16 აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი

0
127

ვერ­ძი

დღეს უფრო გარ­თო­ბა გსურთ, ვიდ­რე მუ­შა­ო­ბა. მაგ­რამ ბევ­რი სა­მუ­შაო იქ­ნე­ბა და მისი გა­და­დე­ბა არ შე­იძ­ლე­ბა. შე­იძ­ლე­ბა გა­ნი­ცა­დოთ შფო­თი და შიში ზო­გი­ერ­თი რა­მის გამო, რა­საც კარ­გად ვერ აკე­თებთ. საყ­ვა­რელ ადა­მი­ა­ნებ­თან და ბავ­შვებ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბა გა­გა­ხა­რებთ.

კურო

შე­იძ­ლე­ბა ბევ­რი ფიქ­რი და წუ­ხი­ლი გქონ­დეთ თქვე­ნი სახ­ლის შე­სა­ხებ. ზო­გი­ერ­თი სი­ახ­ლე შო­რი­დან შე­იძ­ლე­ბა შე­მაშ­ფო­თე­ბე­ლი იყოს. გან­წყო­ბის გა­სა­უმ­ჯო­ბე­სებ­ლად კარ­გი იქ­ნე­ბა მე­გობ­რებ­თან შეხ­ვედ­რა ან რო­მე­ლი­მე სა­ჯა­რო ად­გი­ლის მო­ნა­ხუ­ლე­ბა. გულ­წრფე­ლო­ბა და­გეხ­მა­რე­ბათ და­ამ­ყა­როთ ჰარ­მო­ნი­უ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბა საყ­ვა­რელ ადა­მი­ა­ნებ­თან.

ტყუ­პი

სამყარო ყოველთვის მათ მხარესაა: 4 ყველაზე იღბლიანი ნიშანი აღმოსავლური ასტროლოგიის მიხედვით

დღეს არ უნდა აწარ­მო­ოთ აქ­ტი­უ­რი სო­ცი­ა­ლუ­რი ცხოვ­რე­ბა. გა­აქ­ტი­ურ­დით მხო­ლოდ სა­ჭი­რო­ე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში. წი­ნა­აღ­მდეგ შემ­თხვე­ვა­ში, სა­ვა­რა­უ­დოა კონ­ფლიქ­ტე­ბი და გა­უ­გებ­რო­ბე­ბი. კო­ლე­გებ­თან და ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ბას­თან ურ­თი­ერ­თო­ბი­სას იყა­ვით უფრო თავ­შე­კა­ვე­ბუ­ლი და ყუ­რა­დღე­ბი­ა­ნი. კრე­ა­ტი­ულ ადა­მი­ა­ნებს უფრო წარ­მა­ტე­ბუ­ლი დღე ექ­ნე­ბათ.

კირჩხი­ბი

ფი­ნან­სუ­რი სა­კი­თხე­ბის მოგ­ვა­რე­ბა სა­სურ­ველ შე­დეგს არ მო­ი­ტანს. არ არის სა­ჭი­რო სეს­ხის აღე­ბა ან ძვი­რად ღი­რე­ბუ­ლი ნივ­თე­ბის შე­ძე­ნა. შე­საძ­ლე­ბე­ლია და­უ­გეგ­მა­ვი ხარ­ჯე­ბი. შე­საძ­ლოა თქვენს პარტნი­ორ­თან ფულ­თან და­კავ­ში­რე­ბით უთან­ხმო­ე­ბა იყოს. იზ­რუ­ნეთ თქვენს ჯან­მრთე­ლო­ბა­ზე და შე­ამ­ცი­რეთ აქ­ტი­ვო­ბა. მო­აგ­ვა­რეთ მხო­ლოდ სა­ჭი­რო სა­კი­თხე­ბი.

ლომი

16 აპ­რილს შე­იძ­ლე­ბა იყოთ გა­ღი­ზი­ა­ნე­ბუ­ლი. შე­იძ­ლე­ბა იყოს შე­ტა­კე­ბე­ბი პარტნი­ო­რებ­თან სამ­სა­ხურ­ში და პი­რად ცხოვ­რე­ბა­ში. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა გა­ნი­ცა­დოს უსა­ფუძ­ვლო ეჭ­ვი­ა­ნო­ბა და ეჭვი საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­ზე.

ქალ­წუ­ლი

დღეს ჯან­მრთე­ლო­ბა­ზე მეტი ყუ­რა­დღე­ბა გმარ­თებთ. დღე არ არის შე­სა­ფე­რი­სი ფი­ნან­სუ­რი სა­კი­თხე­ბის მო­საგ­ვა­რებ­ლად. თქვენს მიმ­დი­ნა­რე საქ­მე­ებს დაბ­რკო­ლე­ბე­ბის გა­და­ლახ­ვით მო­აგ­ვა­რებთ. სა­ღა­მო შე­სა­ფე­რი­სია რო­მან­ტი­კუ­ლო­ბის­თვის, გან­მარ­ტო­ე­ბის­თვის, წიგ­ნე­ბის მშვი­დი კი­თხვის­თვის, ფილ­მე­ბის ყუ­რე­ბის­თვის.

სას­წო­რი

მო­ე­რი­დეთ გა­და­ჭარ­ბე­ბულ აქ­ტი­ვო­ბას, რო­გორც ბიზ­ნეს­ში, ასე­ვე კო­მუ­ნი­კა­ცი­ა­ში. შე­იძ­ლე­ბა წარ­მო­იშ­ვას და­პი­რის­პი­რე­ბა პარტნი­ო­რებ­თან სამ­სა­ხურ­ში და პი­რად ცხოვ­რე­ბა­ში. დღე შე­სა­ფე­რი­სია მიმ­დი­ნა­რე საქ­მე­ე­ბის და­სას­რუ­ლებ­ლად. ასე­ვე კარ­გია დღეს გა­სე­ირ­ნე­ბა, ცურ­ვა ან იოგა. სა­ღა­მო შე­სა­ფე­რი­სია ინ­ტი­მუ­რი პა­ემ­ნის­თვის.

მო­რი­ე­ლი

სამ­სა­ხურ­ში ბევ­რი რამ იქ­ნე­ბა გა­სა­კე­თე­ბე­ლი, მაგ­რამ ყვე­ლა­ფე­რი მარ­ტი­ვად და სწრა­ფად არ გა­მო­ვა. შე­დე­გის მი­საღ­წე­ვად ძა­ლის­ხმე­ვა მო­გი­წევთ. სა­ღა­მო შე­სა­ფე­რი­სია რო­მან­ტი­კუ­ლი პა­ემ­ნის­თვის. ბავ­შვე­ბი გა­გა­ხა­რე­ბენ თა­ვი­ან­თი წარ­მა­ტე­ბე­ბით. გა­ა­ტა­რეთ დრო მათ­თან ერ­თად. მო­ე­რი­დეთ უთან­ხმო­ე­ბას ადა­მი­ა­ნებ­თან.

მშვილ­დო­სა­ნი

მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბი, ტრე­ნინ­გე­ბი, საქ­მი­ა­ნი კო­მუ­ნი­კა­ცია დღეს არ იქ­ნე­ბა პრო­დუქ­ტი­უ­ლი. სა­სურ­ვე­ლია და­მო­უ­კი­დე­ბე­ლი მუ­შა­ო­ბა. ეს კარ­გი დროა საყ­ვა­რელ ადა­მი­ა­ნებ­თან ყოფ­ნის­თვის. სა­უბ­რი­სას იფიქ­რეთ თქვე­ნი საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნის გრძნო­ბებ­ზე. ზო­გი­ერ­თი ოც­ნე­ბობს შო­რე­ულ ქვეყ­ნებ­ში მოგ­ზა­უ­რო­ბა­ზე.

თხის რქა

შე­საძ­ლე­ბე­ლია ნა­თე­სა­ვებ­თან კონ­ფლიქ­ტი. უარი თქვით თქვენს სახ­ლში ცვლი­ლე­ბე­ბის შე­ტა­ნა­ზე ან მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ფუ­ლა­დი სა­კი­თხე­ბის მოგ­ვა­რე­ბა­ზე. ზო­გი­ერთს მო­უ­წევს ფუ­ლის და­ხარ­ჯვა ნივ­თებ­სა და მომ­სა­ხუ­რე­ბა­ზე, რო­მე­ლიც არ იყო და­გეგ­მი­ლი. ეს შე­იძ­ლე­ბა ეხე­ბო­დეს სახ­ლს, ჯან­მრთე­ლო­ბას.

მერ­წყუ­ლი

დღეს მო­გი­წევთ ძა­ლის­ხმე­ვა, რომ მი­აღ­წი­ოთ იმას, რაც გსურთ. ყვე­ლა­ფე­რი პირ­ველ ჯერ­ზე არ გა­მო­ვა. შე­იძ­ლე­ბა ვინ­მეს­თან კა­მა­თიც კი მო­გიხ­დეთ თქვე­ნი ინ­ტე­რე­სე­ბის და­სა­ცა­ვად. ფრთხი­ლად იყა­ვით გზა­ზე, გან­სა­კუთ­რე­ბით მან­ქა­ნის მარ­თვი­სას. შე­საძ­ლოა თქვენს პარტნი­ორ­თან უთან­ხმო­ე­ბა იყოს. ეძე­ბეთ კომ­პრო­მი­სი, რათა კო­მუ­ნი­კა­ცი­ამ არ გა­მო­იწ­ვი­ოს კონ­ფლიქ­ტი.

თევ­ზე­ბი

დღე შე­სა­ფე­რი­სია ყო­ველ­დღი­უ­რი, მიმ­დი­ნა­რე საქ­მე­ე­ბის მო­საგ­ვა­რებ­ლად. მაგ­რამ ეს არ არის სა­უ­კე­თე­სო დრო ახ­ლე­ბის და­სა­წყე­ბად. შო­პინ­გი არ მო­გი­ტანთ სი­ხა­რულს. მო­ე­რი­დეთ სამ­სა­ხურ­ში გა­დატ­ვირ­თვას და მე­ტად და­ის­ვე­ნეთ. კო­ლე­გებ­თან სა­სი­ა­მოვ­ნო კო­მუ­ნი­კა­ცია გან­წყო­ბას აგი­მაღ­ლებთ. იყა­ვით უფრო ყუ­რა­დღე­ბი­ა­ნი თქვე­ნი საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბის პრობ­ლე­მებ­ზე.

მასალის გამოყენების პირობები

დატოვე პასუხი

გთხოვთ, მიუთითოთ თქვენი კომენტარი!
გთხოვთ, შეიყვანოთ თქვენი სახელი აქ