17 აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი

0
170

ვერ­ძი

კო­მუ­ნი­კა­ცია უფრო მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ხდე­ბა, რად­გან ინ­ფორ­მა­ცი­ის გა­ზი­ა­რე­ბის სურ­ვი­ლი გაქვთ. თუ მარ­ტო­ხე­ლა ხართ, შე­საძ­ლოა გა­და­წყვი­ტოთ ვინ­მეს გაც­ნო­ბა. არ­სე­ბუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბი შე­საძ­ლოა უფრო ვნე­ბი­ა­ნი გახ­დეს. გა­ა­თა­ვი­სუფ­ლეთ დაგ­რო­ვი­ლი ენერ­გია კრე­ა­ტი­უ­ლო­ბის, ფი­ზი­კუ­რი ვარ­ჯი­შის და ინ­ტი­მუ­რი ურ­თი­ერ­თო­ბის მეშ­ვე­ო­ბით.

კურო

თქვენ მზად ხართ გა­წი­როთ სა­კუ­თა­რი თავი სხვე­ბის­თვის. ეს კე­თილ­შო­ბი­ლუ­რი თვი­სე­ბაა და ამის წყა­ლო­ბით ბევ­რი ნამ­დვი­ლი მე­გო­ბა­რი გყავს, მაგ­რამ ზოგ­ჯერ სა­კუ­თარ თავ­ზეც უნდა იფიქ­როთ. ნუ შე­გე­შინ­დე­ბათ, როცა ხე­დავთ წინ სა­მუ­შა­ოს მო­ცუ­ლო­ბას, გა­ა­კე­თეთ ყვე­ლა­ფე­რი მშვი­დად და სის­ტე­მა­ტუ­რად.

ტყუ­პი

თუ გარ­შე­მო მყო­ფე­ბი არა­აქ­ტი­უ­რე­ბი არი­ან, ნუ შე­გე­შინ­დე­ბათ მარ­ტო მოქ­მე­დე­ბის. მა­ინც და­ი­ცავთ იმ ტემპს, რო­მე­ლიც თქვენ­თვის შე­სა­ფე­რი­სია და ვინ იცის, იქ­ნებ უკე­თეს შე­დეგს მი­აღ­წი­ოთ. ნუ იქ­ნე­ბით გულ­გრი­ლე­ბი, და­ეხ­მა­რეთ საყ­ვა­რელ ადა­მი­ა­ნებს. მათ თქვე­ნი მხარ­და­ჭე­რა სჭირ­დე­ბათ. ეწ­ვი­ეთ თქვენს ახ­ლობ­ლებს, გა­არ­კვი­ეთ რა ხდე­ბა მათ­თან.

კირჩხი­ბი

გა­უფრ­თხილ­დით ენერ­გი­ას და ნერ­ვებს. და­ა­ყე­ნეთ გო­ნივ­რუ­ლი ტემ­პი და შე­ი­ნარ­ჩუ­ნეთ მთე­ლი დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში, რათა თქვე­ნი ენერ­გია თა­ნაბ­რად გა­და­ნა­წილ­დეს. ახლა არ არის შე­სა­ფე­რი­სი დრო ექ­სპე­რი­მენ­ტე­ბის­თვის. მო­ე­რი­დეთ გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბე­ბის მი­ღე­ბას, ცვლი­ლე­ბებს. ეს არ გა­მო­იწ­ვევს რა­ი­მე კარ­გს. ჯო­ბია სა­ღა­მო ოჯახ­თან ერ­თად გა­ა­ტა­როთ.

ლომი

შე­საძ­ლოა, ბოლო რამ­დე­ნი­მე დღე და­ხარ­ჯეთ თქვე­ნი სა­მუ­შა­ოს შეს­რუ­ლე­ბის­თვის. გა­და­დეთ თქვე­ნი საზ­რუ­ნა­ვი და უბ­რა­ლოდ და­ის­ვე­ნეთ და ისი­ა­მოვ­ნეთ ცხოვ­რე­ბით. ეს არ ნიშ­ნავს, რომ თქვენ უნდა მი­ა­ტო­ვოთ სამ­სა­ხუ­რი ან თავი აა­რი­დოთ პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბებს, უბ­რა­ლოდ გა­ა­კე­თეთ ყვე­ლა­ზე მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი საქ­მე­ე­ბი და და­ის­ვე­ნეთ.

ქალ­წუ­ლი

გა­უ­ზი­ა­რეთ თქვე­ნი გუ­ლის­ნა­დე­ბი თქვენს სა­უ­კე­თე­სო მე­გო­ბარს. აღ­მო­ა­ჩენთ, რომ შვე­ბას იგ­რძნობთ, როცა ენ­დო­ბით ვინ­მეს. იღ­ბა­ლი ხელს უწყობს მომ­ზა­დე­ბულ ადა­მი­ა­ნებს, ამი­ტომ ცოტა მეტი დრო უნდა და­უთ­მოთ და­ვა­ლე­ბის შეს­რუ­ლე­ბას ან სა­მუ­შა­ოს შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცი­ის მო­ძი­ე­ბას.

სას­წო­რი

17 აპ­რილს სამ­სა­ხურ­ში უნდა გა­მო­ავ­ლი­ნოთ მონ­დო­მე­ბა, გამ­ძლე­ო­ბა და მოთ­მი­ნე­ბა, რომ გახ­დეთ უფრო ეფექ­ტუ­რი და პრო­დუქ­ტი­უ­ლი. ეს კარ­გი დროა იმის­თვის, რომ იმუ­შა­ოთ თქვენს გრძელ­ვა­დი­ან პრო­ექ­ტებ­ზე, აი­ღოთ მეტი პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბა ან სა­კუ­თა­რი თა­ვის პო­პუ­ლა­რი­ზა­ცია შეძ­ლოთ. ხალ­ხმა შე­იძ­ლე­ბა მოგ­მარ­თოთ რჩე­ვის­თვის.

მო­რი­ე­ლი

თუ თქვე­ნი ჩვე­უ­ლი მიდ­გო­მა სა­მუ­შა­ო­სად­მი ან ხალ­ხი­სად­მი არ მუ­შა­ობს, ნუ შე­გე­შინ­დე­ბათ რა­ი­მე გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი სცა­დოთ, მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ თა­ვი­დან შე­იძ­ლე­ბა უხერ­ხუ­ლად იგ­რძნოთ თავი. მოგ­ვი­ა­ნე­ბით ნა­ხავთ, რომ ეს სწო­რი ნა­ბი­ჯი იყო. ზო­გი­ერთს გე­ლო­დე­ბათ ჯილ­დო ან შე­ქე­ბა.

მშვილ­დო­სა­ნი

ნუ შე­ა­ფა­სებ სა­კუ­თარ თავს. თქვენ გექ­ნე­ბათ ამის დამ­ტკი­ცე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა და უფრო მე­ტიც, სე­რი­ო­ზუ­ლი სი­ტუ­ა­ცი­ის დაძ­ლე­ვით, შე­საძ­ლოა მი­ი­ღოთ ქება, რო­მელ­საც იმ­სა­ხუ­რებთ. ოჯა­ხი ემო­ცი­ურ კმა­ყო­ფი­ლე­ბას მო­გი­ტანთ. თა­ვი­სუ­ფალ მშვილ­დოს­ნებს გა­უჩ­ნდე­ბათ ოჯა­ხის შექ­მნი­სა და ვინ­მე გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლის გაც­ნო­ბის სურ­ვი­ლი.

თხის რქა

თუ ვერ ხვდე­ბით, რო­გორ მო­იქ­ცეთ, ნუ იჩ­ქა­რებთ გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბის მი­ღე­ბას. და­უ­კავ­შირ­დით თქვენს მე­გობ­რებს ან კო­ლე­გებს, ისი­ნი მოგ­ცე­მენ კარგ რჩე­ვას. თქვე­ნი პარტნი­ო­რის გუ­ნე­ბა-გან­წყო­ბა შე­იძ­ლე­ბა იყოს გა­მა­ღი­ზი­ა­ნე­ბე­ლი. გა­მო­ნა­ხეთ კომ­პრო­მი­სი, რათა შე­ი­ნარ­ჩუ­ნოთ ჰარ­მო­ნია თქვენს ურ­თი­ერ­თო­ბა­ში. დღის მე­ო­რე ნა­ხე­ვა­რი გაზ­რდის გო­ნებ­რივ ენერ­გი­ას და კონ­ცენ­ტრა­ცი­ას დო­კუ­მენ­ტებ­თან მუ­შა­ო­ბი­სა და სწავ­ლი­სას.

მერ­წყუ­ლი

თქვე­ნი კონ­ცენ­ტრა­ცია სა­მუ­შა­ო­ზე მაქ­სი­მა­ლუ­რია, არა­ფე­რი გა­გი­ფან­ტავთ, ასე რომ მარ­ტი­ვად მი­აღ­წევთ თქვენს მი­ზანს. შე­იძ­ლე­ბა თავ­ში კარ­გი იდეა გქონ­დეთ, მაგ­რამ ახლა ამა­ზე სა­უბ­რის შე­სა­ფე­რი­სი დრო არ არის. უფრო ყუ­რა­დღე­ბი­ა­ნი უნდა იყოთ თქვე­ნი საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბის, გან­სა­კუთ­რე­ბით თქვე­ნი პარტნი­ო­რის მი­მართ.

თევ­ზე­ბი

სიყ­ვა­რუ­ლი­სა და სი­ლა­მა­ზის სა­კი­თხე­ბი დღეს ცენ­ტრა­ლურ ად­გილს იკა­ვებს. ასე რომ, არ გა­მო­ტო­ვოთ ეს შე­საძ­ლებ­ლო­ბა, უთხრათ ვინ­მეს, რომ გიყ­ვართ. სა­კუ­თა­რი თა­ვის სიყ­ვა­რუ­ლი აად­ვი­ლებს სხვე­ბის სიყ­ვა­რულს და მო­აქვს სი­ა­მოვ­ნე­ბის შეგ­რძნე­ბა. თქვენ შეძ­ლებთ სწრა­ფად და­ას­რუ­ლოთ სა­მუ­შა­ოს სა­ჭი­რო მო­ცუ­ლო­ბა, ასე რომ გექ­ნე­ბათ დრო სა­კუ­თა­რი თა­ვის­თვის.

მასალის გამოყენების პირობები

დატოვე პასუხი

გთხოვთ, მიუთითოთ თქვენი კომენტარი!
გთხოვთ, შეიყვანოთ თქვენი სახელი აქ