შაბათი, მაისი 18, 2024
მთავარიშენი ექიმისანაღვლე სადინარებისა და ნაღვლის ბუშტის სიმსივნეები - სიმ­პტო­მე­ბი, დი­აგ­ნო­ზი, მკურ­ნა­ლო­ბა...

სანაღვლე სადინარებისა და ნაღვლის ბუშტის სიმსივნეები – სიმ­პტო­მე­ბი, დი­აგ­ნო­ზი, მკურ­ნა­ლო­ბა…

სანაღვლე სადინარებისა და ნაღვლის ბუშტის სიმსივნეები

სა­ნაღ­ვლე სა­დი­ნა­რე­ბი­სა ან ნაღ­ვლის ბუშ­ტის კი­ბო იშ­ვი­ა­თი­ა.

ულ­ტრა­სო­ნოგ­რა­ფი­ით შე­იძ­ლე­ბა სა­ნაღ­ვლე სა­დი­ნა­რებ­ში ან ნაღ­ვლის ბუშ­ტში არ­სე­ბუ­ლი სიმ­სივ­ნის დად­გე­ნა.

ასე­თი კი­ბო, ჩვე­უ­ლებ­რივ, სიკ­ვდილს იწ­ვევს, მაგ­რამ სიმ­პტო­მე­ბის მკურ­ნა­ლო­ბა შე­საძ­ლე­ბე­ლი­ა.

სა­ნაღ­ვლე სა­დი­ნა­რე­ბის კი­ბო (ქო­ლან­გი­ო­კა­რ­ცი­ნო­მა) შე­იძ­ლე­ბა წარ­მო­იქ­მნას ბი­ლი­ა­რუ­ლი ტრაქ­ტის ნე­ბის­მი­ერ ად­გი­ლას, გან­სა­კუთ­რე­ბით ღვიძ­ლის გა­რეთ, სა­დაც ის შე­დის წვრილ ნაწ­ლავ­ში. მან შე­იძ­ლე­ბა გა­არ­თუ­ლოს პირ­ვე­ლა­დი მას­კლე­რო­ზე­ბე­ლი ქო­ლან­გი­ტი.

ნაღ­ვლის ბუშ­ტის კი­ბო იშ­ვი­ა­თი­ა. ნაღ­ვლის ბუშ­ტის კი­ბოს მქო­ნე თით­ქმის ყვე­ლა ადა­მი­ანს აქვს ნაღ­ვლის ბუშ­ტის კენ­ჭე­ბი. ასე­თი კი­ბოს გან­ვი­თა­რე­ბის შემ­დეგ ადა­მი­ა­ნე­ბი მხო­ლოდ რამ­დე­ნი­მე თვე ცოცხ­ლო­ბენ.

ნაღ­ვლის ბუშ­ტში შე­იძ­ლე­ბა გან­ვი­თარ­დეს პო­ლი­პე­ბი, რომ­ლე­ბიც ქსო­ვი­ლის კე­თილ­თვი­სე­ბი­ა­ნი გა­მო­ნა­ზარ­დე­ბი­ა. ისი­ნი იშ­ვი­ა­თად იწ­ვე­ვენ სიმ­პტო­მებს და იშ­ვი­ა­თად სა­ჭი­რო­ე­ბენ მკურ­ნა­ლო­ბას. ულ­ტრა­სო­ნოგ­რა­ფი­ის დროს გა­მოკ­ვლე­უ­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბის 5%-ს ნაღ­ვლის ბუშ­ტის პო­ლი­პე­ბის არ­სე­ბო­ბა უდ­გინ­დე­ბა.

ზოგ­ჯერ სიმ­სივ­ნე აფერ­ხებს ნაღ­ვლის დი­ნე­ბას, მაგ­რამ ბლო­კა­დე­ბის უმე­ტე­სო­ბა გა­მოწ­ვე­უ­ლია კენ­ჭე­ბით. უფ­რო იშ­ვი­ა­თად, სიმ­სივ­ნე სხე­უ­ლის ნე­ბის­მი­ე­რი ნა­წი­ლი­დან შე­იძ­ლე­ბა გავ­რცელ­დეს მე­ზო­ბელ სტრუქ­ტუ­რებ­ში ან ახ­ლომ­დე­ბა­რე ლიმ­ფურ კვან­ძებ­ში და გა­მო­იწ­ვი­ოს დახ­შო­ბა. დახ­შო­ბა შე­იძ­ლე­ბა გა­მო­იწ­ვი­ოს სა­ნაღ­ვლე გზე­ბის კე­თილ­თვი­სე­ბი­ან­მა სიმ­სივ­ნე­ებ­მაც.

სიმ­პტო­მე­ბი

  • ად­რე­ულ სიმ­პტო­მებს მი­ე­კუთ­ვნე­ბა:
  • სიყ­ვით­ლის გა­უ­ა­რე­სე­ბა (კა­ნი­სა და თვა­ლის თეთ­რი ნა­წი­ლის მოყ­ვი­თა­ლოდ შე­ფერ­ვა);
  • დის­კომ­ფორ­ტის შეგ­რძნე­ბა მუ­ცელ­ში;
  • უმა­დო­ბა;
  •  წო­ნა­ში კლე­ბა;
  • ქა­ვი­ლი;

სიმ­პტო­მე­ბი თან­და­თა­ნო­ბით უა­რეს­დე­ბა. მუ­ცლის ტკი­ვი­ლი შე­საძ­ლოა ძლი­ე­რი და მუდ­მივი გახ­დეს, რაც, ჩვე­უ­ლებ­რივ, სა­ნაღ­ვლე გზე­ბის დახ­შო­ბით არის გა­მოწ­ვე­უ­ლი. ადა­მი­ა­ნე­ბი გრძნო­ბენ დის­კომ­ფორტს და დაღ­ლი­ლო­ბას. მათ შე­იძ­ლე­ბა შე­იგ­რძნონ წარ­მო­ნაქ­მნის არ­სე­ბო­ბა მუ­ცელ­ში.

დი­აგ­ნო­ზი

ექი­მებს ეჭ­ვი მი­აქვთ სა­ნაღ­ვლე სა­დი­ნა­რის კი­ბო­ზე, რო­დე­საც ვერ დგინ­დე­ბა სა­ნაღ­ვლე სა­დი­ნა­რის დახ­შო­ბის სხვა მი­ზე­ზი, გან­სა­კუთ­რე­ბით იმ ადა­მი­ა­ნებ­ში, რომ­ლებ­საც აქვთ პირ­ვე­ლა­დი მას­კლე­რო­ზე­ბე­ლი ქო­ლან­გი­ტი. ულ­ტრა­სო­ნოგ­რა­ფია არის პირ­ვე­ლი კვლე­ვა სა­ნაღ­ვლე სა­დი­ნა­რებ­ში სიმ­სივ­ნის დად­გე­ნის­თვის. მის ნაც­ვლად შე­იძ­ლე­ბა ჩა­ტარ­დეს მაგ­ნი­ტურ­-რე­ზო­ნან­სუ­ლი ქო­ლან­გი­ო­პან­კრე­ა­ტოგ­რა­ფია (MღჩP) ან კომ­პი­უ­ტე­რუ­ლი ტო­მოგ­რა­ფია (კტ/ჩთ).

თუ კი­ბო აღ­მოჩ­ნდა, ექი­მე­ბი სიმ­სივ­ნი­დან იღე­ბენ ქსო­ვი­ლის ნი­მუშს თხე­ლი ნემ­სით, რო­მე­ლიც კა­ნის გავ­ლით შეჰ­ყავთ ორ­გა­ნო­ში. ნემ­სის შეყ­ვა­ნა კონ­ტროლ­დე­ბა ულ­ტრა­სო­ნოგ­რა­ფი­ით ან კტ-თი. გა­მო­სა­ხუ­ლე­ბი­სა და ქსო­ვი­ლის ნი­მუ­შის მო­სა­პო­ვებ­ლად შე­იძ­ლე­ბა გა­მო­ყე­ნე­ბულ იქ­ნეს ენ­დოს­კო­პი­უ­რი რეტ­როგ­რა­დუ­ლი ქო­ლან­გი­ო­პან­კრე­ა­ტოგ­რა­ფია (EღჩP), რომ­ლის დრო­საც დრე­კა­დი, და­სათ­ვა­ლი­ე­რე­ბე­ლი მი­ლი პი­რის ღრუს გავ­ლით წვრილ ნაწ­ლავ­ში შეჰ­ყავთ.

თუ ეჭ­ვი აქვთ ნაღ­ვლის ბუშ­ტის სიმ­სივ­ნის არ­სე­ბო­ბა­ზე, ატა­რე­ბენ კტ გა­მოკ­ვლე­ვას. ის ულ­ტრა­სო­ნოგ­რა­ფი­ა­ზე მე­ტად ინ­ფორ­მა­ცი­უ­ლი­ა.

მკურ­ნა­ლო­ბა

სა­ნაღ­ვლე სა­დი­ნა­რე­ბი­სა ან ნაღ­ვლის ბუშ­ტის სიმ­სივ­ნე­ე­ბის უმე­ტე­სო­ბა სა­სიკ­ვდი­ლო­ა, მაგ­რამ მკურ­ნა­ლო­ბა გვეხ­მა­რე­ბა სიმ­პტო­მე­ბის კონ­ტ­რ­ო­ლ­ში.

სა­დი­ნარ­ში ჩად­გმუ­ლი მი­ლე­ბი (სტენ­ტე­ბი) შე­საძ­ლებ­ლო­ბას აძ­ლე­ვენ ნაღ­ველს, გა­აგ­რძე­ლოს დახ­შულ ნა­წილ­ში დი­ნე­ბა. ეს პრო­ცე­დუ­რა ხელს უწყ­ობს ტკი­ვი­ლის კონ­ტროლ­სა და ქა­ვი­ლის შემ­ცი­რე­ბას. დახ­შუ­ლი ნა­წი­ლე­ბის გახ­სნა შე­საძ­ლე­ბე­ლია EღჩP-ს დროს.

შე­საძ­ლე­ბე­ლია ავ­თვი­სე­ბი­ა­ნი სიმ­სივ­ნის ამო­მ­კვე­თი ოპე­რა­ცი­ის ჩა­ტა­რე­ბა, მაგ­რამ, ჩვე­უ­ლებ­რივ, სიმ­სივ­ნის სრუ­ლი ამოკ­ვე­თა ვერ ხერ­ხდე­ბა. ქო­ლან­გი­ო­კარ­ცი­ნო­მის ქი­მი­ო­თე­რა­პი­უ­ლი ან რა­დი­ა­ცი­უ­ლი მკურ­ნა­ლო­ბა შეს­წავ­ლის სტა­დი­ა­ში­ა. თუ სიმ­სივ­ნე გავ­რცელ­და სხე­უ­ლის სხვა ნა­წი­ლი­დან (მე­ტას­ტა­ზი), ქი­მი­ო­თე­რა­პი­ამ შე­იძ­ლე­ბა სიმ­პტო­მე­ბის შემ­სუ­ბუ­ქე­ბა უზ­რუნ­ველ­ყოს; თუმ­ცა, ის მნიშ­ვნე­ლოვ­ნად არ ზრდის სი­ცოცხ­ლის ხან­გრძლი­ვო­ბას.

ნაღ­ვლის ბუშ­ტის კი­ბო ძალ­ზე ად­რე­ულ სტა­დი­ა­ში, რო­მელ­საც აღ­მო­ა­ჩე­ნენ ნაღ­ვლის კენ­ჭე­ბ­ზე ოპე­რა­ცი­ის დროს, შე­იძ­ლე­ბა გა­ნი­კურ­ნოს ნაღ­ვლის ბუშ­ტის ამოკ­ვე­თით.

წყარო: ჯანმრთელობის ენციკლოპედია. მერკის სახელმძღვანელო:
ჯანმრთელობის საშინაო ცნობარი. (გამომცემლობა პალიტრა L)

შე­შუ­პე­ბა, და­ბუ­ჟე­ბა და კა­ნის ფე­რის შეც­ვლა

#datashvil  #drpkhakadze  #sheniganatleba #sheniambebi #shenipulsi

მასალის გამოყენების პირობები
author avatar
Dr Giorgi Pkhakadze
პროფესორი გიორგი ფხაკაძე, მედიცინის დოქტორი, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მაგისტრი, ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი ანთროპოლოგიისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის საკითხებში. “შენი ექიმი"-ს დამფუძნებელი. #drpkhakadze #sheniekimi
მსგავსი სიახლეები
ბერძნული კუნძული კიმოლოსი: მსოფლიოში ყველაზე სუფთა წყალი

ბერძნული კუნძული კიმოლოსი: მსოფლიოში ყველაზე სუფთა წყალი

17 May, 2024
საუკეთესო აქტივობები რუმინეთში

საუკეთესო აქტივობები რუმინეთში

16 May, 2024
ითაკა – საბერძნეთის ნაკლებად დატვირთული უმშვენიერესი კუნძული

ითაკა – საბერძნეთის ნაკლებად დატვირთული უმშვენიერესი კუნძული

16 May, 2024
„მიყვარხართ და მენატრებით“ – რომელ არხზე გავა თათია შარანგიას გადაცემა „სთორი“, რომელიც ტელეეკრანს დღეს დაუბრუნდება

„მიყვარხართ და მენატრებით“ – რომელ არხზე გავა თათია შარანგიას გადაცემა „სთორი“, რომელიც ტელეეკრანს დღეს დაუბრუნდება

18 მაისი 2024
გიორგი ყიფშიძე მამაზე: „იმედი მაქვს მაპატიებს ამ ინტერვიუს!!! მე უკვე ვაპატიე რაზეც ბრაზი მქონდა!

გიორგი ყიფშიძე მამაზე: „იმედი მაქვს მაპატიებს ამ ინტერვიუს!!! მე უკვე ვაპატიე რაზეც ბრაზი მქონდა!

18 მაისი 2024
გარდაიცვალა ჯანდაცვის ყოფილი მინისტრი ავთანდილ ჯორბენაძე

გარდაიცვალა ჯანდაცვის ყოფილი მინისტრი ავთანდილ ჯორბენაძე

17 მაისი 2024
სიდნეის ოპერის თეატრი – არქიტექტურული ძეგლი, რომელიც “იუნესკოს” მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაშია

სიდნეის ოპერის თეატრი – არქიტექტურული ძეგლი, რომელიც “იუნესკოს” მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაშია

მაისი 18, 2024
რა შეცდომები დაასახელეს ექსპერტებმა აბაზანის დიზაინში

რა შეცდომები დაასახელეს ექსპერტებმა აბაზანის დიზაინში

მაისი 18, 2024
5 რჩევა სახლის ეფექტურად ორგანიზებისთვის

5 რჩევა სახლის ეფექტურად ორგანიზებისთვის

მაისი 17, 2024
ტყე – კაცობრიობის აკვანი და მარჩენალი

ტყე – კაცობრიობის აკვანი და მარჩენალი

მაისი 16, 2024
ხეხილის განოყიერებისას საჭიროა: დარ­გვის­წინა, ახალგაზრდა და მსხმოიარე ნარგა­ვე­ბის განოყიერება

ხეხილის განოყიერებისას საჭიროა: დარ­გვის­წინა, ახალგაზრდა და მსხმოიარე ნარგა­ვე­ბის განოყიერება

მაისი 16, 2024
ხეხილის რწყვის ვადები, ნორმები და წესები

ხეხილის რწყვის ვადები, ნორმები და წესები

მაისი 16, 2024
ვიდეო: „ბაუნტი“ და საღეჭი რეზინა მაჩუქა. მერე მითხრა, ვერ ხვდები, რომ მიყვარხარო?.. ვუპასუხე, „მეც ის, რაც შენ თქვი“ – თამუნა ნიკოლაძის სიყვარულის ისტორია

ვიდეო: „ბაუნტი“ და საღეჭი რეზინა მაჩუქა. მერე მითხრა, ვერ ხვდები, რომ მიყვარხარო?.. ვუპასუხე, „მეც ის, რაც შენ თქვი“ – თამუნა ნიკოლაძის სიყვარულის ისტორია

16 მაისი 2024
ვინ არის გოგონა დროშით, რომელიც რუსთაველის გამზირზე ამაყად მიაბიჯებდა

ვინ არის გოგონა დროშით, რომელიც რუსთაველის გამზირზე ამაყად მიაბიჯებდა

16 მაისი 2024
„ეს კაცი მამაჩემია, პოლკოვნიკი, აგვისტოს ომში დაცემული ქართველი გმირი… მოგმართოთ მათ, ვინც ბრტყელ-ბრტყელი სიტყვებით მამაჩემის სადღეგრძელოს დალევა და მისი გმირობის ქება წესად იქციეთ: აი, ბრძოლის ველი, აი, თქვენი სამშობლო… მამაჩემის სიკვდილი უაზრო არ ყოფილა!” – ვალერი ელიზბარაშვილი

„ეს კაცი მამაჩემია, პოლკოვნიკი, აგვისტოს ომში დაცემული ქართველი გმირი… მოგმართოთ მათ, ვინც ბრტყელ-ბრტყელი სიტყვებით მამაჩემის სადღეგრძელოს დალევა და მისი გმირობის ქება წესად იქციეთ: აი, ბრძოლის ველი, აი, თქვენი სამშობლო… მამაჩემის სიკვდილი უაზრო არ ყოფილა!” – ვალერი ელიზბარაშვილი

15 მაისი 2024
გელათის სამონასტრო კომპლექსი საქართველოს დიდებულ წარსულში და დავით აღმაშენებლის ბრწყინვალე ეპოქაში გამოგზაურებთ

გელათის სამონასტრო კომპლექსი საქართველოს დიდებულ წარსულში და დავით აღმაშენებლის ბრწყინვალე ეპოქაში გამოგზაურებთ

მაისი 16, 2024
მოწა­მე­თა – მთებითა და სიმწვანეებით გარშემორტყმული, საქართველოს ნამდვილი კულტურული საგანძურია

მოწა­მე­თა – მთებითა და სიმწვანეებით გარშემორტყმული, საქართველოს ნამდვილი კულტურული საგანძურია

მაისი 16, 2024
განსაკუთრებით პოპულარულია ტურისტებისა და მთამსვლელებისთვის

განსაკუთრებით პოპულარულია ტურისტებისა და მთამსვლელებისთვის

მაისი 15, 2024
21 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

21 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

მარტი 21, 2024
18 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

18 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

მარტი 18, 2024
ზოდიაქოს ნიშნები, რომლებსაც ყველაზე სუფთა აურა აქვთ

ზოდიაქოს ნიშნები, რომლებსაც ყველაზე სუფთა აურა აქვთ

მაისი 17, 2024
რატომ არის სასარგებლო თაფლიანი წყლის დალევა

რატომ არის სასარგებლო თაფლიანი წყლის დალევა

მაისი 18, 2024
მარწყვის ტორტის რეცეპტი – მარტივია, სცადეთ!

მარწყვის ტორტის რეცეპტი – მარტივია, სცადეთ!

მაისი 17, 2024
პიცის მარტივი ცომი – რეცეპტი შენთვის

პიცის მარტივი ცომი – რეცეპტი შენთვის

მაისი 17, 2024
ექსკლუზიური ინტერვიუ ფსიქოლოგ ინგა ბლესსთან, რომელმაც დეკორის შექმნის ჰობი საინტერესო საქმიანობად აქცია ✨️

ექსკლუზიური ინტერვიუ ფსიქოლოგ ინგა ბლესსთან, რომელმაც დეკორის შექმნის ჰობი საინტერესო საქმიანობად აქცია ✨️

მაისი 18, 2024
მონიკა ბელუჩიმ დემნა გვასალიას შექმნილი სამოსი მოირგო

მონიკა ბელუჩიმ დემნა გვასალიას შექმნილი სამოსი მოირგო

მაისი 18, 2024
Netflix-ის ყველაზე ნახვადი შოუს SQUID GAME-ის მეორე სეზონი 2024 წლის ბოლომდე გამოვა

Netflix-ის ყველაზე ნახვადი შოუს SQUID GAME-ის მეორე სეზონი 2024 წლის ბოლომდე გამოვა

მაისი 17, 2024
WIZZ AIR EURO 2024-ისთვის საქართველოდან გერმანიის მიმართულებით სპეციალურ რეისებს ამატებს

WIZZ AIR EURO 2024-ისთვის საქართველოდან გერმანიის მიმართულებით სპეციალურ რეისებს ამატებს

18 მაისი 2024
გინდათ დასვენება კარიბის ზღაპრულ სანაპიროზე ბიუჯეტურად? – მოგზაური ირაკლი ნინუა პუნტა კანადან გიზიარებთ რჩევებს

გინდათ დასვენება კარიბის ზღაპრულ სანაპიროზე ბიუჯეტურად? – მოგზაური ირაკლი ნინუა პუნტა კანადან გიზიარებთ რჩევებს

18 მაისი 2024
აკადემიურ ხარისხზე უმჯობესი 10 ყველაზე მაღალანაზღაურებადი სადიპლომო კურსი ინდოეთში

აკადემიურ ხარისხზე უმჯობესი 10 ყველაზე მაღალანაზღაურებადი სადიპლომო კურსი ინდოეთში

17 მაისი 2024
ვერა – თბილისის უძველესი უბანი

ვერა – თბილისის უძველესი უბანი

მაისი 17, 2024
თბილისში 17 მაისის მსვლელობასთან დაკავშირებით გარკვეულ ქუჩებზე ტრანსპორტის გადაადგილება შეიზღუდა

თბილისში 17 მაისის მსვლელობასთან დაკავშირებით გარკვეულ ქუჩებზე ტრანსპორტის გადაადგილება შეიზღუდა

მაისი 17, 2024
თბილისის მერიის მიერ შშმ პირებისთვის გადაცემული საკურორტო ვაუჩერების გამოყენება 15 სექტემბრის ჩათვლითაა შესაძლებელი – გაეცანით დეტალებს

თბილისის მერიის მიერ შშმ პირებისთვის გადაცემული საკურორტო ვაუჩერების გამოყენება 15 სექტემბრის ჩათვლითაა შესაძლებელი – გაეცანით დეტალებს

მაისი 16, 2024
- Advertisement -spot_img

ბოლო სიახლეები

Verified by MonsterInsights