სამშაბათი, ივნისი 18, 2024
მთავარიპულსი TVგუ­ლის წას­ვლის შეგ­რძნე­ბა და გუ­ლის წას­ვლა (პრე­სინ­კო­პე და სინ­კო­პე)

გუ­ლის წას­ვლის შეგ­რძნე­ბა და გუ­ლის წას­ვლა (პრე­სინ­კო­პე და სინ­კო­პე)

გუ­ლის წას­ვლის შეგ­რძნე­ბა და გუ­ლის წას­ვლა (პრე­სინ­კო­პე და სინ­კო­პე)

პრე­სინ­კო­პე­A ა­რის გუ­ლის წას­ვლის შეგ­რძნე­ბა. გუ­ლის წას­ვლა (სინ­კო­პე) არის ცნო­ბი­ე­რე­ბის უე­ცა­რი, ხან­მოკ­ლე და­კარ­გვა, რა­საც ცნო­ბი­ე­რე­ბის სპონ­ტა­ნუ­რი დაბ­რუ­ნე­ბა მოს­დევს.
მი­ზე­ზე­ბი
პრე­სინ­კო­პეს და სინ­კო­პეს ერ­თი და იგი­ვე გა­მომ­წვე­ვი მი­ზე­ზე­ბი აქვს. ცნო­ბი­ე­რე­ბის და­კარ­გვა ტვი­ნის ფუნ­ქცი­ის დარ­ღვე­ვის შე­დე­გი­ა. ეს უკა­ნას­კნე­ლი, ჩვე­უ­ლებ­რივ, ტვი­ნის სის­ხლით მო­მა­რა­გე­ბის შე­ფერ­ხე­ბის გა­მო ვი­თარ­დე­ბა. თა­ვის მხრივ, ტვი­ნის სის­ხლით მო­მა­რა­გე­ბა შე­იძ­ლე­ბა შემ­ცირ­დეს გუ­ლის და­ა­ვა­დე­ბის ან ისე­თი მდგო­მა­რე­ო­ბის გა­მო, რო­მე­ლიც აფერ­ხებს გუ­ლის­კენ სის­ხლის ნორ­მა­ლურ მი­დე­ნას და, შე­სა­ბა­მი­სად, ამ­ცი­რებს ტვი­ნის სის­ხლით მო­მა­რა­გე­ბას. ამ მხრივ გან­სა­კუთ­რე­ბულ რის­კის ჯგუფს ხან­დაზ­მუ­ლე­ბი წარ­მო­ად­გე­ნენ, რად­გან სის­ხლის მი­დე­ნა ტვი­ნის­კენ ასა­კის მა­ტე­ბას­თან ერ­თად მცირ­დე­ბა. სა­კუთ­რივ ტვი­ნის და­ა­ვა­დე­ბე­ბი, თუ ტვი­ნის სის­ხლძარ­ღვე­ბი არ არის და­ზი­ა­ნე­ბუ­ლი, იშ­ვი­ა­თად იწ­ვევს გო­ნე­ბის კარ­გვას. კრუნ­ჩხვამ შე­იძ­ლე­ბა გა­ნა­პი­რო­ბოს ცნო­ბი­ე­რე­ბის და­კარ­გ­ვა, მაგ­რამ ეს სინ­კო­პედ არ ით­ვლე­ბა.
Mგუ­ლის და­ა­ვა­დე­ბე­ბის დროს ტვი­ნის­კენ სის­ხლის მი­დე­ნა შე­იძ­ლე­ბა შემ­ცირ­დეს, თუ ან გუ­ლის­ცე­მის სიხ­ში­რე შე­იც­ვა­ლა (ძა­ლი­ან შემ­ცირ­და ან მო­ი­მა­ტა), ან რიტ­მი და­ირ­ღვა, ან გულს სის­ხლის ადეკ­ვა­ტუ­რი მო­ცუ­ლო­ბის გა­და­ტუმ­ბვის უნა­რი აღარ შეს­წევს სის­ხლის ნა­კა­დის შე­ფერ­ხე­ბის გა­მო. ამ უკა­ნას­კნე­ლის მი­ზე­ზი შე­იძ­ლე­ბა იქ­ნეს გუ­ლის სარ­ქვლე­ბის და­ზი­ა­ნე­ბა (უხ­ში­რე­სად – აორ­ტის სარ­ქვლი­სა), ფილ­ტვში ან, ზოგ­ჯერ, გულ­ში თრომ­ბის გა­ჩე­ნა, იშ­ვი­ა­თად – გუ­ლის სიმ­სივ­ნე (წი­ნა­გუ­ლო­ვა­ნი მიქ­სო­მა).
გულ­ში სის­ხლის დაბ­რუ­ნე­ბა შე­იძ­ლე­ბა სხვა­დას­ხვა მი­ზე­ზით შემ­ცირ­დეს; მა­გა­ლი­თად, ხვე­ლის და გა­ჭინ­თვის (ნაწ­ლა­ვე­ბის მოქ­მე­დე­ბის დროს) დროს იზ­რდე­ბა გულმ­კერ­დში­გა წნე­ვა, რაც, თა­ვის მხრივ, გუ­ლის­კენ სის­ხლის მი­დე­ნას ამ­ცი­რებს. ჯან­მრთელ ჯა­რის­კა­ცებს შე­იძ­ლე­ბა აღე­ნიშ­ნოთ გუ­ლის წას­ვლის შეგ­რძნე­ბა ან გუ­ლის წას­ვლა ხან­გრძლი­ვად უძ­რა­ვად დგო­მის გა­მო. ეს იმი­თ არის გა­მოწ­ვე­უ­ლი, რომ ქვე­და კი­დუ­რე­ბის კუნ­თე­ბი სის­ხლის გუ­ლის­კენ უკუ­დი­ნე­ბის პრო­ცეს­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბას ვე­ღარ იღებს. ძლი­ერ­მა ემო­ცი­ამ (მა­გა­ლი­თად, სის­ხლის და­ნახ­ვა) ან ტკი­ვილ­მა შე­იძ­ლე­ბა გა­ააქ­ტი­უ­როს ცდო­მი­ლი ნერ­ვი, რის შე­დე­გა­დაც სის­ხლძარ­ღვე­ბი ფარ­თოვ­დე­ბა (დი­ლა­ტა­ცი­ა), გუ­ლის­კენ სის­ხლის მი­დე­ნა მცირ­დე­ბა და ადა­მი­ანს გუ­ლი მის­დის (ვა­ზო­ვა­გუ­სუ­რი სინ­კო­პე). თა­ვის ან ზურ­გის ტვი­ნის ზო­გი­ერ­თმა და­ა­ვა­დე­ბამ, ზო­გი­ერ­თმა მე­დი­კა­მენ­ტმა (უ­პი­რა­ტეს­წი­ლად, არ­ტე­რი­უ­ლი ჰი­პერ­ტენ­ზი­ის სა­მკურ­ნა­ლო პრე­პა­რა­ტე­ბი) აგ­რეთ­ვე შე­იძ­ლე­ბა გა­მო­იწ­ვი­ოს სის­ხლძარ­ღვე­ბის გა­ფარ­თო­ე­ბა და გუ­ლის წას­ვლა.
გუ­ლის წას­ვლის შეგ­რძნე­ბა ან გუ­ლის წას­ვლა შე­იძ­ლე­ბა გა­ნა­პი­რო­ბოს სწრა­ფად წა­მოჯ­დო­მამ ან წა­მოდ­გო­მამ. პო­ზი­ცი­ის ცვლი­ლე­ბა ქვე­და კი­დუ­რე­ბის­კენ სის­ხლის მი­დე­ნას იწ­ვევს, რის შე­დე­გა­დაც არ­ტე­რი­უ­ლი წნე­ვა ქვე­ით­დე­ბა. პო­ზი­ცი­ის შეც­ვლა­ზე სწრა­ფი ადაპ­ტა­ცი­ის უუნა­­რო­ბას ორ­თოს­ტა­ზუ­ლი ჰი­პო­ტენ­ზია ეწო­დე­ბა. ეს პა­თო­­ლო­გია მო­ხუ­ცებ­ში უფ­რო ხში­რი­ა.
ზოგ­ჯერ გუ­ლის წას­ვლის შეგ­რძნე­ბა ან გუ­ლის წას­ვლა ფეხ­ზე წა­მოდ­გო­მი­სას აღი­ნიშ­ნე­ბა. ამ დროს ადა­მი­ა­ნი ან წვე­ბა, ან ძირს ეცე­მა, რაც ზრდის სის­ხლის ტვინ­ში მი­დე­ნას და ცნო­ბი­ე­რე­ბაც სწრა­ფად აღ­დგე­ბა ხოლ­მე.

წაიკითხეთ სრულა

#datashvil  #drpkhakadze  #sheniganatleba #sheniambebi #sheniekimi

მასალის გამოყენების პირობები
author avatar
Dr Giorgi Pkhakadze
პროფესორი გიორგი ფხაკაძე, მედიცინის დოქტორი, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მაგისტრი, ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი ანთროპოლოგიისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის საკითხებში. “შენი ექიმი"-ს დამფუძნებელი. #drpkhakadze #sheniekimi
მსგავსი სიახლეები
12 საუკეთესო კუნძული ევროპაში

12 საუკეთესო კუნძული ევროპაში

17 June, 2024
რას ნახავთ საბერძნეთის კურორტ სერიფოსზე

რას ნახავთ საბერძნეთის კურორტ სერიფოსზე

14 June, 2024
6 საუკეთესო გზა ბელგიაში სამოგზაუროდ თუ აქ მანქანას იქირავებთ

6 საუკეთესო გზა ბელგიაში სამოგზაუროდ თუ აქ მანქანას იქირავებთ

13 June, 2024
“ხალხო, არ შეცდეთ, არ წახვიდეთ, სასაკლაოა გახსნილი! მე-5 მსხვერპლია ჩემი შვილი” – ვინ არის ქართველი ემიგრანტი, რომელიც ბარიატრიული ოპერაციის შემდეგ გართულებებით გარდაიცვალა

“ხალხო, არ შეცდეთ, არ წახვიდეთ, სასაკლაოა გახსნილი! მე-5 მსხვერპლია ჩემი შვილი” – ვინ არის ქართველი ემიგრანტი, რომელიც ბარიატრიული ოპერაციის შემდეგ გართულებებით გარდაიცვალა

17 ივნისი 2024
რადიო „პოზიტივის“ დღის ამბები 17 ივნისს

რადიო „პოზიტივის“ დღის ამბები 17 ივნისს

17 ივნისი 2024
“ზაზამ მითხრა, ამ სახლში პატარას ვერაფერს ვერ იპოვით სიდედრის გარდაო….” – როგორ ეხუმრება სიდედრს ზაზა ფაჩულია?!

“ზაზამ მითხრა, ამ სახლში პატარას ვერაფერს ვერ იპოვით სიდედრის გარდაო….” – როგორ ეხუმრება სიდედრს ზაზა ფაჩულია?!

17 ივნისი 2024
შპალერი თუ საღებავი – რომელია უმჯობესი და რატომ

შპალერი თუ საღებავი – რომელია უმჯობესი და რატომ

ივნისი 17, 2024
პატარა ბაღის მოწყობის 10 ხერხი

პატარა ბაღის მოწყობის 10 ხერხი

ივნისი 17, 2024
როგორ გავახალისოთ ჩვენი სამზარეულო საზაფხულოდ

როგორ გავახალისოთ ჩვენი სამზარეულო საზაფხულოდ

ივნისი 17, 2024
„ბავშვი უნდა გააქციო სოფლად და ბუნებაში, უნდა ირბინოს, იხტუნოს“

„ბავშვი უნდა გააქციო სოფლად და ბუნებაში, უნდა ირბინოს, იხტუნოს“

ივნისი 17, 2024
მასწავლებლების ანაზღაურება იზრდება

მასწავლებლების ანაზღაურება იზრდება

ივნისი 17, 2024
დუხობორების სოფელი გორელოვკა – სულისთვის მებრძოლი ადამიანები

დუხობორების სოფელი გორელოვკა – სულისთვის მებრძოლი ადამიანები

ივნისი 17, 2024
“ბავშვმა არდადეგებზე კარგად უნდა დაისვენოს, მათ შორის, ეკრანისგან. წიგნის კითხვა კი სასიამოვნო პროცესი გავხადოთ და არ დავარქვათ მეცადინეობა”

“ბავშვმა არდადეგებზე კარგად უნდა დაისვენოს, მათ შორის, ეკრანისგან. წიგნის კითხვა კი სასიამოვნო პროცესი გავხადოთ და არ დავარქვათ მეცადინეობა”

17 ივნისი 2024
„არიან ადამიანები, ეპოქას რომ ქმნიან და არ არის აუცილებელი ეს ადამიანები იმპერიებს მართავდნენ… მე თუ მკითხავთ – ანა და ანას იდეა, უნდა დარჩეს მზიურის ამ შესანიშნავ კაფეში“ – გიორგი კეკელიძე

„არიან ადამიანები, ეპოქას რომ ქმნიან და არ არის აუცილებელი ეს ადამიანები იმპერიებს მართავდნენ… მე თუ მკითხავთ – ანა და ანას იდეა, უნდა დარჩეს მზიურის ამ შესანიშნავ კაფეში“ – გიორგი კეკელიძე

17 ივნისი 2024
სკოლის საბაზო საფეხური 1 წლით გაიზრდება, სრული ზოგადი განათლება კი კვლავ 12-წლიანი იქნება – რა ცვლილებები შედის კანონში ზოგადი განათლების შესახებ

სკოლის საბაზო საფეხური 1 წლით გაიზრდება, სრული ზოგადი განათლება კი კვლავ 12-წლიანი იქნება – რა ცვლილებები შედის კანონში ზოგადი განათლების შესახებ

17 ივნისი 2024
ისტორიული „სადგური“ – ახალი ტურისტული სივრცე ასურეთში

ისტორიული „სადგური“ – ახალი ტურისტული სივრცე ასურეთში

ივნისი 17, 2024
იაპონიაში საქართველოს დღეები დასრულდა

იაპონიაში საქართველოს დღეები დასრულდა

ივნისი 17, 2024
„რეკორდული მაჩვენებლებია როგორც ტურიზმის, ისე ავიაციის სექტორებში“

„რეკორდული მაჩვენებლებია როგორც ტურიზმის, ისე ავიაციის სექტორებში“

ივნისი 17, 2024
21 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

21 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

მარტი 21, 2024
საქართველოდან 11.4 მლნ აშშ დოლარის მოცვია ექსპორტირებული 

საქართველოდან 11.4 მლნ აშშ დოლარის მოცვია ექსპორტირებული 

ივნისი 17, 2024
ბალი უფრო სასარგებლოა თუ ალუბალი

ბალი უფრო სასარგებლოა თუ ალუბალი

ივნისი 17, 2024
რა არ უნდა მივირთვათ ვახშმად

რა არ უნდა მივირთვათ ვახშმად

ივნისი 17, 2024
ჯანმრთელი და ლამაზი ფრჩხილები რომ გქონდეთ

ჯანმრთელი და ლამაზი ფრჩხილები რომ გქონდეთ

ივნისი 17, 2024
რჩევები რომელიც ზაფხულში გამოგადგებათ

რჩევები რომელიც ზაფხულში გამოგადგებათ

ივნისი 17, 2024
როგორ შევარჩიოთ თვალის ჩრდილი თვალის ფერის მიხედვით

როგორ შევარჩიოთ თვალის ჩრდილი თვალის ფერის მიხედვით

ივნისი 17, 2024
რატომ არის ლონდონი საცხოვრებლად საუკეთესო ქალაქი

რატომ არის ლონდონი საცხოვრებლად საუკეთესო ქალაქი

17 ივნისი 2024
10 საოცრება რომში, რომელთა შესახებ ტურისტებმა ნაკლებად იციან

10 საოცრება რომში, რომელთა შესახებ ტურისტებმა ნაკლებად იციან

17 ივნისი 2024
მსოფლიოს 10 საუკეთესო საზაფხულო კურორტი

მსოფლიოს 10 საუკეთესო საზაფხულო კურორტი

17 ივნისი 2024
ქართველი გულშემატკივარი საქართველო-თურქეთის თამაშის პირდაპირ ტრანსლაციას ხვალ მიხეილ მესხის სტადიონზე უყურებს

ქართველი გულშემატკივარი საქართველო-თურქეთის თამაშის პირდაპირ ტრანსლაციას ხვალ მიხეილ მესხის სტადიონზე უყურებს

ივნისი 17, 2024
ბაგებში, სამხარაულის ბიუროსთან რკინაბეტონის კედელი მოეწყობა

ბაგებში, სამხარაულის ბიუროსთან რკინაბეტონის კედელი მოეწყობა

ივნისი 17, 2024
თბილისის  მერია ახალგაზრდულ საზაფხულო პროგრამებზე რეგისტრაციას აცხადებს

თბილისის მერია ახალგაზრდულ საზაფხულო პროგრამებზე რეგისტრაციას აცხადებს

ივნისი 17, 2024
- Advertisement -spot_img

ბოლო სიახლეები

Verified by MonsterInsights