15 აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი

0
123

ვერ­ძი

შე­დე­გის მი­საღ­წე­ვად შე­ე­ცა­დეთ მო­ი­გოთ თქვე­ნი თა­ნა­მო­სა­უბ­რეს გული, ხის­ტად არ მო­ი­თხო­ვოთ უცებ ის, რაც გჭირ­დე­ბათ. იმ­პულ­სუ­რო­ბამ და გა­და­ჭარ­ბე­ბულ­მა აქ­ტი­ვო­ბამ შე­იძ­ლე­ბა შე­ა­ში­ნოს მო­წი­ნა­აღ­მდე­გე­ე­ბი. ეს ის შემ­თხვე­ვაა, როცა ჯერ ყავა უნდა და­ლი­ოთ, გუ­ლი­თა­დად ისა­უბ­როთ და შემ­დეგ წა­მო­ა­ყე­ნოთ თქვე­ნი მო­თხოვ­ნე­ბი.

კურო

დღეს ჩვე­უ­ლებ­რივ­ზე პო­პუ­ლა­რუ­ლი იქ­ნე­ბით. ადა­მი­ა­ნებს გა­უჩ­ნდე­ბათ თქვენ­თან კო­მუ­ნი­კა­ცი­ის, რჩე­ვის თხოვ­ნის, სი­ახ­ლე­ე­ბის გა­ზი­ა­რე­ბის სურ­ვი­ლი. კარ­გი დღეა მე­გობ­რებ­თან, სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში მა­ღალ თა­ნამ­დე­ბო­ბა­ზე მყოფ ადა­მი­ა­ნებ­თან და ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის წარ­მო­მად­გენ­ლებ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბის გა­სა­უმ­ჯო­ბე­სებ­ლად. ინ­ტუ­ი­ცია ნე­ბის­მი­ერ საქ­მე­ში და­გეხ­მა­რე­ბათ.

ტყუ­პი

15 აპ­რილს შე­საძ­ლოა მე­გობ­რებ­მა და თა­ნა­მო­აზ­რე­ებ­მა მოგ­მარ­თონ რა­ი­მე სა­ხის წი­ნა­და­დე­ბით. მა­შინ­ვე არ თქვათ უარი, მას შე­უძ­ლია კარ­გი მო­გე­ბა ან და­უ­ვი­წყა­რი შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბე­ბი მო­გი­ტა­ნოთ. სამ­სა­ხურ­ში მე­ნე­ჯმენ­ტმა შე­იძ­ლე­ბა შე­ამ­ჩნი­ოს თქვე­ნი შრო­მის­მოყ­ვა­რე­ო­ბა, რაც შემ­დგომ­ში შე­იძ­ლე­ბა აი­სა­ხოს გარ­კვე­ულ პრი­ვი­ლე­გი­ებ­ში.

კირჩხი­ბი

დღეს მეტი ყუ­რა­დღე­ბა გსურს. გუნ­დუ­რი მუ­შა­ო­ბა უფრო პრო­დუქ­ტი­უ­ლი იქ­ნე­ბა, სა­დაც შეძ­ლებთ გა­მო­ავ­ლი­ნოთ თქვე­ნი კრე­ა­ტი­უ­ლო­ბა ან ლი­დე­რო­ბის უნა­რი. ზო­გი­ერ­თი მი­ი­ღებთ სა­ჩუ­ქარს ან სა­ინ­ტე­რე­სო შე­თა­ვა­ზე­ბას. ზოგი და­ი­წყებთ შვე­ბუ­ლე­ბის და­გეგ­მვას და ამის­თვის კონ­კრე­ტულ ნა­ბი­ჯებს გა­დად­გმას, მა­გა­ლი­თად, ბი­ლე­თე­ბის შე­ძე­ნას.

ლომი

კარ­გი დღეა და­მო­უ­კი­დე­ბე­ლი მუ­შა­ო­ბის­თვის. შე­გიძ­ლი­ათ იგ­რძნოთ სად უნდა იბ­რძო­ლოთ და რო­გორ მი­აღ­წი­ოთ სა­სურ­ველ მი­ზანს. კარ­გი დღეა მე­გობ­რებ­თან ერ­თად სხვა­დას­ხვა ღო­ნის­ძი­ე­ბებ­ზე და­სას­წრე­ბად. დღე ხელ­საყ­რე­ლია სამ­სა­ხურ­ში ცვლი­ლე­ბე­ბის­თვის, პრო­ფე­სი­უ­ლი პრობ­ლე­მე­ბის გა­და­საჭ­რე­ლად.

ქალ­წუ­ლი

15 აპ­რილს მეტი თა­ვი­სუფ­ლე­ბა მო­გინ­დე­ბათ. მო­გინ­დე­ბათ სად­მე წას­ვლა, ადა­მი­ა­ნებ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბა, ახა­ლი შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბე­ბის მი­ღე­ბა. ეს ასე­ვე კარ­გი დღეა სა­ინ­ტე­რე­სო ად­გი­ლე­ბის მო­სა­ნა­ხუ­ლებ­ლად, რათა გა­ა­ფარ­თო­ოთ თქვე­ნი მსოფ­ლმხედ­ვე­ლო­ბა.

სას­წო­რი

სამ­სა­ხურ­ში და­დე­ბი­თი ცვლი­ლე­ბე­ბი გე­ლო­დე­ბათ. ეს შე­იძ­ლე­ბა იყოს ხელ­ფა­სის მო­მა­ტე­ბა ან მე­ნე­ჯმენ­ტის ცვლი­ლე­ბა. ზო­გი­ერთს პარტნი­ო­რი თა­ვი­სი შე­მო­სავ­ლის გაზ­რდით გა­ა­ხა­რებს. აქ­ტი­ვო­ბა მი­მარ­თუ­ლი იქ­ნე­ბა ყო­ველ­დღი­უ­რი, მიმ­დი­ნა­რე საქ­მე­ე­ბის გა­და­წყვე­ტა­ზე, რო­გორც სამ­სა­ხურ­ში, ასე­ვე სახ­ლში. კარ­გია სპორ­ტი და პი­რა­დი ნივ­თე­ბის და­სუფ­თა­ვე­ბა.

მო­რი­ე­ლი

კარ­გი დღეა მოგ­ზა­უ­რო­ბის­თვის, მივ­ლი­ნე­ბი­სა და დას­ვე­ნე­ბის­თვის. დღე უფრო ხელ­საყ­რე­ლია გარ­თო­ბის­თვის. კრე­ა­ტი­უ­ლი პი­როვ­ნე­ბე­ბი გა­ნიც­დი­ან შთა­გო­ნე­ბის ზრდას. თქვე­ნი ურ­თი­ერ­თო­ბა შვი­ლებ­თან იქ­ნე­ბა სა­სი­ა­მოვ­ნო. ზო­გი­ერთს გა­უჩ­ნდე­ბა გან­ვი­თა­რე­ბის სურ­ვი­ლი, მის­თვის სა­ინ­ტე­რე­სო მი­მარ­თუ­ლე­ბით, ამი­ტომ და­რე­გის­ტრირ­დით სას­წავ­ლო, კვა­ლი­ფი­კა­ცი­ის ასა­მაღ­ლე­ბელ კურ­სებ­ზე.

მშვილ­დო­სა­ნი

შე­საძ­ლოა თქვენს ყო­ველ­დღი­ურ ცხოვ­რე­ბა­ში ცვლი­ლე­ბე­ბი მოხ­დეს. ისი­ნი შე­იძ­ლე­ბა ეხე­ბო­დეს რო­გორც სამ­სა­ხურს, ასე­ვე სახ­ლს. მაგ­რამ სა­ო­ჯა­ხო საქ­მე­ე­ბი მა­ინც მეტ ყუ­რა­დღე­ბას მო­ი­თხოვს. ზო­გი­ერ­თი გეგ­მავს რე­მონტს, ზოგი – ტრანსფორ­მა­ცი­ას სახ­ლში, თუნ­დაც გა­და­ად­გი­ლე­ბას. მი­ი­ღებთ ანა­ზღა­უ­რე­ბას, ეს შე­იძ­ლე­ბა იყოს რო­გორც სა­მუ­შა­ოს­თვის, ასე­ვე, ფუ­ლა­დი სარ­გე­ბე­ლი.

თხის რქა

წინა პლან­ზე დგე­ბა ადა­მი­ა­ნებ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბა. შე­იძ­ლე­ბა იყოს ბევ­რი მოძ­რა­ო­ბა ქა­ლაქ­ში ან კო­მუ­ნი­კა­ცია, მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბი. მომ­ხმა­რე­ბელ­თა ბაზა შე­იძ­ლე­ბა გა­ფარ­თოვ­დეს. სა­სიყ­ვა­რუ­ლო ცხოვ­რე­ბა და ბავ­შვებ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბაც გა­გა­ხა­რებთ. კარ­გია სა­ღა­მოს რო­მან­ტი­კუ­ლად გა­ტა­რე­ბა.

მერ­წყუ­ლი

სა­ში­ნაო და სა­ო­ჯა­ხო საქ­მე­ე­ბი უფრო მეტ დროს მო­ი­თხოვს, ვიდ­რე ბიზ­ნეს საქ­მე­ებს. კარ­გი დღეა ხა­რის­ხი­ა­ნი ნივ­თე­ბის შე­სა­ძე­ნად, რაც თქვენს ცხოვ­რე­ბას უფრო პრო­დუქ­ტი­ულს გახ­დის. ზო­გი­ერთს სტუმ­რე­ბი ან ახ­ლობ­ლე­ბის­გან სი­ახ­ლე­ე­ბი გე­ლო­დე­ბათ. სამ­სა­ხურ­ში სა­სი­ა­მოვ­ნო, მე­გობ­რუ­ლი ატ­მოს­ფე­რო იქ­ნე­ბა.

თევ­ზე­ბი

თევ­ზე­ბი წარ­მა­ტე­ბით ისარ­გებ­ლე­ბენ სა­პი­რის­პი­რო სქეს­თან. გე­ლით გაც­ნო­ბა და ფლირ­ტი, მა­გა­ლი­თად, ინ­ტერ­ნეტ­ში. შეხ­ვედ­რე­ბი ასე­ვე შე­იძ­ლე­ბა მოხ­დეს მგზავ­რო­ბი­სას, სას­წავ­ლო კურ­სებ­ზე. დღეს კარ­გია ბავ­შვებ­თან, სწავ­ლე­ბას­თან, შე­მოქ­მე­დე­ბას­თან, გარ­თო­ბა­სა და დას­ვე­ნე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი სა­კი­თხე­ბის მოგ­ვა­რე­ბა. არ თქვათ უარი პა­ე­მან­ზე.

მასალის გამოყენების პირობები

დატოვე პასუხი

გთხოვთ, მიუთითოთ თქვენი კომენტარი!
გთხოვთ, შეიყვანოთ თქვენი სახელი აქ