18 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

0
394

ვერ­ძი

დღეს შე­საძ­ლოა ახ­დეს თქვე­ნი სურ­ვი­ლი, რო­მე­ლიც არ სა­ჭი­რო­ებს სა­ფუძ­ვლი­ან მომ­ზა­დე­ბას. მი­მო­ი­ხე­დეთ გარ­შე­მო და ისარ­გებ­ლეთ იმ კარ­გი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბით, რომ­ლებ­საც ბედი გიგ­ზავ­ნით. არ უნდა და­ი­წყოთ ახა­ლი დიდი პრო­ექ­ტე­ბი, რად­გან გა­გი­ჭირ­დე­ბათ ერთ სა­კი­თხზე კონ­ცენ­ტრი­რე­ბა.

კურო

გარ­შე­მო მყო­ფებ­ში ძლი­ერ ემო­ცი­ებს იწ­ვევთ: ზოგი კომ­პლი­მენტს გა­გი­კე­თებთ, ზოგი კი მკვეთ­რად გაკ­რი­ტი­კებთ და ჩხუბს და­გი­წყებთ. 18 მარტს თა­მა­მად უნდა და­უ­პი­რის­პირ­დეს ყვე­ლა კონ­კუ­რენტს. გა­მო­ი­ყე­ნეთ თქვე­ნი პრო­ფე­სი­უ­ლი თვი­სე­ბე­ბი, მო­ი­ძი­ეთ მე­გობ­რე­ბი­სა და თა­ნა­მო­აზ­რე­ე­ბის მხარ­და­ჭე­რა.

ტყუ­პი

რთუ­ლი და ემო­ცი­უ­რად და­ძა­ბუ­ლი დღეა. არ და­ი­ხი­ოთ პრობ­ლე­მე­ბის წი­ნა­შე, გა­მო­ი­ჩი­ნეთ მი­ზან­სწრა­ფუ­ლო­ბა და გამ­ბე­და­ო­ბა. პრობ­ლე­მე­ბი შე­იძ­ლე­ბა აღ­მოჩ­ნდეს ყვე­ლა­ზე მო­უ­ლოდ­ნელ ად­გი­ლებ­ში, გა­მო­ავ­ლი­ნეთ მეტი ყუ­რა­დღე­ბა. თქვენს შეს­რუ­ლე­ბას შე­ნიშ­ნა­ვენ თქვე­ნი ზემ­დგო­მე­ბი.

კირჩხი­ბი

მიდ­რე­კილ­ნი იქ­ნე­ბით პრობ­ლე­მე­ბის გაზ­ვი­ა­დე­ბი­სა და სი­ტუ­ა­ცი­ის დრა­მა­ტი­ზე­ბის­კენ. ეცა­დეთ, 18 მარტს შე­ი­ნარ­ჩუ­ნოთ სიმ­შვი­დე, მი­ი­ღოთ რა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი და გა­წო­ნას­წო­რე­ბუ­ლი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბე­ბი. დღეს და­წყე­ბულ ჩხუბს რთუ­ლი და­სას­რუ­ლი ექ­ნე­ბა. ოპ­ტი­მის­ტუ­რი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა და­გეხ­მა­რე­ბათ უფრო სწრა­ფად დაძ­ლი­ოთ სირ­თუ­ლე­ე­ბი.

ლომი

მო­ემ­ზა­დეთ იმის­თვის, რომ ირ­გვლივ ვი­ღაც ჩხუ­ბის პრო­ვო­ცი­რე­ბას მო­ახ­დენს და უსა­მარ­თლოდ გა­გაკ­რი­ტი­კებთ. გირ­ჩე­ვენ შე­ი­ნარ­ჩუ­ნოთ სიმ­შვი­დე და მხი­ა­რუ­ლე­ბა, არ ჩა­ერ­თოთ კა­მათ­ში ან ჩხუბ­ში. გა­ა­ნე­იტ­რა­ლეთ დღე­ვან­დე­ლი სტრე­სი ვარ­ჯი­შით ან საყ­ვა­რელ ადა­მი­ა­ნებ­თან კო­მუ­ნი­კა­ცი­ით.

ქალ­წუ­ლი

დღე ტრავ­მის რის­კი გაზ­რდი­ლია. ამი­ტომ იყა­ვით ფრთხი­ლი. მუ­შა­ო­ბი­სას გა­მო­ი­ყე­ნეთ მხო­ლოდ ნაც­ნო­ბი და და­დას­ტუ­რე­ბუ­ლი მე­თო­დე­ბი, არ ჩა­ა­ტა­როთ ექ­სპე­რი­მენ­ტე­ბი, რათა არ მოხ­ვდეთ უსი­ა­მოვ­ნო სი­ტუ­ა­ცი­ა­ში.

სას­წო­რი

მო­გი­წევთ დაბ­რკო­ლე­ბე­ბის გა­და­ლახ­ვა და სა­უ­კე­თე­სო საქ­მი­ა­ნი თვი­სე­ბე­ბის გა­მოვ­ლე­ნა. დღე რთუ­ლი და და­ძა­ბუ­ლია. თუმ­ცა, გარ­კვე­უ­ლი ძა­ლის­ხმე­ვის შემ­დეგ, მი­ი­ღებთ მო­წო­ნე­ბას თქვე­ნი ზემ­დგო­მე­ბის­გან და გა­აძ­ლი­ე­რებთ პო­ზი­ცი­ებს გუნდში. თქვე­ნი გამ­ბე­და­ო­ბა ასე­ვე შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბას მო­ახ­დენს თქვენს პარტნი­ორ­ზე.

მო­რი­ე­ლი

თქვე­ნი ქცე­ვი­თა და სი­ტყვე­ბით შე­უძ­ლი­ათ ახა­ლი თა­ნა­მო­აზ­რე­ე­ბის პოვ­ნა ან ზო­გი­ერ­თის მო­ცი­ლე­ბა. აკონ­ტრო­ლეთ თქვე­ნი ემო­ცი­ე­ბი, ნუ მი­ი­ღებთ გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბას, თუ არ ხართ დარ­წმუ­ნე­ბუ­ლი მის შე­დე­გებ­ში. არის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა, ვინ­მემ გან­ზრახ მო­ახ­დი­ნოს პრო­ვო­ცი­რე­ბა და კა­მა­თი წა­მო­ი­წყოს.

მშვილ­დო­სა­ნი

იმის­თვის, რომ 18 მარტს თავი უფრო თავ­და­ჯე­რე­ბუ­ლად იგ­რძნოთ, გა­უ­ზი­ა­რეთ თქვე­ნი გა­მოც­დი­ლე­ბა და ეჭ­ვე­ბი საყ­ვა­რელ ადა­მი­ა­ნებს. ისი­ნი აუ­ცი­ლებ­ლად და­გეხ­მა­რე­ბი­ან და სა­სარ­გებ­ლო რჩე­ვებს მოგ­ცე­მენ. კო­ლე­გებ­თან ახა­ლი იდე­ე­ბი­სა თუ გეგ­მე­ბის გან­ხილ­ვამ შე­იძ­ლე­ბა სა­ინ­ტე­რე­სო პრო­ექ­ტამ­დე ან მომ­გე­ბი­ან კონ­ტრაქ­ტამ­დე მი­გიყ­ვა­ნოთ.

თხის რქა

დღეს ყო­ვე­ლი ნა­ბი­ჯის გათ­ვლა და და­ბა­ლან­სე­ბუ­ლი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბე­ბის მი­ღე­ბა გჭირ­დე­ბათ. აჩ­ქა­რე­ბამ შე­იძ­ლე­ბა უკუ­შე­დე­გი გა­მო­იწ­ვი­ოს. ვარ­სკვლა­ვე­ბი ასე­ვე გირ­ჩე­ვენ, შე­ა­მოწ­მოთ თქვე­ნი სა­მუ­შაო შეც­დო­მებ­ზე და არ ენ­დოთ სა­ეჭ­ვო ფაქ­ტებს. ეცა­დეთ, სა­კუ­თა­რი საქ­მე­ე­ბი და­მო­უ­კი­დებ­ლად გა­ა­კე­თოთ.

მერ­წყუ­ლი

თქვენს აქ­ტი­უ­რო­ბას და ინი­ცი­ა­ტი­ვას სამ­სა­ხურ­ში შე­ამ­ჩნე­ვენ და და­ა­ფა­სე­ბენ. აჩ­ვე­ნეთ თქვე­ნი სა­უ­კე­თე­სო თვი­სე­ბე­ბი, შეს­თა­ვა­ზეთ იდე­ე­ბი, მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა მი­ი­ღე დის­კუ­სი­ებ­ში. ნუ და­გა­ვი­წყდე­ბათ, რომ ყუ­რა­დღე­ბა მი­აქ­ცი­ოთ თქვენს ოჯახს და მე­გობ­რებს.

თევ­ზე­ბი

შე­ე­ცა­დეთ თვალ­ყუ­რი ადევ­ნოთ იმას, რაც ხდე­ბა, აკონ­ტრო­ლოთ ინ­ფორ­მა­ცია და თქვენ­თვის სა­ჭი­რო პრო­ცე­სე­ბი. ყვე­ლა თქვე­ნი სა­მუ­შა­ოს წარ­მა­ტე­ბა და სა­ბო­ლოო შე­დე­გი ამა­ზეა და­მო­კი­დე­ბუ­ლი. მათ გა­მო­ყე­ნე­ბამ­დე აუ­ცი­ლებ­ლად შე­ა­მოწ­მეთ ფაქ­ტე­ბი. გა­ა­ხა­ლი­სეთ სა­კუ­თა­რი თავი, აქ­ტი­უ­რი კო­მუ­ნი­კა­ცი­აც კარ­გია.

მასალის გამოყენების პირობები

დატოვე პასუხი

გთხოვთ, მიუთითოთ თქვენი კომენტარი!
გთხოვთ, შეიყვანოთ თქვენი სახელი აქ