასუხი

გთხოვთ, მიუთითოთ თქვენი კომენტარი!
გთხოვთ, შეიყვანოთ თქვენი სახელი აქ