ბოშათა უძველესი ზოდიაქო: გაიგეთ სიმართლე თქვენს შესახებ დაბადების თარიღის მიხედვით

0
129

 

ბო­შა­თა უძ­ვე­ლეს ჰო­როს­კოპ­საც ზო­დი­ა­ქო 12 ნი­შა­ნი აქვს: მაგ­რამ არ ჰგავს ჩვენ შეჩ­ვე­ულ ას­ტრო­ლო­გი­ურს. ის სპე­ცი­ა­ლუ­რი ჯა­დოს­ნუ­რი ბუ­რუ­სი­თაა მო­ცუ­ლი და შე­უძ­ლია ყო­ვე­ლი ადა­მი­ა­ნის შე­სა­ხებ, რამ­დე­ნი­მე წი­ნა­და­დე­ბა­ში, მთე­ლი სი­მარ­თლე თქვას.

თასი – 21.01-19.02

ბო­შე­ბი თვლი­ან, რომ ამ ნიშ­ნით საკ­მა­ოდ ცვა­ლე­ბა­დი და მერ­ყე­ვი ადა­მი­ა­ნე­ბი იბა­დე­ბი­ან. მათ ახა­სი­ა­თებთ და­წყე­ბუ­ლი საქ­მის მი­ტო­ვე­ბა. მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ და­ბა­დე­ბი­დან­ვე გა­აჩ­ნი­ათ უზო­მოდ დიდი კრე­ა­ტი­ვის ნიჭი და გა­მომ­გო­ნებ­ლუ­რი აზ­როვ­ნე­ბა. თასე­ბი ძა­ლი­ან მგრძნო­ბი­ა­რე ინ­დი­ვი­დე­ბი არი­ან. მათი ოც­ნე­ბაა გარ­შე­მო მყო­ფებ­თან ერ­თად სრულ ჰარ­მო­ნი­ა­სა და კომ­ფორ­ტში ცხოვ­რე­ბა. მარ­თა­ლია, ხში­რად ზარ­მა­ცო­ბენ, მაგ­რამ საკ­მა­ოდ ქუდ­ბე­დი­ა­ნე­ბი არი­ან. გა­აჩ­ნი­ათ მიდ­რე­კი­ლე­ბა მფლან­გვე­ლო­ბი­სა­კენ და ხში­რად ვარ­დე­ბი­ან ვა­ლებ­ში, რაც რე­სურ­სე­ბის არას­წო­რი გა­მო­ყე­ნე­ბი­თაა გან­პი­რო­ბე­ბუ­ლი. ად­ვი­ლად იღ­ლე­ბი­ან, რო­გორც ემო­ცი­უ­რად, ისე ფი­ზი­კუ­რად. რის ხარ­ჯზეც აქვთ რის­კი გა­ი­ჩი­ნონ სის­ტე­მუ­რი და­ა­ვა­დე­ბე­ბი.

​კა­პი­უ­შო­ნი – 20.02-20.03

ეს ადა­მი­ა­ნე­ბი საკ­მა­ოდ ეჭ­ვი­ა­ნე­ბი, სე­რი­ო­ზუ­ლე­ბი და მშვი­დე­ბი არი­ან. მათი სა­უ­კე­თე­სო თვი­სე­ბაა ნამ­დვი­ლი მე­გობ­რე­ბის ამოც­ნო­ბა და შე­მოკ­რე­ბა გარ­შე­მო. მე­გობ­რე­ბი მათ ყო­ველ­თვის ეხ­მა­რე­ბი­ან სა­ჭი­რო დრო­სა და მო­მენ­ტში. ადა­მი­ა­ნე­ბი, რო­მელ­თაც კა­პი­უ­შო­ნის პე­რი­ოდ­ში არ­გუ­ნათ ბედ­მა და­ბა­დე­ბა, მუდ­მი­ვად ნერ­ვი­უ­ლო­ბენ ფი­ნან­სებ­ზე. თუმ­ცა, რო­გორც წესი, მარ­ტი­ვად და იო­ლად შო­უ­ლო­ბენ ფულს და ზო­გა­დად ფი­ნან­სუ­რი პრობ­ლე­მე­ბი მათ ცხოვ­რე­ბა­ში, მარ­ტი­ვად გვარ­დე­ბა. ეს იმი­ტომ, რომ ამ ადა­მი­ა­ნებს გა­აჩ­ნი­ათ გა­სა­ო­ცა­რი გა­მომ­გო­ნებ­ლუ­რი ნიჭი, რაც გა­დამ­წყვეტ მო­მენ­ტში მა­თი­ვე სა­სარ­გებ­ლოდ მუ­შა­ობს ხოლ­მე. მუ­შა­ო­ბა­ში კა­პი­უ­შო­ნე­ბი პრინ­ცი­პუ­ლე­ბი, მშრო­მე­ლე­ბი და მე­თო­დუ­რე­ბი არი­ან. სა­ი­მი­სოდ, რომ ჯან­მრთე­ლო­ბა დიდ­ხანს შე­ი­ნარ­ჩუ­ნონ, პე­რი­ო­დუ­ლად სჭირ­დე­ბა იზო­ლა­ცი­ა­სა და სიმ­შვი­დე­ში დას­ვე­ნე­ბა. მათი ორ­გა­ნიზ­მის­თვის ასე­ვე კარ­გია ვარ­ჯი­ში და მა­სა­ჟი.

ხან­ჯა­ლი – 21.03-20.04

საკ­მა­ოდ პრაქ­ტი­კუ­ლი, პრინ­ცი­პუ­ლი და შემ­ტე­ვი ადა­მი­ა­ნია. მებ­რძო­ლი სული აქვს, გამ­ჭრი­ა­ხი გო­ნე­ბა და, რო­გორც წესი, წვრილ­მა­ნებ­ზე არა­სო­დეს კარ­გავს დროს. მძაფ­რი ინ­ტუ­ი­ცი­ი­თა და კარ­გი ფი­ნან­სუ­რი ალ­ღო­თი გა­მო­ირ­ჩე­ვა. ხში­რად სწყა­ლობთ ბედი აზარ­ტულ თა­მა­შებ­ში და ზო­გა­დად, უყ­ვართ რის­კი ცხოვ­რე­ბა­ში. ხან­ჯა­ლი კონ­კუ­რენ­ცი­ი­სა და შე­ჯიბ­რის მოყ­ვა­რუ­ლი ნი­შა­ნია. ამი­ტომ მის­თვის ცხოვ­რე­ბას აზრი არა აქვს გა­მოწ­ვე­ვე­ბის გა­რე­შე. მისი ნაკ­ლია იმ­პულ­სუ­რო­ბა და სი­ფი­ცხე. რაც ხში­რად აგ­რე­სი­ულ ქმე­დე­ბებ­ში გა­დას­დის, ეს კი დიდ­წი­ლად ვნებს მის­სა­ვე რე­პუ­ტა­ცი­ას. სა­მა­გი­ე­როდ, გა­მო­ირ­ჩე­ვი­ან ძლი­ე­რი, რკი­ნი­სე­ბუ­რი ჯან­მრთე­ლო­ბი­თა და კარ­გი ორ­გა­ნი­ზა­ტო­რუ­ლი თვი­სე­ბე­ბით.

გვირ­გვი­ნი – 21.04-20.05

გვირ­გვი­ნე­ბი კომ­ფორ­ტი­სა და ფუ­ფუ­ნე­ბის მოყ­ვა­რუ­ლე­ბი არი­ან. მათ უმე­ტე­სო­ბას სწამს, რომ ამ­ქვეყ­ნად ყვე­ლა­ფერ­ში სა­უ­კე­თე­სოს იმ­სა­ხუ­რე­ბენ. ამას­თან, ფი­ნან­სე­ბის მი­მართ ფრთხი­ლი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა ახა­სი­ა­თებთ და სა­კუ­თარ დოვ­ლათს ყო­ველ­თვის ნა­ბიჯ-ნა­ბიჯ აგ­რო­ვე­ბენ. გვირ­გვი­ნე­ბი უდი­დე­სი სი­ჯი­უ­ტი­თა და პრინ­ცი­პუ­ლო­ბით გა­მო­ირ­ჩე­ვი­ან. ზოგ­ჯერ იმ­დე­ნად ჯი­უ­ტე­ბი არი­ან, რომ გარ­შე­მო მყო­ფებ­ში აღ­შფო­თე­ბას იწ­ვე­ვენ სა­კუ­თა­რი საქ­ცი­ე­ლით. სა­მა­გი­ე­როდ, ეს ის ხალ­ხია, ვინც მუხლჩა­უხ­რე­ლი შრო­მით ახერ­ხებს ცხოვ­რე­ბა­ში სიმ­დიდ­რი­სა და კე­თილ­დღე­ო­ბის მო­პო­ვე­ბას. მათ არ აში­ნებთ ყვე­ლაფ­რის ნუ­ლი­დან და­წყე­ბა, რაც სა­ბო­ლო­ოდ წარ­მა­ტე­ბი­სა და სიმ­დიდ­რის სა­წინ­და­რი ხდე­ბა მათ­თვის. ბევ­რი მათ­გა­ნი წარ­მა­ტე­ბას აღ­წევს ბიზ­ნეს­ში, მრეწ­ვე­ლო­ბა­სა და შო­უ­ბიზ­ნეს­ში. გა­მო­ირ­ჩე­ვი­ან კარ­გი ჯან­მრთე­ლო­ბით, რო­მელ­საც სწო­რი კვე­ბი­თა და დას­ვე­ნე­ბით თუ შე­უ­წყო­ბენ ხელს, მათი სა­სი­ცო­ცხლო პო­ტენ­ცი­ა­ლი ერთი-ორად გა­იზ­რდე­ბა. სრულად

მასალის გამოყენების პირობები

დატოვე პასუხი

გთხოვთ, მიუთითოთ თქვენი კომენტარი!
გთხოვთ, შეიყვანოთ თქვენი სახელი აქ