შაბათი, მაისი 18, 2024
მთავარიშენი ექიმინეფ­რო­ზუ­ლი სინ­დრო­მი გლო­მე­რუ­ლე­ბის და­­ა­ვა­­დე­ბაა, რომ­ლის დრო­საც ცი­ლის დი­დი რა­ო­დე­ნო­ბა გა­მო­ი­ყო­ფა შარ­დით

ნეფ­რო­ზუ­ლი სინ­დრო­მი გლო­მე­რუ­ლე­ბის და­­ა­ვა­­დე­ბაა, რომ­ლის დრო­საც ცი­ლის დი­დი რა­ო­დე­ნო­ბა გა­მო­ი­ყო­ფა შარ­დით

ნეფ­რო­ზუ­ლი სინ­დრო­მი

ნეფ­რო­ზუ­ლი სინ­დრო­მი გლო­მე­რუ­ლე­ბის და­­ა­ვა­­დე­ბაა (გლო­მე­რუ­ლე­ბი უწ­ვრი­ლე­სი სის­ხ­ლ­ძარ­ღვე­ბის გრო­ვე­ბია თირ­კმელ­ში, რო­მელ­თა ფო­რებ­შიც სის­ხლი იფილ­ტრე­ბა), რომ­ლის დრო­საც ცი­ლის დი­დი რა­ო­დე­ნო­ბა გა­მო­ი­ყო­ფა შარ­დით. ეს იწ­ვევს სითხ­ის დაგ­რო­ვე­ბას ორ­გა­ნიზ­მში (შე­შუ­პე­ბას) და სის­ხლში ერ­თ-ერ­თი ცი­ლის – ალ­ბუ­მი­ნის ნაკ­ლე­ბო­ბას, ცხი­მე­ბის სი­ჭარ­ბეს­თან ერ­თად.
ნეფ­რო­ზუ­ლი სინ­დრო­მი თირ­კმლე­ბის და­მა­ზი­ა­ნე­ბელ­მა და­ა­ვა­დე­ბებ­მა და მე­დი­კა­მენ­ტე­ბ­­მა შე­იძ­ლე­ბა გა­მო­იწ­ვი­ონ;
პა­ცი­ენტს აწუ­ხებს სა­ერ­თო სი­სუს­ტე, შე­შუ­პე­­ბა და, ზოგ­ჯერ, კუნ­თე­ბის გან­ლე­ვა;
დი­აგ­ნო­ზი შარ­დი­სა და სის­ხლის ანა­ლი­ზებს, ზოგ­ჯერ გა­მო­სა­ხუ­ლე­ბი­თი კვლე­ვე­ბი­სა და თირ­კმლის ბი­ოფ­სი­ის შე­დე­გებს ეფუძ­ნე­ბა;
თუ ადა­მი­ანს ისე­თი და­ა­ვა­დე­ბა აქვს, რო­მე­ლიც ნეფ­რო­ზულ სინ­დრომს იწ­ვევს, თა­ვი­დან­ვე ინიშ­ნე­ბა ან­გი­ო­ტენ­ზინ­-გარ­დამ­ქმნე­ლი ფერ­მენ­ტის ინ­ჰი­ბი­ტო­რე­ბი და ან­გი­ო­ტენ­ზინ II-ს რე­ცეპ­ტო­რის ბლო­კე­რე­ბი თირ­კმლე­ბის და­ზი­ა­ნე­ბის Yთა­ვი­დან ასა­ცი­ლებ­ლად;
იგი­ვე მე­დი­კა­მენ­ტე­ბი გა­მო­ი­ყე­ნე­ბა ამ სინ­დრო­მის სამ­კურ­ნა­ლოდ.
ნეფ­რო­ზუ­ლი სინ­დრო­მი შე­იძ­ლე­ბა ნე­ბის­მი­ერ ასაკ­ში, თან­და­თა­ნო­ბით ან უეც­რად გან­ვი­თარ­დეს. ბავ­შვებ­ში ყვე­ლა­ზე ხში­რად 18 თვი­დან 4 წლამ­დე ვლინ­დე­ბა, უფ­რო ხში­რია ბი­ჭებ­ში. ზრდას­რუ­ლებ­ში ორი­ვე სქე­სის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი თა­ნაბა­რი სიხ­ში­რით ავად­დე­ბი­ან.
შარ­დით ცი­ლის და­კარ­გვას (პრო­ტე­ი­ნუ­რი­ა) მო­ჰ­­­ყვე­ბა ორ­გა­ნიზ­მის­თვის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ცი­­­ლე­­­ბის, მა­გა­ლითად ალ­ბუ­მი­ნის, ნაკ­ლე­ბო­ბა სის­­­ხლში და ცხი­მე­ბის (ლი­პი­დე­ბის) სი­ჭარ­ბე, სი­ს­­­ხ­ლის შე­დე­დე­ბის­კენ მიდ­რე­კი­ლე­ბა და ინ­ფექ­ცი­­­ე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბის მე­ტი ალ­ბა­თო­ბა. სის­ხლში ალ­­ბუ­­მი­ნის ნაკ­ლე­ბო­ბა ორ­გა­ნიზ­მში შე­შუ­პე­ბას და ნა­ტ­­რი­­უ­­მის შე­კა­ვე­ბას იწ­ვევს.
მი­ზე­ზე­ბი
ნეფ­რო­ზუ­ლი სინ­დრო­მი შე­იძ­ლე­ბა იყოს პირ­ვე­ლა­დი, ანუ აზი­ა­ნებ­დეს მხო­ლოდ თირ­კმლებს ან მე­ო­რა­დი – ­სხვა და­ავა­დე­ბე­ბის შე­დე­გად გან­ვი­თა­რე­ბუ­ლი, რო­მელ­თა­გან უხ­ში­რე­სია შაქ­რი­ა­ნი დი­ა­ბე­ტი, სის­ტე­მუ­რი წი­თე­ლი მგლუ­რა და ზო­გი ვი­რუ­სუ­ლი ინ­ფექ­ცი­ა. ნეფ­რო­ზუ­ლი სინ­დრო­მი გლო­მე­რუ­ლო­ნეფ­რიტ­მაც შე­იძ­ლე­ბა გა­მო­იწ­ვი­ოს, აგ­რეთ­ვე ზო­გი­ერ­თმა თირ­კმლებ­ზე ტოქ­სი­კუ­რი ზე­მოქ­მე­დე­ბის მქო­ნე მე­დი­კა­მენ­ტმა, გან­სა­კუთ­რე­ბით არას­ტე­რო­ი­დულ­მა ან­თე­ბის სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო სა­შუ­ა­ლე­ბებ­მა (ა­ასს). ზოგ­ჯერ სინ­დრო­მი ალერ­გი­ის შე­დე­გი­ა, მა­გა­ლი­თად მწე­რე­ბის ნაკ­ბენ­ზე, შხა­მი­ა­ნი მუ­ხის ან შხა­მი­ანი თუ­თუ­ბოს საკ­ვე­ბად გა­მო­ყე­ნე­ბა­ზე. ნეფ­რო­ზუ­ლი სინ­დრო­მის ზო­გი­ერ­თი სა­ხე მემ­კვიდ­რე­ო­ბი­თია.
სიმ­პტო­მე­ბი
იწყ­ე­ბა უმა­დო­ბით, შე­უძ­ლოდ ყოფ­ნით, ქუ­თუ­თო­ე­ბის და სხე­უ­ლის სხვა ნა­წი­ლე­ბის შე­შუ­პე­ბით სხე­ულ­ში ნატ­რი­უ­მი­სა და წყლის შე­კა­ვე­ბის გა­მო, მუც­ლის ტკი­ვი­ლით, კუნ­თე­ბის გან­ლე­ვით (ატ­რო­ფი­ა) და ქა­ფი­ა­ნი შარ­დით. შე­საძ­ლოა მუც­ლის გარ­შე­მო­წე­რი­ლო­ბის გაზ­რდა მას­ში დი­დი რა­ო­დე­ნო­ბით სითხ­ის დაგ­რო­ვე­ბის გა­მო (ას­ცი­ტი). სითხე შე­იძ­ლე­ბა ფილ­ტვის გარ­შე­მო არ­სე­ბულ სივ­რცე­შიც დაგ­როვ­დეს (პლევ­რუ­ლი გა­მო­ნა­ჟო­ნი), რაც ქო­შინს იწ­ვევს. სხვა სიმ­პტო­მე­ბი­დან აღ­სა­ნიშ­ნა­ვი­ა: მუხ­ლე­ბი­სა და, მა­მა­კა­ცებ­ში, სა­თეს­ლე პარ­კის შე­შუ­პე­ბა. ხში­რად, სითხ­ე, რო­მე­ლიც შე­შუ­პე­ბას იწ­ვევს, მი­ზი­დუ­ლო­ბის ძა­ლით გა­და­ად­გილ­დე­ბა. ღა­მით ის სხე­უ­ლის ზე­და ნა­წი­ლებ­ში გროვ­დე­ბა, მა­გა­ლი­თად, ქუ­თუ­თო­ებ­ში, დღი­სით, რო­ცა ადა­მი­ა­ნი ფეხ­ზეა ან ზის, სითხე სხე­უ­ლის ქვე­და ნა­წილ­ში, მა­გა­ლი­თად, კო­ჭე­ბის გარ­შე­მო გროვ­დე­ბა. შე­შუ­პე­ბის გა­მო შე­იძ­ლე­ბა არ ჩან­დეს კუნ­თე­ბის გან­ლე­ვა, რო­მე­ლიც თან­და­თან პროგ­რე­სი­რებს.
ბავ­შვებ­ში არ­ტე­რი­უ­ლი წნე­ვა, რო­გორც წე­სი, და­ბა­ლია და შე­იძ­ლე­ბა უფ­რო დაქ­ვე­ით­დეს წა­მოდ­გო­მის დროს (ორ­თოს­ტა­ტუ­ლი ჰი­პო­ტენ­ზი­ა). ზოგ­ჯერ შო­კიც ვი­თარ­დე­ბა. ზრდას­რუ­ლებ­ში არ­ტე­რი­უ­ლი წნე­ვა შე­იძ­ლე­ბა იყოს და­ბა­ლი, ნო­რ­­მა­ლუ­რი ან მა­ღა­ლი. შე­საძ­ლე­ბე­ლია შარ­დის რა­ო­დე­ნო­ბის შემ­ცი­რე­ბა და თირ­კმლე­ბის უკ­მა­რი­სო­ბის გან­ვი­თა­რე­ბა, თუ სის­ხლძარ­ღვე­ბი­დან იმ­დე­ნი სითხე გა­ი­ჟო­ნა ქსო­ვი­ლებ­ში, რომ სის­ხლის მო­ცუ­ლო­ბა შემ­ცირ­და და თირ­კმლე­ბი კარ­გად ვე­ღარ მა­რაგ­დე­ბა სის­ხლით. ზოგ­ჯერ თირ­კმლე­ბის უკ­მა­რი­სო­ბა და შარ­დის მო­ცუ­ლო­ბის შემ­ცი­რე­ბა უეც­რად ვი­თარ­დე­ბა.
შარ­დთან ერ­თად ნუტ­რი­ენ­ტე­ბიც გა­მო­ი­ყო­ფა, რა­მაც ორ­გა­ნიზ­მში მა­თი ნაკ­ლე­ბო­ბა შე­იძ­ლე­ბა გა­მო­იწ­ვი­ოს. ბავ­შვებ­ში შე­საძ­ლე­ბე­ლია ზრდის შე­ფერ­ხე­ბა. კალ­ცი­უ­მი ძვლე­ბი­დან იკარ­გე­ბა. თმა და ფრჩხი­ლე­ბი მსხვრე­ვა­დი ხდე­ბა და თმის ცვე­ნა იწყ­ე­ბა. ფრჩხი­ლებ­ზე შე­იძ­ლე­ბა ჰო­რი­ზონ­ტა­­ლუ­რი, თეთ­რი ხა­ზე­ბი გაჩ­ნდეს, რი­სი მი­ზე­ზიც უც­ნო­ბი­ა.
მუც­ლის ღრუს ამომ­ფენ და ორ­გა­ნო­ე­ბის მფა­რავ გარ­სზე – პე­რი­ტო­ნე­უმ­ზე შე­იძ­ლე­ბა ინ­ფექ­ცია და ან­თე­ბა გან­ვი­თარ­დეს. ხში­რია ოპორ­ტუ­ნის­ტუ­ლი ინ­ფექ­ცი­ე­ბი (ი­სი­ნი, რო­მელ­თაც, ჩვე­უ­ლებ­რივ, უვ­ნე­ბე­ლი ბაქ­ტე­რი­ე­ბი იწ­ვე­ვენ). ინ­ფექ­ცი­ე­ბის რის­კი, რო­გორც ჩანს, იმი­ტომ იზ­რდე­ბა, რომ მათ წი­ნა­აღ­მდეგ გა­მო­მუ­შა­ვე­ბუ­ლი ან­ტის­ხე­უ­ლე­ბი შარ­დთან ერ­თად გა­მო­ი­ყო­ფა და თან საკ­მა­რი­სად არ წარ­მო­იქ­მნე­ბა. სის­ხლის თრომ­ბის წარ­მოქ­მნის რის­კი იზ­რდე­ბა (თრომ­ბო­ზი), გან­სა­კუთ­რე­ბით თირ­კმლე­ბის მთა­ვარ ვე­ნა­ში. უფ­რო იშ­ვი­ა­თად, შე­დე­დე­ბის უნა­რი ქვე­ით­დე­ბა და სის­ხლი სა­ჭი­რო­ე­ბის შემ­თხვე­ვა­შიც კი ვე­ღარ დედ­დე­ბა, რაც სის­ხლდე­ნას იწ­ვევს. მა­ღალ არ­ტე­რი­ულ წნე­ვას გუ­ლი­სა და თა­ვის ტვი­ნის მხრივ თან ახ­ლავს გარ­თუ­ლე­ბე­ბი, უფ­რო ხში­რად შაქ­რი­ა­ნი დი­ა­ბე­ტით ან სის­ტე­მუ­რი წი­თე­ლი მგლუ­რა­თი და­ა­ვა­დე­ბულ პი­რებ­ში.

დი­აგ­ნო­ზი
ნეფ­რო­ზუ­ლი სინ­დრო­მის დი­აგ­ნო­ზი სიმ­პტო­მე­ბის, გა­სინ­ჯვი­სა და ანა­ლი­ზე­ბის შე­დე­გებს ეფუძ­ნე­ბა. ზოგ­ჯერ უფ­რო­სი ასა­კის პი­რებ­ში ეს სინ­დრო­მი თავ­და­პირ­ვე­ლად გუ­ლის უკ­მა­რი­სო­ბა ჰგო­ნი­ათ, რად­გან შე­შუ­პე­ბა ამ უკა­ნას­კნე­ლის დრო­საც ვი­თარ­დე­ბა და უფ­რო ხში­რია მო­ხუ­ცებ­ში. და­კარ­გუ­ლი ცი­ლის რა­ო­დე­ნო­ბის გან­საზღ­ვრის კარ­გი მე­თო­დია შარ­დის შეგ­რო­ვე­ბა 24 სა­ა­თის გან­მავ­ლო­ბა­ში, მაგ­რამ ეს ბევ­რის­თვის რთუ­ლი შე­სას­რუ­ლე­ბე­ლი­ა. მე­ო­რე გზაა ცი­ლის დანა­კარ­გის მი­ახ­ლო­ე­ბით გა­მოთ­ვლა შარ­დის ნი­მუ­შის ანა­ლი­ზით, მას­ში ცი­ლი­სა და კრე­ა­ტი­ნი­ნის (ნარ­ჩე­ნი პრო­დუქ­ტი) რა­ო­დე­ნო­ბის შე­ფარ­დე­ბით. ასე­ვე სა­ჭი­როა სის­ხლი­სა და შარ­დის სხვა ანა­ლი­ზე­ბი, რა­თა დად­გინ­დეს, კი­დევ რა ცვლი­ლე­ბე­ბი გა­მო­იწ­ვია სინ­დრომ­მა. სის­ხლში ალ­ბუ­მი­ნის დო­ნე და­ბა­ლი­ა, რად­გან ეს სა­სი­ცოცხ­ლოდ მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ცი­ლა შარ­დით იკარ­გე­ბა და, იმავ­დრო­უ­ლად, მი­სი გა­მო­მუ­შა­ვე­ბა შე­ფერ­ხე­ბუ­ლი­ა. შარ­დის ანა­ლი­ზით ვლინ­დე­ბა ცი­ლის, უჯ­რე­დე­ბი­სა და ცხი­მე­ბის გრო­ვე­ბის (ცი­ლინ­დრების) არ­სე­ბო­ბა, ნატ­რი­უ­მის შემ­ცვე­ლო­ბა და­ბა­ლი­ა, კა­ლი­უ­მი­სა – მა­ღა­ლი.
სის­ხლში ლი­პი­დე­ბის კონ­ცენ­ტრა­ცია გაზრ­­დი­ლი­ა, ზოგ­ჯერ ნორ­მას 10-ჯე­რაც კი აჭარ­ბებს. ამ ნივ­თი­ე­რე­ბე­ბის შემ­ცვე­ლო­ბა შარ­დშიც იზ­რდე­ბა. შე­საძ­ლოა ანე­მია გან­ვი­თარ­დეს. სის­ხლის შე­მა­დე­დე­ბე­ლი ცი­ლე­ბის დო­ნე შე­იძ­ლე­ბა მა­ღა­ლი ან და­ბა­ლი იყოს.
ექი­მი იკ­ვლევს ნეფ­რო­ზუ­ლი სინ­დრო­მის ყვე­ლა შე­საძ­ლო მი­ზეზს, მათ შო­რის მე­დი­კა­მენ­ტე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბა­საც. სის­ხლი­სა და შარ­დის ანა­ლი­ზებ­მა შე­იძ­ლე­ბა გა­მო­ავ­ლი­ნოს გა­მომ­წვე­ვი და­ა­ვა­დე­ბა. ხში­რად ტარ­დე­ბა თირ­კმლე­ბის გა­მო­სა­ხუ­ლე­ბი­თი კვლე­ვე­ბი – ულ­ტრა­სო­ნოგ­რა­ფი­ა, კომ­პი­უ­ტე­რუ­ლი ტო­მოგ­რა­ფია ან მაგ­ნი­ტურ­-რე­ზო­ნან­სუ­ლი ტო­მოგ­რა­ფი­ა. თუ ადა­მი­ან­მა წო­ნა­ში და­იკ­ლო და ხან­დაზ­მუ­ლი­ა, უნ­და გა­მო­ი­რიცხ­ოს სიმ­სივ­ნე. გა­მომ­წვე­ვი მი­ზე­ზი­სა და თირ­კმლე­ბის და­ზი­ა­ნე­ბის ხა­რის­ხის და­სად­გე­ნად გან­სა­კუთ­რე­ბით გა­მო­სა­დე­გია ორ­გა­ნოს ბი­ოფ­სი­ა.
პროგ­ნო­ზი
პროგ­ნო­ზი გან­სხვა­ვე­ბუ­ლია ნეფ­რო­ზუ­ლი სი­ნ­­დრო­მის მი­ზე­ზის, პა­ცი­ენ­ტის ასა­კის, თირ­კმლე­ბის და­ზი­ა­ნე­ბის სა­ხი­სა და ხა­რის­ხის მი­ხედ­ვით. თუ სინ­დრო­მის მი­ზე­ზი გან­კურ­ნე­ბა­დი და­ა­ვა­დე­ბა­ა, მა­გა­ლი­თად ინ­ფექ­ცი­ა, სიმ­სივ­ნე ან მე­დი­კა­მენ­ტე­ბი, მან შე­იძ­ლე­ბა სრუ­ლი უკუ­გან­ვი­თა­რე­ბა გა­ნი­ცა­დოს. ბავ­შვთა ასაკ­ში ეს შემ­თხვე­ვა­თა ნა­ხე­ვარ­ში ხდე­ბა, დი­დებ­ში კი – უფ­რო იშ­ვი­ა­თად. თუ გა­მომ­წვე­ვი და­ა­ვა­დე­ბის სამ­კურ­ნა­ლოდ კორ­ტი­კოს­ტე­რო­ი­დე­ბი ეფექ­ტუ­რი­ა, ზოგ­ჯერ სინ­დრო­მის პროგ­რე­სი­რე­ბა ნელ­დე­ბა, უფ­რო იშ­ვი­ა­თად მდგო­მა­რე­ო­ბა ნა­წი­ლობ­რივ ან მთლი­ა­ნად სწორ­დე­ბა.
რო­ცა სინ­დრომს აივ ინ­ფექ­ცია იწ­ვევს, ის შე­უ­პოვ­რად პროგ­რე­სი­რებს და ხში­რად თირ­კმლე­ბის უკ­მა­რი­სო­ბა 3-4 თვე­ში ვი­თარ­დე­ბა. ბავ­შვე­ბი, რომ­ლე­ბიც ნეფ­რო­ზუ­ლი სინ­დრო­მით იბა­დე­ბი­ან, იშ­ვი­ა­თად ცოცხ­ლო­ბენ ერთ წელ­ზე მეტს, თუმ­ცა­ღა ზო­გი­ერ­თი გა­დარ­ჩე­ბა დი­ა­ლი­ზის ან თირ­კმლის გა­და­ნერ­გვის გზით.
რო­ცა გა­მომ­წვე­ვი სის­ტე­მუ­რი წი­თე­ლი მგლუ­რა ან შაქ­რი­ა­ნი დი­ა­ბე­ტი­ა, მე­დი­კა­მენ­ტუ­რი მკურ­ნა­ლო­ბის შე­დე­გად შარ­დით და­კარ­გუ­ლი ცი­ლის რა­ო­დე­ნო­ბა აღარ იმა­ტებს ან მცირ­დე­ბა. თუმ­ცა ზოგ­ჯერ მკურ­ნა­ლო­ბა უე­ფექ­ტოა და რამ­დე­ნი­მე წე­ლი­წად­ში თირ­კმლე­ბის უკ­მა­რი­სო­ბა ვი­თარ­დე­ბა. იმ შემ­თხვე­ვებ­ში, რო­ცა ნეფ­რო­ზულ სინ­დრომს ინ­ფექ­ცი­ა, ალერ­გია ან ჰე­რო­ი­ნის ინ­ტრა­ვე­ნუ­რი მოხ­მა­რე­ბა იწ­ვევს, პროგ­ნო­ზი სხვა­დას­ხვა­ა, და­მო­კი­დე­ბუ­ლია იმა­ზე, თუ რამ­დე­ნად ად­რე და ეფექ­ტუ­რა­დაა გა­მომ­წვე­ვი და­ა­ვა­დე­ბა ნამ­კურ­ნა­ლე­ბი.
პრე­ვენ­ცია და მკურ­ნა­ლო­ბა
პრე­ვენ­ცი­ი­სა და მკურ­ნა­ლო­ბის ძი­რი­თა­დი სა­­შუ­ა­ლე­ბე­ბი­ა: ან­გი­ო­ტენ­ზინ­-გარ­დამ­ქმნე­ლი ფე­რ­­მენ­ტის ინ­ჰი­ბი­ტო­რე­ბი (აგფ ინ­ჰი­ბი­ტო­რე­ბი – ენ­ა­­ლაპ­რი­ლი, ქვი­ნაპ­რი­ლი, ლი­ზი­ნოპ­რი­ლი) ან ან­­გი­­ო­­ტენ­ზინ II-ს რე­ცეპ­ტო­რის ბლო­კე­რე­ბი (არბ – კან­­დე­სარ­ტა­ნი, ლო­სარ­ტა­ნი, ვალ­სარ­ტა­ნი), ერ­­თად ან ცალ­-ცალ­კე. რო­ცა სის­ტე­მუ­რი წი­თე­ლი მგლუ­რა­თი ან შაქ­რი­ა­ნი დი­ა­ბე­ტით და­ა­ვა­დე­ბულ ადა­მი­ანს მსუ­ბუ­ქად ან სა­შუ­ა­ლოდ გა­მო­ხა­ტუ­ლი პრო­ტე­ი­ნუ­რია აქვს, აგფ ინ­ჰი­ბი­ტო­რი ან არბ რაც შე­იძ­ლე­ბა ად­რე ინიშ­ნე­ბა, რა­თა პრო­ტე­ნი­უ­რი­ამ არ იმა­ტოს და თირ­კმლე­ბის ფუნ­ქცია არ გა­უ­ა­რეს­დეს.
რო­ცა ადა­მი­ანს უკ­ვე აქვს ნეფ­რო­ზუ­ლი სინ­დრო­მი, მა­საც აგფ ინ­ჰი­ბი­ტო­რე­ბით ან არ­ბ-თი მკურ­ნა­ლო­ბენ, რაც სიმ­პტო­მე­ბის შემ­სუ­ბუ­ქე­ბას იწ­ვევს, შარ­დით გა­მო­ყო­ფი­ლი ცი­ლის რა­ო­დე­ნო­ბა და სის­ხლში ლი­პი­დე­ბის დო­ნე მცირ­დე­ბა. თუმ­ცა, თირ­კმლე­ბის სა­შუ­ა­ლო ან მძი­მე უკ­მა­რი­სო­ბის დროს ეს მე­დი­კა­მენ­ტე­ბი კა­ლი­უ­მის რა­ო­დე­ნო­ბას ზრდის სის­ხლში. ამან შე­იძ­ლე­ბა საკ­მა­ოდ სა­ში­ში გარ­თუ­ლე­ბა – გუ­ლის რიტ­მის დარ­ღვე­ვა გა­მო­იწ­ვი­ოს.
ნეფ­რო­ზუ­ლი სინ­დრო­მის არა­მე­დი­კა­მენ­ტუ­რი მკურ­ნა­ლო­ბის­თვის რე­კო­მენ­დე­ბუ­ლია ცი­ლი­სა და კა­ლი­უ­მის სა­შუ­ა­ლო რა­ო­დე­ნო­ბის შემ­ცვე­ლი საკ­ვე­ბის მი­ღე­ბა, რო­მელ­შიც ნა­ჯე­რი ცხი­მე­ბის, ნატ­რი­უ­მი­სა და ქო­ლეს­ტე­რო­ლის მცი­რე რა­ო­დე­ნო­ბა უნ­და იყოს. ზოგ­ჯერ პა­ცი­ენტს ცი­ლის მი­ღე­ბის შეზღ­უდ­ვა­საც ურ­ჩე­ვენ.
თუ მუც­ლის ღრუ­ში სითხე დაგ­როვ­და, კუ­ჭის მო­ცუ­ლო­ბა მცირ­დე­ბა და ადა­მი­ანს ხში­რად უწევს საკ­ვე­ბის მცი­რე ულუ­ფე­ბის მი­ღე­ბა. მა­ღა­ლი არ­ტე­რი­უ­ლი წნე­ვის სა­წი­ნა­აღ­მდე­გოდ შარ­დმდე­ნე­ბი ინიშ­ნე­ბა. ისი­ნი ამ­ცი­რებს სითხ­ის შე­კა­ვე­ბას და შე­შუ­პე­ბას, მაგ­რამ შე­იძ­ლე­ბა თრომ­ბე­ბის წარ­მოქ­მნის რის­კი გა­ზარ­დოს. ამის სა­წი­ნა­აღ­მდე­გოდ ექი­მი ან­ტი­კო­ა­გუ­ლანტს – შე­დე­დე­ბის სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო სა­შუ­ა­ლე­ბას, ნიშ­ნავს. ინ­ფექ­ცი­ე­ბი სი­ცოცხ­ლის­თვის სა­ში­ში შე­იძ­ლე­ბა იყოს და მა­თი მკურ­ნა­ლო­ბა და­უ­ყოვ­ნებ­ლივ არის სა­ჭი­რო.
თუ­კი შე­საძ­ლე­ბე­ლი­ა, და­ა­ვა­დე­ბის მი­ზეზს ებ­რძვი­ან. მა­გა­ლი­თად, ინ­ფექ­ცი­ის მკურ­ნა­ლო­ბამ შე­იძ­ლე­ბა მის მი­ერ გა­მოწ­ვე­უ­ლი ნეფ­რო­ზუ­ლი სინ­დრო­მის უკუ­გან­ვი­თა­რე­ბა გა­მო­იწ­ვი­ოს. თუ მი­ზე­ზი სიმ­სივ­ნე­ა, მი­სი გან­კუ­რ­ნე­ბა თირ­კმლის­მი­ერ პრობ­ლე­მა­საც მო­აგ­ვა­რებს. რო­ცა ჰე­რო­ი­ნის მომ­ხმა­რე­ბე­ლი ნეფ­რო­ზუ­ლი სინ­დრო­მის ად­რე­ულ სტა­დი­ა­ზე შეწყ­ვეტს ამ ნივ­თი­ე­რე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბას, და­ა­ვა­დე­ბა შე­იძ­ლე­ბა გა­ნი­კურ­ნოს. თუ სხვა ნივ­თი­ე­რე­ბე­ბი ან მე­დი­კა­მენ­ტე­ბია მი­ზე­ზი, მა­თი მოხ­სნა შე­საძ­ლოა ეფექ­ტუ­რი გა­მოდ­გეს. ადა­მი­ა­ნე­ბი, რომ­ლე­ბიც ალერ­გი­ულ­ნი არი­ან შხა­მი­ან თუ­თუ­ბო­ზე, შხა­მი­ან მუ­ხა­ზე ან მწე­რე­ბის ნაკ­ბენ­ზე, უნ­და მო­ე­რი­დონ ამ გამ­ღი­ზი­ა­ნებ­ლებს. თუ გან­კურ­ნე­ბა­დი მი­ზე­ზის პოვ­ნა ვერ ხერ­ხდე­ბა, პა­ცი­ენტს შე­იძ­ლე­ბა და­ე­ნიშ­ნოს კორ­ტი­კოს­ტე­რო­ი­დე­ბი და იმუ­ნი­ტე­ტის დამ­თრგუნ­ვე­ლი სხვა სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბი, მა­გა­ლი­თად ციკ­ლო­ფოს­ფა­მი­დი. თუმ­ცა, კორ­ტი­კოს­ტე­რო­ი­დე­ბი თა­ვა­დაც იწ­ვევს დარ­ღვე­ვებს, გან­სა­კუთ­რე­ბით ბავ­შვებ­ში, მა­გა­ლი­თად ზრდა­ში ჩა­მორ­ჩე­ნა­სა და სქე­სობ­რი­ვი გან­ვი­თა­რე­ბის შე­ფერ­ხე­ბას.

მე­ო­რა­დი ნეფ­რო­ზუ­ლი სინ­დრო­მის გა­მომ­წვე­ვი მი­ზე­ზე­ბი

დაავადებები:­
ამი­ლო­ი­დო­ზი
სიმ­სივ­ნე (ლიმ­ფო­მა, ლე­ი­კე­მია ან სო­ლი­დუ­რი სიმ­სივ­ნე­ე­ბი)
შაქ­რი­ა­ნი დი­ა­ბე­ტი*
პრე­ეკ­ლამ­ფსია (ორ­სულ­თა ტოქ­სი­კო­ზი)
გლო­მე­რუ­ლო­ნეფ­რი­ტის ზო­გი­ერ­თი ფორ­მა (მათ შო­რის სწრა­ფად პროგ­რე­სი­რე­ბა­დი)
სის­ტე­მუ­რი წი­თე­ლი მგლუ­რა*
ვას­კუ­ლი­ტე­ბი (ჰე­ნოხ­-შონ­ლა­ი­ნის პურ­პუ­რა, ვე­გე­ნე­რის გრა­ნუ­ლო­მა­ტო­ზი ან მიკ­როს­კო­პუ­ლი პო­ლი­ან­გი­ი­ტი)
ვი­რუ­სუ­ლი ინ­ფექ­ცი­ე­ბი (B* და ჩ* ჰე­პა­ტი­ტი, ადა­მი­ა­ნის იმუ­ნო­დე­ფი­ცი­ტის ვი­რუ­სი *)
მე­დი­კა­მენ­ტე­ბი:
ოქ­რო
არას­ტე­რო­ი­დუ­ლი ან­თე­ბის სა­წი­ნააღ­მდე­გო სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბი (ა­ასს)*
პე­ნი­ცი­ლა­მი­ნი
ჰე­რო­ი­ნის ინ­ტრა­ვე­ნურად მოხ­მა­რე­ბა
ალერ­გი­ა:
მწე­რის ნაკ­ბენ­ზე
მცე­ნა­რე­ე­ბის მტვერ­ზე
შხა­მი­ან თუ­თუ­ბო­სა და შხა­მი­ან მუ­ხა­ზე
*ვარ­სკვლა­ვით აღ­ნიშ­ნუ­ლია ყვე­ლა­ზე ხში­რი მი­ზე­ზე­ბი

ფრჩხილ­-კვი­რის­ტა­ვის სინ­დრო­მი

წყარო: ჯანმრთელობის ენციკლოპედია. მერკის სახელმძღვანელო:
ჯანმრთელობის საშინაო ცნობარი. (გამომცემლობა პალიტრა L)

მასალის გამოყენების პირობები
author avatar
Dr Giorgi Pkhakadze
პროფესორი გიორგი ფხაკაძე, მედიცინის დოქტორი, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მაგისტრი, ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი ანთროპოლოგიისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის საკითხებში. “შენი ექიმი"-ს დამფუძნებელი. #drpkhakadze #sheniekimi
მსგავსი სიახლეები
ბერძნული კუნძული კიმოლოსი: მსოფლიოში ყველაზე სუფთა წყალი

ბერძნული კუნძული კიმოლოსი: მსოფლიოში ყველაზე სუფთა წყალი

17 May, 2024
საუკეთესო აქტივობები რუმინეთში

საუკეთესო აქტივობები რუმინეთში

16 May, 2024
ითაკა – საბერძნეთის ნაკლებად დატვირთული უმშვენიერესი კუნძული

ითაკა – საბერძნეთის ნაკლებად დატვირთული უმშვენიერესი კუნძული

16 May, 2024
„მიყვარხართ და მენატრებით“ – რომელ არხზე გავა თათია შარანგიას გადაცემა „სთორი“, რომელიც ტელეეკრანს დღეს დაუბრუნდება

„მიყვარხართ და მენატრებით“ – რომელ არხზე გავა თათია შარანგიას გადაცემა „სთორი“, რომელიც ტელეეკრანს დღეს დაუბრუნდება

18 მაისი 2024
გიორგი ყიფშიძე მამაზე: „იმედი მაქვს მაპატიებს ამ ინტერვიუს!!! მე უკვე ვაპატიე რაზეც ბრაზი მქონდა!

გიორგი ყიფშიძე მამაზე: „იმედი მაქვს მაპატიებს ამ ინტერვიუს!!! მე უკვე ვაპატიე რაზეც ბრაზი მქონდა!

18 მაისი 2024
გარდაიცვალა ჯანდაცვის ყოფილი მინისტრი ავთანდილ ჯორბენაძე

გარდაიცვალა ჯანდაცვის ყოფილი მინისტრი ავთანდილ ჯორბენაძე

17 მაისი 2024
სიდნეის ოპერის თეატრი – არქიტექტურული ძეგლი, რომელიც “იუნესკოს” მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაშია

სიდნეის ოპერის თეატრი – არქიტექტურული ძეგლი, რომელიც “იუნესკოს” მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაშია

მაისი 18, 2024
რა შეცდომები დაასახელეს ექსპერტებმა აბაზანის დიზაინში

რა შეცდომები დაასახელეს ექსპერტებმა აბაზანის დიზაინში

მაისი 18, 2024
5 რჩევა სახლის ეფექტურად ორგანიზებისთვის

5 რჩევა სახლის ეფექტურად ორგანიზებისთვის

მაისი 17, 2024
ტყე – კაცობრიობის აკვანი და მარჩენალი

ტყე – კაცობრიობის აკვანი და მარჩენალი

მაისი 16, 2024
ხეხილის განოყიერებისას საჭიროა: დარ­გვის­წინა, ახალგაზრდა და მსხმოიარე ნარგა­ვე­ბის განოყიერება

ხეხილის განოყიერებისას საჭიროა: დარ­გვის­წინა, ახალგაზრდა და მსხმოიარე ნარგა­ვე­ბის განოყიერება

მაისი 16, 2024
ხეხილის რწყვის ვადები, ნორმები და წესები

ხეხილის რწყვის ვადები, ნორმები და წესები

მაისი 16, 2024
ვიდეო: „ბაუნტი“ და საღეჭი რეზინა მაჩუქა. მერე მითხრა, ვერ ხვდები, რომ მიყვარხარო?.. ვუპასუხე, „მეც ის, რაც შენ თქვი“ – თამუნა ნიკოლაძის სიყვარულის ისტორია

ვიდეო: „ბაუნტი“ და საღეჭი რეზინა მაჩუქა. მერე მითხრა, ვერ ხვდები, რომ მიყვარხარო?.. ვუპასუხე, „მეც ის, რაც შენ თქვი“ – თამუნა ნიკოლაძის სიყვარულის ისტორია

16 მაისი 2024
ვინ არის გოგონა დროშით, რომელიც რუსთაველის გამზირზე ამაყად მიაბიჯებდა

ვინ არის გოგონა დროშით, რომელიც რუსთაველის გამზირზე ამაყად მიაბიჯებდა

16 მაისი 2024
„ეს კაცი მამაჩემია, პოლკოვნიკი, აგვისტოს ომში დაცემული ქართველი გმირი… მოგმართოთ მათ, ვინც ბრტყელ-ბრტყელი სიტყვებით მამაჩემის სადღეგრძელოს დალევა და მისი გმირობის ქება წესად იქციეთ: აი, ბრძოლის ველი, აი, თქვენი სამშობლო… მამაჩემის სიკვდილი უაზრო არ ყოფილა!” – ვალერი ელიზბარაშვილი

„ეს კაცი მამაჩემია, პოლკოვნიკი, აგვისტოს ომში დაცემული ქართველი გმირი… მოგმართოთ მათ, ვინც ბრტყელ-ბრტყელი სიტყვებით მამაჩემის სადღეგრძელოს დალევა და მისი გმირობის ქება წესად იქციეთ: აი, ბრძოლის ველი, აი, თქვენი სამშობლო… მამაჩემის სიკვდილი უაზრო არ ყოფილა!” – ვალერი ელიზბარაშვილი

15 მაისი 2024
გელათის სამონასტრო კომპლექსი საქართველოს დიდებულ წარსულში და დავით აღმაშენებლის ბრწყინვალე ეპოქაში გამოგზაურებთ

გელათის სამონასტრო კომპლექსი საქართველოს დიდებულ წარსულში და დავით აღმაშენებლის ბრწყინვალე ეპოქაში გამოგზაურებთ

მაისი 16, 2024
მოწა­მე­თა – მთებითა და სიმწვანეებით გარშემორტყმული, საქართველოს ნამდვილი კულტურული საგანძურია

მოწა­მე­თა – მთებითა და სიმწვანეებით გარშემორტყმული, საქართველოს ნამდვილი კულტურული საგანძურია

მაისი 16, 2024
განსაკუთრებით პოპულარულია ტურისტებისა და მთამსვლელებისთვის

განსაკუთრებით პოპულარულია ტურისტებისა და მთამსვლელებისთვის

მაისი 15, 2024
21 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

21 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

მარტი 21, 2024
18 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

18 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

მარტი 18, 2024
ზოდიაქოს ნიშნები, რომლებსაც ყველაზე სუფთა აურა აქვთ

ზოდიაქოს ნიშნები, რომლებსაც ყველაზე სუფთა აურა აქვთ

მაისი 17, 2024
რატომ არის სასარგებლო თაფლიანი წყლის დალევა

რატომ არის სასარგებლო თაფლიანი წყლის დალევა

მაისი 18, 2024
მარწყვის ტორტის რეცეპტი – მარტივია, სცადეთ!

მარწყვის ტორტის რეცეპტი – მარტივია, სცადეთ!

მაისი 17, 2024
პიცის მარტივი ცომი – რეცეპტი შენთვის

პიცის მარტივი ცომი – რეცეპტი შენთვის

მაისი 17, 2024
ექსკლუზიური ინტერვიუ ფსიქოლოგ ინგა ბლესსთან, რომელმაც დეკორის შექმნის ჰობი საინტერესო საქმიანობად აქცია ✨️

ექსკლუზიური ინტერვიუ ფსიქოლოგ ინგა ბლესსთან, რომელმაც დეკორის შექმნის ჰობი საინტერესო საქმიანობად აქცია ✨️

მაისი 18, 2024
მონიკა ბელუჩიმ დემნა გვასალიას შექმნილი სამოსი მოირგო

მონიკა ბელუჩიმ დემნა გვასალიას შექმნილი სამოსი მოირგო

მაისი 18, 2024
Netflix-ის ყველაზე ნახვადი შოუს SQUID GAME-ის მეორე სეზონი 2024 წლის ბოლომდე გამოვა

Netflix-ის ყველაზე ნახვადი შოუს SQUID GAME-ის მეორე სეზონი 2024 წლის ბოლომდე გამოვა

მაისი 17, 2024
WIZZ AIR EURO 2024-ისთვის საქართველოდან გერმანიის მიმართულებით სპეციალურ რეისებს ამატებს

WIZZ AIR EURO 2024-ისთვის საქართველოდან გერმანიის მიმართულებით სპეციალურ რეისებს ამატებს

18 მაისი 2024
გინდათ დასვენება კარიბის ზღაპრულ სანაპიროზე ბიუჯეტურად? – მოგზაური ირაკლი ნინუა პუნტა კანადან გიზიარებთ რჩევებს

გინდათ დასვენება კარიბის ზღაპრულ სანაპიროზე ბიუჯეტურად? – მოგზაური ირაკლი ნინუა პუნტა კანადან გიზიარებთ რჩევებს

18 მაისი 2024
აკადემიურ ხარისხზე უმჯობესი 10 ყველაზე მაღალანაზღაურებადი სადიპლომო კურსი ინდოეთში

აკადემიურ ხარისხზე უმჯობესი 10 ყველაზე მაღალანაზღაურებადი სადიპლომო კურსი ინდოეთში

17 მაისი 2024
ვერა – თბილისის უძველესი უბანი

ვერა – თბილისის უძველესი უბანი

მაისი 17, 2024
თბილისში 17 მაისის მსვლელობასთან დაკავშირებით გარკვეულ ქუჩებზე ტრანსპორტის გადაადგილება შეიზღუდა

თბილისში 17 მაისის მსვლელობასთან დაკავშირებით გარკვეულ ქუჩებზე ტრანსპორტის გადაადგილება შეიზღუდა

მაისი 17, 2024
თბილისის მერიის მიერ შშმ პირებისთვის გადაცემული საკურორტო ვაუჩერების გამოყენება 15 სექტემბრის ჩათვლითაა შესაძლებელი – გაეცანით დეტალებს

თბილისის მერიის მიერ შშმ პირებისთვის გადაცემული საკურორტო ვაუჩერების გამოყენება 15 სექტემბრის ჩათვლითაა შესაძლებელი – გაეცანით დეტალებს

მაისი 16, 2024
- Advertisement -spot_img

ბოლო სიახლეები

Verified by MonsterInsights