15 მაისის ასტროლოგიური პროგნოზი

0
47

ვერ­ძი

ჯო­ბია მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი და­ვა­ლე­ბე­ბი და­გეგ­მოთ დი­ლით, როცა ბევ­რი ენერ­გია და ხა­ლი­სი­ა­ნი გან­წყო­ბა გაქვთ. შე­ე­ცა­დეთ გა­მო­ი­ყე­ნოთ მუ­შა­ო­ბის და­დას­ტუ­რე­ბუ­ლი მე­თო­დე­ბი, არ და­ე­თან­ხმოთ თავ­გა­და­სავ­ლებს ან სა­რის­კო წი­ნა­და­დე­ბებს.

კურო

მო­გინ­დე­ბათ თქვე­ნი სა­ი­დუმ­ლო გა­უ­ზი­ა­როთ გარ­შე­მო მყო­ფებს, ამი­ტომ ეცა­დეთ და­უ­კავ­შირ­დეთ მხო­ლოდ ახ­ლო­ბელ ადა­მი­ა­ნებს, რომ­ლე­ბიც კარ­გად გიც­ნო­ბენ. შე­საძ­ლოა, მათ მო­უყ­ვეთ თქვე­ნი გეგ­მე­ბის ან ახა­ლი იდე­ე­ბის შე­სა­ხებ. სწრა­ფი მუ­შა­ო­ბის სურ­ვილ­მა შე­იძ­ლე­ბა გა­მო­იწ­ვი­ოს შეც­დო­მე­ბი და არას­წო­რი გათ­ვლე­ბი.

ტყუ­პი

​ზო­გი­ერ­თი გა­და­წყვეტს მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა მი­ი­ღოს რა­ი­მე სა­ეჭ­ვო მოვ­ლე­ნა­ში, თავ­გა­და­სა­ვალ­ში და მი­ი­ღოს ნა­თე­ლი ემო­ცი­ე­ბი. ვარ­სკვლა­ვე­ბი სიფრ­თხი­ლეს გირ­ჩე­ვენ, წი­ნა­აღ­მდეგ შემ­თხვე­ვა­ში შე­საძ­ლე­ბე­ლია მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი თუ ემო­ცი­უ­რი და­ნა­კარ­გე­ბი და პრობ­ლე­მე­ბი. შე­ა­ფა­სეთ თქვე­ნი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი და რე­სურ­სე­ბი უფრო რე­ა­ლის­ტუ­რად.

კირჩხი­ბი

დი­ლი­დან­ვე ნელი და მო­დუ­ნე­ბუ­ლი იქ­ნე­ბით. ნელ-ნელა ჩა­ერ­თეთ სა­მუ­შაო რიტ­მში, და­ი­წყეთ დღე მარ­ტი­ვი და სა­სი­ა­მოვ­ნო სა­მუ­შა­ო­თი. შუ­ა­დღე უფრო შე­სა­ფე­რი­სია სე­რი­ო­ზუ­ლი ამო­ცა­ნე­ბი­სა და მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი პრო­ექ­ტე­ბის­თვის. სა­ღა­მოს კარ­გია საყ­ვა­რელ ადა­მი­ა­ნებ­თან დე­ტა­ლე­ბის და­გეგ­მვა და გან­ხილ­ვა.

ლომი

დი­ლი­დან­ვე სა­მუ­შაო გან­წყო­ბა­ზე, ხა­ლი­სი­ან ხა­სი­ათ­ზე ხართ. თუმ­ცა, ნუ შე­ას­რუ­ლებთ მრა­ვალ ამო­ცა­ნას: თქვე­ნი ენერ­გი­ის დონე არ არის ისე­თი მა­ღა­ლი, რო­გორც ფიქ­რობთ. შე­არ­ჩი­ეთ ყვე­ლა­ზე მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი სა­კი­თხე­ბი, მო­აგ­ვა­რეთ ისი­ნი კომ­ფორ­ტუ­ლი ტემ­პით, აჩ­ქა­რე­ბის გა­რე­შე. შე­ა­მოწ­მეთ მი­ღე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცია.

ქალ­წუ­ლი

ფრთხი­ლად იყა­ვით: 15 მა­ისს შე­იძ­ლე­ბა მოხ­დეს უსი­ა­მოვ­ნო სი­ურპრი­ზე­ბი და დაგ­ვი­ა­ნე­ბე­ბი. გა­მოთ­ვა­ლეთ თქვე­ნი ნა­ბი­ჯე­ბი, გა­ით­ვა­ლის­წი­ნეთ გა­რე­მო­ე­ბე­ბი, რომ­ლე­ბიც შე­იძ­ლე­ბა სწრა­ფად შე­იც­ვა­ლოს. სა­ღა­მოს გან­წყო­ბა გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ; გა­ა­ტა­რეთ დრო ისე, რო­გორც დიდი ხა­ნია გინ­დო­დათ.

სას­წო­რი

ძვე­ლი პრობ­ლე­მე­ბი, რომ­ლე­ბიც დრო­უ­ლად არ მო­აგ­ვა­რეთ, თავს შე­გახ­სე­ნებთ. ეძი­ეთ დახ­მა­რე­ბა ოჯა­ხის წევ­რებ­სა და მე­გობ­რებს შო­რის. გა­და­დეთ აქ­ტი­უ­რი, რთუ­ლი სა­მუ­შაო დღის მე­ო­რე ნა­ხევ­რამ­დე, როცა თქვე­ნი ენერ­გია უფრო მა­ღა­ლი იქ­ნე­ბა. სა­ღა­მოს და­უთ­მეთ დრო ჰო­ბის და ძა­ლის აღ­დგე­ნას.

მო­რი­ე­ლი

დღე არ არის შე­სა­ფე­რი­სი სა­ყიდ­ლე­ბის­თვის. შე­იძ­ლე­ბა და­ხარ­ჯოთ დიდი თან­ხა უხა­რის­ხო ნივთზე. ასე­ვე, ახლა არ არის შე­სა­ფე­რი­სი დრო ფი­ნან­სუ­რი ტრან­ზაქ­ცი­ე­ბის­თვის ან ფი­ნან­სუ­რი ინ­ვეს­ტი­ცი­ე­ბის­თვის. ნუ და­ი­წყებთ ახალ რთულ საქ­მეს 15 მა­ისს, დიდი ალ­ბა­თო­ბით, ვერ შეძ­ლებთ მის დას­რუ­ლე­ბას.

მშვილ­დო­სა­ნი

დიდი დრო დას­ჭირ­დე­ბა მცი­რე სა­კი­თხე­ბი­სა და პრობ­ლე­მე­ბის გა­დაჭ­რას. გან­წყო­ბის შე­სა­ნარ­ჩუ­ნებ­ლად და­დე­ბი­თად შე­ხე­დეთ ყვე­ლა­ფერს: ამ დღეს ბევ­რი რამ არის და­მო­კი­დე­ბუ­ლი თქვენს გან­წყო­ბა­ზე. სა­სარ­გებ­ლოა სპორტდარ­ბაზ­ში წას­ვლა, ენერ­გი­ით ავ­სე­ბა და ნერ­ვუ­ლი და­ძა­ბუ­ლო­ბის მოხ­სნა.

თხის რქა

იმ­პულ­სურ­მა ქმე­დე­ბებ­მა შე­იძ­ლე­ბა უსი­ა­მოვ­ნო სი­ტუ­ა­ცი­ა­ში შე­გიქ­მნათ. ამი­ტომ უნდა იმოქ­მე­დოთ და იფიქ­როთ მშვი­დად და არ და­უშ­ვათ ემო­ცი­ე­ბის გა­მოვ­ლე­ნა. არ და­ხარ­ჯოთ დიდი თან­ხე­ბი, ჩარ­თეთ შე­ნახ­ვის რე­ჟი­მი. და­გეგ­მეთ თქვე­ნი საქ­მე­ე­ბი უახ­ლო­ეს მო­მა­ვალ­ში.

მერ­წყუ­ლი

ახა­ლი იდე­ე­ბი და ბიზ­ნე­სი­სად­მი უჩ­ვე­უ­ლო მიდ­გო­მა და­გეხ­მა­რე­ბათ გა­უმკლავ­დეთ ამ დღის ყვე­ლა უსი­ა­მოვ­ნე­ბას. ყვე­ლა­ფე­რი აკონ­ტრო­ლეთ, არ გა­მოგრჩეთ უმ­ნიშ­ვნე­ლო დე­ტა­ლე­ბიც კი. ნუ და­ი­წყებთ ახალ ან უც­ნობ საქ­მე­ებს, გა­მო­ი­ყე­ნეთ თქვენ­თვის ნაც­ნო­ბი მე­თო­დე­ბი. მა­შინ იღ­ბა­ლი თქვენს მხა­რეს იქ­ნე­ბა.

თევ­ზე­ბი

დღის პირ­ვე­ლი ნა­ხე­ვა­რი თქვენ­თვის უფრო მშვი­დი და მო­დუ­ნე­ბუ­ლი იქ­ნე­ბა. ენერ­გია გა­იზ­რდე­ბა მხო­ლოდ სა­ღა­მოს, რო­დე­საც შეძ­ლებთ რა­ი­მე მარ­თლაც რთუ­ლი და სა­პა­სუ­ხის­მგებ­ლო ვალ­დე­ბუ­ლე­ბის აღე­ბას. ასე­ვე, არ და­ი­წყოთ ის, რა­საც ამ დღეს ვერ და­ას­რუ­ლებთ; არ გა­და­დოთ საქ­მე­ე­ბი სხვა დღის­თვის.

მასალის გამოყენების პირობები

დატოვე პასუხი

გთხოვთ, მიუთითოთ თქვენი კომენტარი!
გთხოვთ, შეიყვანოთ თქვენი სახელი აქ