12 აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი

0
118

ვერ­ძი

თუ გეგ­მავთ მოგ­ზა­უ­რო­ბას, მნიშ­ვნე­ლო­ვან მო­ლა­პა­რა­კე­ბებს ან შეხ­ვედ­რას, მა­შინ და­გეგ­მეთ ის დღის პირ­ველ ნა­ხე­ვარ­ში. კომ­პრო­მი­სი­სა და სა­სი­ა­მოვ­ნო კო­მუ­ნი­კა­ცი­ის სურ­ვი­ლის წყა­ლო­ბით შეძ­ლებთ შე­დე­გის მიღ­წე­ვას. დღის მე­ო­რე ნა­ხე­ვარ­ში შე­საძ­ლოა თქვე­ნი გან­წყო­ბა გა­უ­ა­რეს­დეს. ზო­გი­ერ­თმა გა­რე­მო­ე­ბამ, ვი­ღა­ცის გავ­ლე­ნამ შე­იძ­ლე­ბა ზე­წო­ლა მო­ახ­დი­ნოს თქვენ­ზე.

კურო

დღის პირ­ვე­ლი ნა­ხე­ვა­რი ხელ­საყ­რე­ლია ფი­ნან­სუ­რი სა­კი­თხე­ბის მო­საგ­ვა­რებ­ლად და შო­პინ­გის­თვის. მე­ო­რე ნა­ხე­ვარ­ში კო­მუ­ნი­კა­ცი­ამ შე­იძ­ლე­ბა არ გა­მო­იწ­ვი­ოს პრო­დუქ­ტი­უ­ლი შე­დე­გე­ბი. ზო­გი­ერთს მო­გი­წევთ გარ­კვე­უ­ლი წე­სე­ბი­სა და შე­ზღუდ­ვე­ბის დაც­ვა. შე­საძ­ლე­ბე­ლია კონ­ფლიქ­ტი თქვენს ერთ-ერთ მე­გო­ბარ­თან, თა­ნა­მო­აზ­რე­ებ­თან ან კო­ლე­გებ­თან.

ტყუ­პი

შე­გიძ­ლი­ათ დღის მშვე­ნივ­რად და­წყე­ბა. თქვენ ეფექ­ტუ­რად ურ­თი­ერ­თობთ ადა­მი­ან­თა სხვა­დას­ხვა ჯგუფ­თან და მე­გობ­რებ­თან. მაგ­რამ შუ­ა­დღი­სას, შე­საძ­ლე­ბე­ლია და­ძა­ბუ­ლო­ბა მე­ნე­ჯმენ­ტთან, თქვენ­ზე უფ­რო­სი ასა­კის ან სო­ცი­ა­ლუ­რი სტა­ტუ­სის მქო­ნე ადა­მი­ა­ნებ­თან. მო­ე­რი­დეთ სამ­თავ­რო­ბო უწყე­ბე­ბის მო­ნა­ხუ­ლე­ბას.

კირჩხი­ბი

ინ­ტუ­ი­ცია და­გეხ­მა­რე­ბათ ნა­ყო­ფი­ე­რად მო­აგ­ვა­როთ სა­მუ­შაო სა­კი­თხე­ბი. არ გა­უ­ზი­ა­როთ თქვე­ნი ახა­ლი იდე­ე­ბი და წი­ნა­და­დე­ბე­ბი სხვებს. ამის დრო ჯერ არ მო­სუ­ლა. შო­რი­დან მო­სულ­მა ამ­ბებ­მა შე­იძ­ლე­ბა გა­გაბ­რა­ზოთ ან რა­ი­მე­ზე და­მა­ტე­ბი­თი პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბის აღე­ბამ მო­გი­წი­ოთ. შე­საძ­ლოა, ვინ­მეს­თან იყოს კონ­ფლიქ­ტი გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი აზ­რის, შე­ხე­დუ­ლე­ბე­ბის გამო.

ლომი

დღე შე­სა­ფე­რი­სია გუნ­დუ­რი მუ­შა­ო­ბის­თვის და ძი­რი­თა­დად პრო­დუქ­ტი­უ­ლი მხო­ლოდ დღის პირ­ველ ნა­ხე­ვარ­ში იქ­ნე­ბა. მე­ო­რე­ში დიდი ძა­ლის­ხმე­ვა მო­გი­წევთ შე­დე­გის მი­საღ­წე­ვად. სა­ვა­რა­უ­დოდ, კო­ლე­გებ­თან და მე­გობ­რებ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბა­ში იქ­ნე­ბა ცვლი­ლე­ბე­ბი, რომ­ლე­ბიც არ მოგ­წონთ. უარი თქვით მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ფი­ნან­სუ­რი სა­კი­თხე­ბის მოგ­ვა­რე­ბა­ზე.

ქალ­წუ­ლი

შე­საძ­ლოა, თქვენს პრო­ფე­სი­ულ ცხოვ­რე­ბა­ში მო­უ­ლოდ­ნე­ლი და­დე­ბი­თი ცვლი­ლე­ბე­ბი მოხ­დეს – ხელ­ფა­სი გა­გი­ზარ­დონ ან პრე­მია გა­და­გი­ხა­დონ, ან უფ­რო­სი ნა­თე­სა­ვე­ბი მოგ­ცე­მენ ფულს. დღის მე­ო­რე ნა­ხე­ვარ­ში პარტნი­ორ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბამ შე­იძ­ლე­ბა გან­წყო­ბა გა­გი­ფუ­ჭოთ. შე­იძ­ლე­ბა მო­გი­წო­დოთ პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბის­კენ და ამან კონ­ფლიქ­ტი წარ­მო­იშ­ვას.

სას­წო­რი

დღის პირ­ვე­ლი ნა­ხე­ვა­რი ხელ­საყ­რე­ლია სწავ­ლის­თვის, მოგ­ზა­უ­რო­ბის და­სა­წყე­ბად და სა­მარ­თლებ­რი­ვი სა­კი­თხე­ბის მო­საგ­ვა­რებ­ლად. დღის მე­ო­რე ნა­ხე­ვარ­ში მეტი ყუ­რა­დღე­ბა მი­აქ­ცი­ეთ თქვენს ჯან­მრთე­ლო­ბას. ნუ უგუ­ლე­ბელ­ყოფთ თქვე­ნი სხე­უ­ლის სიგ­ნა­ლებს. თქვენს საყ­ვა­რელ ადა­მი­ანს შე­იძ­ლე­ბა დას­ჭირ­დეს თქვე­ნი დახ­მა­რე­ბა. სამ­სა­ხურ­ში შე­საძ­ლე­ბე­ლია კონ­ფლიქ­ტი და ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ბით უკ­მა­ყო­ფი­ლე­ბა.

მო­რი­ე­ლი

თქვენ­მა ნა­ყო­ფი­ერ­მა მუ­შა­ო­ბამ შე­იძ­ლე­ბა გა­მო­ი­ღოს ნა­ყო­ფი და­მა­ტე­ბი­თი შე­მო­სავ­ლის, პრე­მი­ე­ბი­სა და ხელ­ფა­სის გაზ­რდის სა­ხით. ბი­უ­ჯე­ტი შე­იძ­ლე­ბა გა­გე­ზარ­დოთ პარტნი­ო­რის ან ახ­ლობ­ლე­ბის დახ­მა­რე­ბით. რო­მან­ტი­კულ ურ­თი­ერ­თო­ბებ­ში შე­იძ­ლე­ბა იყოს და­ძა­ბუ­ლო­ბა. იყა­ვით უფრო მომთმე­ნი ბავ­შვებ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბა­ში.

მშვილ­დო­სა­ნი

12 აპ­რილს ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა გა­ნი­ცა­დოთ შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი შთა­გო­ნე­ბა. სხვე­ბის­თვის ეს რო­მან­ტი­კუ­ლი დღეა. კარ­გია, თუ გაქვს სა­შუ­ა­ლე­ბა გა­ა­კე­თო ის, რაც მოგ­წონს. და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლებს შე­იძ­ლე­ბა გქონ­დეთ გა­უ­გებ­რო­ბე­ბი და კონ­ფლიქ­ტე­ბი. ხან­დაზ­მუ­ლი ნა­თე­სა­ვე­ბი თა­ვი­ან­თი ავ­ტო­რი­ტე­ტით ზე­წო­ლას მო­ახ­დე­ნენ თქვენ­ზე. კარ­გი დღეა სახ­ლში ნე­ბის­მი­ე­რი ფი­ზი­კუ­რი დატ­ვირ­თვის­თვის.

თხის რქა

დღის პირ­ვე­ლი ნა­ხე­ვა­რი ხელ­საყ­რე­ლია სა­ყო­ფა­ცხოვ­რე­ბო და სა­ო­ჯა­ხო სა­კი­თხე­ბის მო­საგ­ვა­რებ­ლად. ეს შე­იძ­ლე­ბა იყოს ოჯა­ხის ერთ-ერთი წევ­რის ჯან­მრთე­ლო­ბა­ზე ზრუნ­ვა ან აუ­ცი­ლე­ბე­ლი ეკო­ნო­მი­კუ­რი ან იუ­რი­დი­უ­ლი სა­კი­თხე­ბის მოგ­ვა­რე­ბა. და-ძმებ­თან ან მე­ზობ­ლებ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბა შე­იძ­ლე­ბა და­ი­ძა­ბოს. უმ­ჯო­ბე­სია და­გეგ­მოთ მოგ­ზა­უ­რო­ბე­ბი დღის და­სა­წყის­ში.

მერ­წყუ­ლი

კარ­გი იქ­ნე­ბა შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი მუ­შა­ო­ბა, ბავ­შვებ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბა და სწავ­ლე­ბა. პი­რა­დი ცხოვ­რე­ბაც გა­გა­ხა­რებთ, საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნის­გან ელო­დეთ კარგ ამ­ბებს ან შე­მო­თა­ვა­ზე­ბას. აკონ­ტრო­ლეთ თქვე­ნი ჯან­მრთე­ლო­ბა. ნუ გა­დატ­ვირ­თავთ თავს სამ­სა­ხურ­ში. უმ­ჯო­ბე­სია გა­და­დოთ ძვი­რად ღი­რე­ბუ­ლი შეს­ყიდ­ვე­ბი.

თევ­ზე­ბი

სახ­ლში არ­სე­ბულ­მა მდგო­მა­რე­ო­ბამ შე­იძ­ლე­ბა ფსი­ქო­ლო­გი­უ­რი ზე­წო­ლა მო­ახ­დი­ნოს თქვენ­ზე. მო­გი­წევთ და­მა­ტე­ბი­თი პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბის აღე­ბა, შე­საძ­ლოა ახ­ლო­ბელ­თან ჩხუ­ბი. გა­ი­ხა­ლი­სეთ თავი სა­ყიდ­ლებ­ზე სი­ა­რუ­ლით ან უბ­რა­ლოდ გა­ი­სე­ირ­ნეთ ქა­ლაქ­ში ან პარკში. დღე ხელ­საყ­რე­ლია ფი­ზი­კუ­რი დატ­ვირ­თვის­თვი­საც, აუზ­ზე ან სპორტდარ­ბაზ­ში წას­ვლა კარ­გია.

მასალის გამოყენების პირობები

დატოვე პასუხი

გთხოვთ, მიუთითოთ თქვენი კომენტარი!
გთხოვთ, შეიყვანოთ თქვენი სახელი აქ