სამშაბათი, მაისი 21, 2024
მთავარიშენი ექიმითირ­კმლის სის­ხლით მო­მა­რა­გე­ბა - მკურ­ნა­ლო­ბის შე­დე­გად თირ­კმლის ფუნ­ქ­ც­ი­­­ო­ნი­რე­ბის აღ­დგე­ნა შე­საძ­ლე­ბე­ლი­ა

თირ­კმლის სის­ხლით მო­მა­რა­გე­ბა – მკურ­ნა­ლო­ბის შე­დე­გად თირ­კმლის ფუნ­ქ­ც­ი­­­ო­ნი­რე­ბის აღ­დგე­ნა შე­საძ­ლე­ბე­ლი­ა

თირ­კმლის სის­ხლით მო­მა­რა­გე­ბა

იმის გა­მო, რომ მხო­ლოდ ანა­ლი­ზე­ბით შე­უძ­ლე­ბე­ლია სის­ხლძარ­ღვის დახ­შო­ბის ამოც­ნო­ბა, გა­მო­სა­ხუ­ლე­ბი­თი კვლე­ვე­ბიც არის სა­ჭი­რო. ისი­ნი თირ­კმლის ფუნ­ქცი­ის დაქ­ვე­ი­თე­ბის და­სა­დას­ტუ­რებ­ლა­დაც გა­მოდ­გე­ბა. კომ­პი­უ­ტე­რუ­ლი ტო­მოგ­რა­ფი­ით ან მაგ­ნი­ტურ­-რე­ზო­ნან­სუ­ლი ტო­მოგ­რა­ფი­ით (ან­გი­ოგ­რა­ფი­ით), დოპ­ლე­რუ­ლი ულ­ტრა­სო­ნოგ­რა­ფი­ით, იზო­ტო­პის პერ­ფუ­ზი­უ­ლი სკა­ნი­რე­ბით შე­საძ­ლოა დად­გინ­დეს, რომ და­ზი­ა­ნე­ბულ თირ­კმელ­ში სის­ხლის ნა­კა­დი შემ­ცი­რე­ბუ­ლი ან შეწყ­ვე­ტი­ლი­ა.
მოხ­სე­ნი­ე­ბუ­ლი გა­მო­სა­ხუ­ლე­ბი­თი კვლე­ვე­ბი­დან თი­თო­ე­ულს აქვს რო­გორც და­დე­ბი­თი, ისე უარ­ყო­ფი­თი მხა­რე­ე­ბი. მა­გა­ლი­თად, კომ­პი­უ­ტე­რულ­-ტო­მოგ­რა­ფი­უ­ლი და მაგ­ნი­ტურ­-რე­ზო­ნან­სუ­ლი ან­გი­ოგ­რა­ფია ძა­ლი­ან ზუს­ტი მე­თო­დე­ბი­ა, მაგ­რამ პირ­ვე­ლის დროს სა­ჭი­როა ინ­ტრა­ვე­ნუ­რი სა­კონ­ტრას­ტო ნივ­თი­ე­რე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბა, რო­მე­ლიც თირ­კმლის ფუნ­ქცი­ის დაქ­ვე­ი­თე­ბი­სას კი­დევ უფ­რო ზრდის მი­სი და­ზი­ა­ნე­ბის რისკს. მაგ­ნი­ტურ­-რე­ზო­ნა­ნ­სუ­ლი ან­გი­ოგ­რა­ფი­ის დრო­საც გა­მო­ი­ყე­ნე­ბა ინ­ტრა­ვე­ნუ­რი სა­კონ­ტრას­ტო ნივ­თი­ე­რე­ბა (გა­დო­ლი­ნი­უ­მი), რო­მელ­მაც თირ­კ­მლის­მი­ე­რი სის­ტე­მუ­რი ფიბ­რო­ზი შე­იძ­ლე­ბა გა­მო­იწ­ვი­ოს. ამ და­ა­ვა­დე­ბის დროს მთელ სხე­ულ­ში ნა­წი­ბუ­რო­ვა­ნი ქსო­ვი­ლი წარ­მო­იქ­მნე­ბა, მკურ­ნა­ლო­ბა უე­ფექ­ტო­ა.
დი­აგ­ნო­ზის და­სა­დას­ტუ­რებ­ლად ყვე­ლა­ზე სარ­წმუ­ნო მო­ნა­ცე­მე­ბი არ­ტე­რი­ოგ­რა­ფი­ით მი­ი­ღე­ბა. ამ დროს კა­თე­ტე­რი არ­ტე­რი­ა­ში შეჰ­ყავთ, რაც ზოგ­ჯერ მის და­ზი­ა­ნე­ბას იწ­ვევს. ამას­თან, კიმ­პი­უ­ტე­რულ­-ტო­მოგ­რა­ფი­უ­ლი ან­გი­ოგ­რა­ფი­ის მსგავ­სად, სა­კონ­ტრას­ტო ნივ­თი­ე­რე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბაც არის სა­ჭი­რო, რაც თირ­კმლის და­ზი­ა­ნე­ბის ალ­ბა­თო­ბას ზრდის.
არ­ტე­რი­ოგ­რა­ფია მხო­ლოდ მა­შინ ტარ­დე­ბა, რო­ცა სის­ხლძარ­ღვის გა­მავ­ლო­ბის აღ­სად­გე­ნად ქი­რურ­გი­უ­ლი ჩა­რე­ვა ან ან­გი­ოპ­ლას­ტი­კა არის გან­ზრა­ხუ­ლი. თირ­კმლის ფუნ­ქცი­ის აღ­დგე­ნას რე­გუ­ლა­რუ­ლად აფა­სე­ბენ ულ­ტრა­სო­ნოგ­რა­ფი­ის, რა­დი­ო­ნუკ­ლი­დუ­რი სკა­ნი­რე­ბის ან სის­ხლის ანა­ლი­ზე­ბის მეშ­ვე­ო­ბით.
პროგ­ნო­ზი
მკურ­ნა­ლო­ბის შე­დე­გად თირ­კმლის ფუნ­ქ­ც­ი­­­ო­ნი­რე­ბის აღ­დგე­ნა შე­საძ­ლე­ბე­ლი­ა, მაგ­რამ ხში­­რად აღდგე­ნა სრუ­ლი არ არის. ორ­გა­ნიზ­მის სხვა ნა­წი­ლებ­ში (მა­გა­ლი­თად, გულ­ში) წარ­მოქ­მნი­ლი კოლ­ტით არ­ტე­რი­ის და­ცო­ბის შე­მ­თხვე­ვა­ში პროგ­ნო­ზი არა­კე­თილ­სა­ი­მე­დო­ა. ამ დროს მსგავ­სი შე­ნა­დე­დე­ბი შე­იძ­ლე­ბა სხვა­გა­ნაც, ტვინ­ში ან ნაწ­ლავ­ში, მოხ­ვდეს და ისი­ნიც და­ა­ზი­ა­ნოს.

მკურ­ნა­ლო­ბა
მკურ­ნა­ლო­ბის მი­ზა­ნია სის­ხლის ნა­კა­დის კი­დევ უფ­რო შემ­ცი­რე­ბის თა­ვი­დან აცი­ლე­ბა და მი­სი აღ­დგე­ნა. თუ მი­ზე­ზი კოლ­ტი­ა, ან­ტი­კო­ა­გუ­ლან­ტე­ბი, ანუ სის­ხლის შე­დე­დე­ბის სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბი გა­მო­ი­ყე­ნე­ბა. ისი­ნი ჯერ ინ­ტრა­ვე­ნუ­რად შეჰ­ყავთ, შემ­დეგ, უფ­რო ხა­ნ­გრძლი­ვად, და­სა­ლე­ვად აძ­ლე­ვენ პა­ცი­ენტს. მა­თი ზე­მოქ­მე­დე­ბით შე­ნა­დე­დი ზო­მა­ში აღარ იზ­რდე­ბა და ახ­ლის წარ­მოქ­მნის რის­კიც ნაკ­ლე­ბი­ა. კოლ­ტე­ბის დამ­შლე­ლი მე­დი­კა­მენ­ტე­ბი (ფიბ­რი­ნო­ლი­ზუ­რი ან თრომ­ბო­ლი­ზუ­რი) შე­იძ­ლე­ბა ან­ტი­კო­ა­გუ­ლან­ტებ­ზე უფ­რო ეფექ­ტუ­რი გა­მოდ­გეს, თუმ­ცა ისი­ნი მხო­ლოდ მა­შინ აუმ­ჯო­ბე­სებს თირ­კმლის ფუნ­ქცი­ო­ნი­რე­ბას, რო­ცა არ­ტე­რია სრუ­ლად არ არის დახ­შუ­ლი ან შე­ნა­დე­დის სწრა­ფად დაშ­ლაა შე­საძ­ლე­ბე­ლი. სის­ხლძარ­ღვის სრუ­ლად და­ცო­ბი­დან 30-60 წუთ­ში შე­უქ­ცე­ვა­დი, გა­მო­უს­წო­რე­ბე­ლი და­ზი­ა­ნე­ბა ვი­თარ­დე­ბა. თუმ­ცა, ფიბ­რი­ნო­ლი­ზუ­რი სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბი შე­იძ­ლე­ბა ეფექ­ტუ­რი აღ­მოჩ­ნდეს პირ­ველ 3 სა­ათ­ში.
დახ­შუ­ლი არ­ტე­რი­ის კოლ­ტის­გან გა­სა­თა­ვი­სუფ­ლებ­ლად ზოგ­ჯერ მი­მარ­თა­ვენ ქი­რურ­გი­ულ ჩა­რე­ვას, რო­მელ­საც გარ­თუ­ლე­ბე­ბი­სა და ფა­ტა­ლუ­რი გა­მო­სავ­ლის დი­დი ალ­ბა­თო­ბა ახ­ლავს თან, თირ­კმლის ფუნ­ქცი­ას კი ან­ტი­კო­ა­გუ­ლან­ტებ­ზე ან ფიბ­რი­ნო­ლი­ზურ სა­შუ­ა­ლე­ბებ­ზე უკეთ ვერ აღად­გენს. შე­სა­ბა­მი­სად, თით­ქმის ყო­ველ­თვის, ოპე­რა­ცი­ას მე­დი­კა­მენ­ტურ მკურ­ნა­ლო­ბას არ­ჩე­ვენ. თუ მი­ზე­ზი ტრავ­მა­ა, აუ­ცი­ლე­ბე­ლია არ­ტე­რი­ის მთლი­ა­ნო­ბის აღ­დგე­ნა ქი­რურ­გი­უ­ლი ჩარე­ვით.
რო­ცა თირ­კმლის არ­ტე­რია ათე­როს­კლე­რო­ზის ან ფი­ბ­რო­მუს­კუ­ლუ­რი დის­პლა­ზი­ის გა­მო იხ­შო­ბა, ექიმ­მა არ­ტე­რი­ა­ში, სა­ზარ­დუ­ლი­დან, ბარ­ძა­ყის არ­ტე­რი­ის გავ­ლით, შე­იძ­ლე­ბა ბა­ლო­ნუ­რი კა­თე­ტე­რი შე­იყ­ვა­ნოს. ეს უკა­ნას­კნე­ლი შემ­დეგ იბე­რე­ბა და დახ­შუ­ლი სის­ხლძარ­ღვი მე­ქა­ნი­კუ­რად ფარ­თოვ­დე­ბა. პრო­ცე­დუ­რას კან­გავ­ლი­თი ტრან­სლუ­მი­ნა­რუ­ლი ან­გი­ოპ­ლას­ტი­კა ეწო­დე­ბა. ამ დროს არ­ტე­რი­ა­ში შე­იძ­ლე­ბა მოკ­ლე მი­ლი, სტენ­ტი ჩა­იდ­გას, რა­თა არ­ტე­რია ხე­ლახ­ლა არ და­იხ­შოს. რო­ცა ან­გი­ოპ­ლას­ტი­კა ეფექ­ტუ­რი არ არის, შე­იძ­ლე­ბა ქი­რურ­გი­უ­ლი ჩა­რე­ვა გახ­დეს სა­ჭი­რო დახ­შო­ბის ად­გი­ლის ამო­საკ­ვე­თად ან სის­ხლის ნა­კა­დის­თვის შე­მოვ­ლი­თი გზის შე­საქ­მნე­ლად.

ფიბ­რო­მუს­კუ­ლუ­რი დის­პლა­ზია – თირ­კმლის არ­ტე­რი­ის დახ­შო­ბის მი­ზე­ზი

ფიბ­რო­მუს­კუ­ლუ­რი დის­პლა­ზია უპი­რა­ტეს­წი­ლად 15-50 წლის ასა­კის ქა­ლე­ბის ხვედ­რი­ა. და­ა­ვა­დე­ბის გა­­მო­მ­წვე­ვი მი­ზე­ზი უც­ნო­ბი­ა. და­მა­ხა­სი­ა­თე­ბე­ლია თირ­კმლის არ­ტე­რი­ის რამ­დე­ნი­მე მო­ნაკ­ვე­თის შე­ვიწ­რო­ე­ბა ფიბ­რო­ზუ­ლი ქსო­ვი­ლით (თირ­კმლის არ­ტე­რი­ის სტე­ნო­ზი).
შემ­თხვე­ვე­ბის 10%-ში თირ­კმლის არ­ტე­რი­ის შე­ვიწ­რო­ე­ბა მოზ­რდი­ლებ­ში სწო­რედ ამ და­ა­ვა­დე­ბით არის გა­მოწ­ვე­უ­ლი. ხში­რია სის­ხლის არ­ტე­რი­უ­ლი წნე­ვის მო­მა­ტე­ბა.
მკურ­ნა­ლო­ბის ძი­რი­თა­დი მე­თო­დი ან­გი­ოპ­ლას­ტი­კა­ა. ამ ჩა­რე­ვის შემ­დეგ ზოგ­ჯერ შე­ვიწ­რო­ე­ბა აღარ მე­ორ­დე­ბა და არ­ტე­რი­უ­ლი წნე­ვის მაჩ­ვე­ნებ­ლე­ბი ან მცირ­დე­ბა, ან ნორ­მას უბ­რუნ­დე­ბა. იშ­ვი­ა­თად და­ა­ვა­დე­ბა თირ­კმლე­ბის უკ­მა­რი­სო­ბას იწ­ვევს.

თირ­კმლე­ბი­სა და სა­შარ­დე გზე­ბის ბი­ო­ლო­გია

წყარო: ჯანმრთელობის ენციკლოპედია. მერკის სახელმძღვანელო:
ჯანმრთელობის საშინაო ცნობარი. (გამომცემლობა პალიტრა L)

მასალის გამოყენების პირობები
author avatar
Dr Giorgi Pkhakadze
პროფესორი გიორგი ფხაკაძე, მედიცინის დოქტორი, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მაგისტრი, ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი ანთროპოლოგიისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის საკითხებში. “შენი ექიმი"-ს დამფუძნებელი. #drpkhakadze #sheniekimi
მსგავსი სიახლეები
ბერძნული კუნძული კიმოლოსი: მსოფლიოში ყველაზე სუფთა წყალი

ბერძნული კუნძული კიმოლოსი: მსოფლიოში ყველაზე სუფთა წყალი

17 May, 2024
საუკეთესო აქტივობები რუმინეთში

საუკეთესო აქტივობები რუმინეთში

16 May, 2024
ითაკა – საბერძნეთის ნაკლებად დატვირთული უმშვენიერესი კუნძული

ითაკა – საბერძნეთის ნაკლებად დატვირთული უმშვენიერესი კუნძული

16 May, 2024
გულიკო ჩაფიძე გარდაიცვალა

გულიკო ჩაფიძე გარდაიცვალა

20 მაისი 2024
რადიო „პოზიტივის“ დღის ამბები 20 მაისს

რადიო „პოზიტივის“ დღის ამბები 20 მაისს

20 მაისი 2024
„ვგიჟდები ამ ქალზე. ან როგორი არტისტია, ან როგორი მოქალაქეა, ან რა ადამიანია, ან რა პროფესიონალია“ – დათო ლიკლიკაძე ეკა მჟავანაძეს

„ვგიჟდები ამ ქალზე. ან როგორი არტისტია, ან როგორი მოქალაქეა, ან რა ადამიანია, ან რა პროფესიონალია“ – დათო ლიკლიკაძე ეკა მჟავანაძეს

20 მაისი 2024
სამზარეულოს  8 ნივთი, რომელიც თქვენს სახლს კეთილდღეობასა და ფულს მოუტანს

სამზარეულოს 8 ნივთი, რომელიც თქვენს სახლს კეთილდღეობასა და ფულს მოუტანს

მაისი 19, 2024
როგორ ვაქციოთ ბუხარი ინტერიერის ცენტრად? – რამდენიმე საინტერესო რჩევა

როგორ ვაქციოთ ბუხარი ინტერიერის ცენტრად? – რამდენიმე საინტერესო რჩევა

მაისი 19, 2024
✨️ანტიკური მოოქროვილი ანტიკვარი ბირმადან ✨️ განთავსებულია თბილისში, პროფესორ გიორგი ფხაკაძის რეზიდენციაში

✨️ანტიკური მოოქროვილი ანტიკვარი ბირმადან ✨️ განთავსებულია თბილისში, პროფესორ გიორგი ფხაკაძის რეზიდენციაში

მაისი 19, 2024
მათთვის, ვინც ვენახის გაშენებას აპირებს

მათთვის, ვინც ვენახის გაშენებას აპირებს

მაისი 20, 2024
20 მაისს ფუტკრის მსოფლიო დღე აღინიშნება

20 მაისს ფუტკრის მსოფლიო დღე აღინიშნება

მაისი 20, 2024
„ვაზო, შვილივით ნაზარდო…“

„ვაზო, შვილივით ნაზარდო…“

მაისი 20, 2024
„საბედისწერო შეცდომა იყო სტურუას რომ ვუთხარი უარი „მეფე ლირში“ თამაშზე…იმ წამს ისე მოიქცა ერთი პიროვნება, ახალგაზრდა რეჟისორი, თვითონ სტურუას მოყვანილი… ამ ახალგაზრდა რეჟისორმა მაშინ ჩემი კარიერა დაღუპა”- ია ნინიძე

„საბედისწერო შეცდომა იყო სტურუას რომ ვუთხარი უარი „მეფე ლირში“ თამაშზე…იმ წამს ისე მოიქცა ერთი პიროვნება, ახალგაზრდა რეჟისორი, თვითონ სტურუას მოყვანილი… ამ ახალგაზრდა რეჟისორმა მაშინ ჩემი კარიერა დაღუპა”- ია ნინიძე

20 მაისი 2024
პირველკლასელთა საყოველთაო რეგისტრაცია დაიწყო

პირველკლასელთა საყოველთაო რეგისტრაცია დაიწყო

20 მაისი 2024
რა საიდუმლოებას ინახავს ბერების მიერ აშენებული ახალი ათონი, რომელიც სტალინის საყვარელი ადგილი იყო

რა საიდუმლოებას ინახავს ბერების მიერ აშენებული ახალი ათონი, რომელიც სტალინის საყვარელი ადგილი იყო

18 მაისი 2024
„დიდგორს“ სამუზეუმო ანსამბლის სტატუსი მიენიჭა

„დიდგორს“ სამუზეუმო ანსამბლის სტატუსი მიენიჭა

მაისი 20, 2024
ზღაპრული „შუაგული“ – ტბა, გულის ფორმის კუნძული, ბაღი, კოტეჯები

ზღაპრული „შუაგული“ – ტბა, გულის ფორმის კუნძული, ბაღი, კოტეჯები

მაისი 20, 2024
აიაზ­მა ის­ტო­რი­უ­ლი თრი­ა­ლე­თის უძ­ვე­ლე­სი სო­ფე­ლია

აიაზ­მა ის­ტო­რი­უ­ლი თრი­ა­ლე­თის უძ­ვე­ლე­სი სო­ფე­ლია

მაისი 20, 2024
21 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

21 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

მარტი 21, 2024
18 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

18 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

მარტი 18, 2024
ჩვენს ირგვლივ იგიზგიზებს ცეცხლი, იქნება უამრავი ომი… ბევრი რამ შეიცვლება“- მიხეილ ცაგარელის პროგნოზი მომავალზე

ჩვენს ირგვლივ იგიზგიზებს ცეცხლი, იქნება უამრავი ომი… ბევრი რამ შეიცვლება“- მიხეილ ცაგარელის პროგნოზი მომავალზე

მაისი 20, 2024
მოამზადეთ ჯანსაღი ყაბაყის პიცა

მოამზადეთ ჯანსაღი ყაბაყის პიცა

მაისი 20, 2024
მოამზადეთ ნუთელა მარტივად

მოამზადეთ ნუთელა მარტივად

მაისი 20, 2024
5 სასმელი ორგანიზმის გასაწმენდად – მათი დამზადება მარტივად შეგიძლიათ

5 სასმელი ორგანიზმის გასაწმენდად – მათი დამზადება მარტივად შეგიძლიათ

მაისი 20, 2024
როგორია მზისგან დამცავი საშუალებების ტიპები და მათი მოქმედების მექანიზმები

როგორია მზისგან დამცავი საშუალებების ტიპები და მათი მოქმედების მექანიზმები

მაისი 20, 2024
რატომ უნდა გამოვიყენოთ მზისგან დამცავი კრემი

რატომ უნდა გამოვიყენოთ მზისგან დამცავი კრემი

მაისი 20, 2024
პროდუქტები, რომლებიც ყველაზე მარტივად აფუჭებს კბილის ემალს

პროდუქტები, რომლებიც ყველაზე მარტივად აფუჭებს კბილის ემალს

მაისი 20, 2024
მიგრაცია – ქვეყნის განვითარების მასტიმულირებელი თუ შემაფერხებელი ფაქტორი?

მიგრაცია – ქვეყნის განვითარების მასტიმულირებელი თუ შემაფერხებელი ფაქტორი?

20 მაისი 2024
10 რამ, რაც რომში მოგზაურობისას უნდა გააკეთოთ

10 რამ, რაც რომში მოგზაურობისას უნდა გააკეთოთ

20 მაისი 2024
დუშანბესა და თბილისს შორის რეგულარული პირდაპირი ფრენები იწყება

დუშანბესა და თბილისს შორის რეგულარული პირდაპირი ფრენები იწყება

20 მაისი 2024
ვერა – თბილისის უძველესი უბანი

ვერა – თბილისის უძველესი უბანი

მაისი 17, 2024
თბილისში 17 მაისის მსვლელობასთან დაკავშირებით გარკვეულ ქუჩებზე ტრანსპორტის გადაადგილება შეიზღუდა

თბილისში 17 მაისის მსვლელობასთან დაკავშირებით გარკვეულ ქუჩებზე ტრანსპორტის გადაადგილება შეიზღუდა

მაისი 17, 2024
თბილისის მერიის მიერ შშმ პირებისთვის გადაცემული საკურორტო ვაუჩერების გამოყენება 15 სექტემბრის ჩათვლითაა შესაძლებელი – გაეცანით დეტალებს

თბილისის მერიის მიერ შშმ პირებისთვის გადაცემული საკურორტო ვაუჩერების გამოყენება 15 სექტემბრის ჩათვლითაა შესაძლებელი – გაეცანით დეტალებს

მაისი 16, 2024
- Advertisement -spot_img

ბოლო სიახლეები

Verified by MonsterInsights